Impressió

Ocupació en el sector terciari a Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació al terciari de Barcelona març de 2018
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
març 2018/
desembre 2017
març 2018/
març 2017
març 2018/
març 2009
Serveis comercials 157.235 -1,7 1,7 -4,6
Transport i emmagatzematge 48.871 1,3 8,2 -2,6
Hostaleria i restauració 86.933 1,7 2,5 33,9
Tecnologies i serveis d'informació 46.954 3,3 10,4 103,1
Resta serveis d'informació i comunicació 20.202 1,6 0,9 -27,4
  
Finances i assegurances 35.314 0,6 0,5 -20,3
Activitats immobiliàries 14.866 2,3 1,0 29,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 103.327 2,1 6,3 21,8
Serveis administratius i auxiliars 127.074 3,1 4,2 26,8
  
AAPP i organismes extraterritorials 75.220 0,6 -12,9 -6,7
Ensenyament 75.597 4,0 2,7 24,1
Serveis sanitaris 67.625 0,5 6,3 11,6
Serveis socials 34.463 -1,2 7,7 58,7
Activitats i serveis culturals 10.868 2,9 0,4 0,2
  
Activitats relacionades amb apostes i jocs d'atzar 1.812 7,5 -1,0 -0,4
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 14.195 7,8 10,7 26,4
Activitat associatives 12.136 1,4 4,2 -12,4
Altres serveis personals 25.176 0,0 2,9 -3,8

Array
Array

L’expansió de l’ocupació terciària a la capital s’està recolzant tant en algunes de les activitats tradicionals i de més pes en termes absoluts com en les més innovadores i canviants.

El fort creixement del nombre d’ocupats que la Seguretat Social ha registrat tant a Barcelona com al seu entorn metropolità durant la major part del darrer trienni no s’hauria produït sense el dinamisme del terciari. Un cop recuperats els volums de 2008 –una fita impensable en la resta de grans sectors- s’imposa avançar en la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball generats darrerament. Un objectiu desitjable i en bona mesura lligat a que es mantingui l’actual ritme de creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE.

Igual que en l’activitat industrial metropolitana, una àmplia majoria dels divuit sectors en que s’ha dividit el terciari de la capital han tancat el primer trimestre d’enguany amb més ocupats en plantilla que els que tenien a final de 2017 o un any enrere. Si hom fa abstracció del signe negatiu que acompanya la variació del nombre d’ocupats de les AAPP perquè respon a una regularització administrativa sense efectes rellevants en la localització efectiva dels llocs de treball, la davallada més significativa en termes relatius és la de les Activitats relacionades amb apostes i jocs d’atzar. El principal motiu s’ha de buscar en l’augment de les apostes instantànies via internet. Els altres dos signes negatius corresponen a variacions trimestrals. El dels Serveis comercials respon a un efecte estacional i el dels Serveis socials és irrellevant estant immers en un creixement interanual del 7,7%. Alhora, els sectors que han incorporat a un major nombre d’actius han estat el de les Activitats professionals, científiques i tècniques, els Serveis administratius i auxiliars, que inclouen els actius de les agències de treball temporal i el Serveis sanitaris Les Tecnologies i serveis d’informació, el Transport i emmagatzematge i els Serveis Socials també mereixen un lloc destacat.

Quan es compara la situació actual amb la de començament de 2009 es fa especialment evident la diferent evolució del terciari en comparació amb l’industrial. La meitat dels sectors terciaris de la ciutat presenten actualment uns volums d’ocupació molt més elevats que vuit anys enrere. És una agrupació tan heterogènia que impossibilita diferenciar de manera categòrica entre activitats madures i tradicionals de les més innovadores. I tampoc entre serveis de mercat i fora de mercat. N’és un bon exemple que els més expansius han estat les Tecnologies i serveis d’informació i el Serveis socials.

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML