Impressió

Ocupació en el sector terciari a Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació al terciari de Barcelona desembre de 2017
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
desembre 2017/
desembre 2016
desembre 2017/
setembre 2017
desembre 2017/
març 2009
Serveis comercials 160.020 1,3 1,5 -2,9
Transport i emmagatzematge 48.248 6,9 1,3 -3,9
Hostaleria i restauració 85.482 1,9 -4,8 31,7
Tecnologies i serveis d'informació 45.466 9,6 2,1 96,6
Resta serveis d'informació i comunicació 19.884 1,9 -0,4 -28,5
  
Finances i assegurances 35.100 -1,2 -0,2 -20,8
Activitats immobiliàries 14.529 0,3 -0,3 26,9
Activitats professionals, científiques i tècniques 101.237 5,6 0,8 19,3
Serveis administratius i auxiliars 123.310 7,2 -6,3 23,0
  
AAPP i organismes extraterritorials 74.773 -11,8 2,0 -7,3
Ensenyament 72.657 4,0 4,8 19,2
Serveis sanitaris 67.319 5,2 2,6 11,1
Serveis socials 34.898 9,9 5,8 60,7
Activitats i serveis culturals 10.557 -0,8 -1,1 -2,7
  
Activitats relacionades amb apostes i jocs d'atzar 1.655 -9,7 0,9 -9,0
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 13.048 -0,7 1,8 16,2
Activitat associatives 11.972 2,2 5,5 -13,5
Altres serveis personals 25.175 2,1 1,2 -3,8

Array
Array

L’expansió de l’ocupació terciària a la capital s’està recolzant tant en algunes de les activitats tradicionals i de més pes en termes absoluts com en les més innovadores i canviants.

El fort creixement del nombre d’ocupats que la Seguretat Social ha registrat tant a Barcelona com al seu entorn metropolità durant la major part del darrer trienni no s’hauria produït sense el dinamisme del terciari. Un cop recuperats els volums de 2008 –una fita impensable en la resta de grans sectors- s’imposa avançar en la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball generats darrerament. Un objectiu desitjable i en bona mesura lligat a que es mantingui l’actual ritme de creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE.

Igual que en l’activitat industrial metropolitana, una àmplia majoria dels divuit sectors en que s’ha dividit el terciari de la capital han tancat el darrer any amb més ocupats en plantilla que els que tenien a final de 2016. Si hom fa abstracció del signe negatiu que acompanya la variació del nombre d’ocupats de les AAPP perquè respon a una regularització administrativa sense efectes rellevants en la localització efectiva dels llocs de treball, la davallada més significativa en termes relatius és la de les Activitats relacionades amb apostes i jocs d’atzar. El principal motiu s’ha de buscar en l’augment de les apostes instantànies via internet. La resta de signes negatius, tres, són poc significatius tant en termes relatius com absoluts. Alhora, els sectors que han incorporat a un major nombre d’actius han estat el de les Activitats professionals, científiques i tècniques i els Serveis administratius i auxiliars, que inclouen els actius de les agències de treball temporal. Les Tecnologies i serveis d’informació i els Serveis Sanitaris i els Socials també mereixen un lloc destacat.

Quan es compara la situació actual amb la de començament de 2009 es fa especialment evident la diferent evolució del terciari en comparació amb l’industrial. La meitat dels sectors terciaris de la ciutat presenten actualment uns volums d’ocupació molt més elevats que vuit anys enrere. És una agrupació tan heterogènia que impossibilita diferenciar de manera categòrica entre activitats madures i tradicionals de les més innovadores. I tampoc entre serveis de mercat i fora de mercat. N’és un bon exemple que els més expansius han estat les Tecnologies i serveis d’informació i el Serveis socials.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML