Impressió

Ocupació en el sector terciari a Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació al terciari de Barcelona juny de 2017
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
juny 2017/
desembre 2016
juny 2017/
juny 2016
març 2017/
març 2009
Serveis comercials 158.288 0,2 2,4 -4,0
Transport i emmagatzematge 45.686 1,2 4,8 -9,0
Hostaleria i restauració 88.604 5,6 6,1 36,5
Tecnologies i serveis d'informació 43.643 5,2 10,7 88,8
Resta serveis d'informació i comunicació 19.649 0,7 -0,6 -29,4
  
Finances i assegurances 35.179 -0,1 -4,5 -20,6
Activitats immobiliàries 14.316 -1,1 1,7 25,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 100.234 4,6 6,2 18,2
Serveis administratius i auxiliars 128.095 11,3 4,5 27,8
  
AAPP i organismes extraterritorials 86.615 2,1 4,2 7,4
Ensenyament 65.206 -6,6 2,8 7,0
Serveis sanitaris 64.600 0,9 3,5 6,6
Serveis socials 32.115 1,2 6,3 47,9
Activitats i serveis culturals 10.681 0,4 5,1 -1,5
  
Activitats relacionades amb apostes i jocs d'atzar 1.825 -0,4 2,4 0,3
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 12.663 -3,7 2,0 12,7
Activitat associatives 11.124 -5,1 -5,0 -19,7
Altres serveis personals 24.889 0,9 3,6 -4,9

Array
Array

L’expansió de l’ocupació terciària a la capital s’està recolzant tant en algunes de les activitats tradicionals i de més pes en termes absoluts com en les més innovadores i canviants. 

El fort creixement del nombre d’ocupats que la Seguretat Social ha registrat tant a Barcelona com al seu entorn metropolità durant la major part del darrer bienni no s’hauria produït sense el dinamisme del terciari. Un cop recuperats els volums de 2008 –una fita impensable en la resta de grans sectors- s’imposa avançar en la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball generats darrerament. Un objectiu desitjable i en bona mesura lligat a que es mantingui l’actual ritme de creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE. 

Igual que en l’activitat industrial a l’àmbit metropolità, una àmplia majoria dels divuit sectors en que s’ha dividit el terciari de la capital han tancat el primer semestre d’enguany amb més ocupats en plantilla que els que tenien un any abans. Només el de Finances i assegurances i el d’Activitats associatives continuen clarament despenjats de la tònica expansiva general. L’anomenat Resta de serveis d’informació i comunicació ha iniciat un període d’estabilització del nombre d’ocupats. En termes absoluts, els sectors que han incorporat a més actius han estat el de les Activitats professionals, científiques i tècniques i els Serveis administratius i auxiliars, que inclouen els actius de les agències de treball temporal. Les Tecnologies i serveis d’informació i l’Hostaleria i restauració també mereixen un lloc destacat. 

Quan es compara la situació actual amb la de començament de 2009 es fa especialment evident la diferent evolució del terciari en comparació amb l’industrial. Més de la meitat dels sectors terciaris de la ciutat presenten actualment uns volums d’ocupació molt més elevats que vuit anys enrere. És una agrupació tan heterogènia que impossibilita diferenciar de manera categòrica entre activitats madures i tradicionals de les més innovadores. I tampoc entre serveis de mercat i fora de mercat.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML