Impressió

Ocupació en el sector terciari a Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació al terciari de Barcelona setembre de 2018
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
setembre 2018/
desembre 2017
setembre 2018/
setembre 2017
setembre 2018/
desembre 2013
Serveis comercials 158.117 -1,2 0,2 5,6
Transport i emmagatzematge 51.747 7,3 8,7 15,7
Hostaleria i restauració 91.007 6,5 1,3 26,4
Tecnologies i serveis d'informació 48.246 6,1 8,4 72,8
Resta serveis d'informació i comunicació 20.298 2,1 1,7 5,6
  
Finances i assegurances 35.444 1,0 0,8 -12,0
Activitats immobiliàries 15.148 4,3 3,9 21,9
Activitats professionals, científiques i tècniques 105.046 3,8 4,6 24,7
Serveis administratius i auxiliars 134.159 8,8 1,9 38,3
  
AAPP i organismes extraterritorials 75.783 1,4 3,3 -1,5
Ensenyament 70.521 -2,9 1,7 12,0
Serveis sanitaris 68.677 2,0 4,7 15,1
Serveis socials 35.435 1,5 7,4 31,9
Activitats i serveis culturals 10.788 2,2 1,1 11,1
  
Activitats relacionades amb apostes i jocs d'atzar 1.947 17,6 5,8 13,4
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 13.231 1,4 4,9 14,3
Activitat associatives 11.426 -4,6 0,7 -5,0
Altres serveis personals 25.503 1,3 2,5 12,2

Array
Array

La forta expansió de l’ocupació terciària a la capital s’està recolzant tant en algunes de les activitats tradicionals i de més pes en termes absoluts com en les més innovadores i canviants.

El fort creixement del nombre d’ocupats que la Seguretat Social ha registrat tant a Barcelona com al seu entorn metropolità durant la major part del darrer trienni no s’hauria produït sense el dinamisme del terciari. Un cop recuperats els volums de 2008 –una fita impensable en la resta de grans sectors- s’imposa avançar en la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball generats darrerament. Un objectiu desitjable i en bona mesura lligat a que es mantingui l’actual ritme de creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE. Una evolució d’altra banda improbable segons la major part de les previsions i atès el clima d’incertesa i relativa inoperativitat en el que s’ha instal·lat la política a Catalunya i Espanya.

Igual que en l’activitat industrial metropolitana, una àmplia majoria dels divuit sectors en que s’ha dividit el terciari de la capital s’encaminen cap el tancament de 2018 amb més ocupats en plantilla que els que tenien a final de 2017 o un any enrere. Les úniques excepcions semblen ser els Serveis comercials i les Activitats associatives ja que la davallada d’Ensenyament en el que va d’any té un elevat component estacional. No hi ha més signes negatius. Alhora, els sectors que han incorporat un major nombre d’actius en el que va d’any han estat el dels Serveis administratius i auxiliars, que inclouen els treballadors de les agències de treball temporal, l’Hostaleria i restauració i el Transport i logística. També les Activitats professionals, científiques i tècniques i les Tecnologies i serveis d’informació s’han revelat sectors força dinàmics.

Quan es compara la situació actual amb la de tancament de 2013 es fa especialment evident la diferent evolució del terciari en comparació amb l’industrial. Són majoria els sectors terciaris de la ciutat que actualment presenten uns volums d’ocupació força més elevats que durant el pitjor moment de la darrera etapa recessiva. És una agrupació tan heterogènia que impossibilita diferenciar de manera categòrica entre activitats madures i tradicionals de les més innovadores. I tampoc entre serveis de mercat i fora de mercat. N’és un bon exemple que els més expansius han estat les Tecnologies i serveis d’informació, els Serveis administratius i auxiliars i els Serveis socials.

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML