Impressió

Ocupació en el sector terciari a Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació al terciari de Barcelona desembre de 2018
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
desembre 2018/
desembre 2017
desembre 2017/
desembre 2016
desembre 2018/
desembre 2013
Serveis comercials 161.122 0,7 1,3 7,6
Transport i emmagatzematge 52.320 8,4 6,9 17,0
Hostaleria i restauració 88.830 3,9 1,9 23,4
Tecnologies i serveis d'informació 49.373 8,6 9,6 76,9
Resta serveis d'informació i comunicació 20.268 1,9 1,4 5,4
  
Finances i assegurances 35.545 1,3 -1,2 -11,8
Activitats immobiliàries 15.282 5,2 0,3 23,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 106.726 5,4 5,6 26,7
Serveis administratius i auxiliars 127.108 3,1 7,2 31,1
  
AAPP i organismes extraterritorials 77.632 3,8 -11,8 0,9
Ensenyament 74.722 2,8 4,0 18,7
Serveis sanitaris 69.628 3,4 5,2 16,7
Serveis socials 36.064 3,3 9,9 34,2
Activitats i serveis culturals 11.043 4,6 -0,8 13,8
  
Activitats relacionades amb apostes i jocs d'atzar 1.955 5,4 1,3 13,9
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 14.703 6,5 5,0 27,0
Activitat associatives 12.147 1,5 2,2 1,0
Altres serveis personals 25.576 1,6 2,1 12,5

Array
Array

La forta expansió de l’ocupació terciària a la capital s’està recolzant tant en algunes de les activitats tradicionals i de més pes en termes absoluts com en les més innovadores i canviants.

El fort creixement del nombre d’ocupats que la Seguretat Social ha registrat tant a Barcelona com al seu entorn metropolità durant la major part del darrer quadrienni no s’hauria produït sense el dinamisme del terciari. Un cop recuperats els volums de 2008 –una fita impensable en la resta de grans sectors- s’imposa avançar en la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball generats darrerament. Un objectiu desitjable i en bona mesura lligat a que es mantingui l’actual ritme de creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE. Una evolució d’altra banda improbable segons la major part de les previsions i atès el clima d’incertesa i relativa inoperativitat en el que s’ha instal•lat la política a Catalunya i Espanya.

A diferència de l’activitat industrial metropolitana, la totalitat dels divuit sectors en què s’ha dividit el terciari de la capital han tancat el darrer any amb més ocupats en plantilla que els que tenien a final de 2017. Les tres variacions negatives d’un any enrere no han tingut continuïtat. Alhora, els sectors que han incorporat un major nombre d’actius en el que va d’any han estat el de les Activitats professionals, científiques i tècniques, els Serveis administratius i auxiliars, que inclouen els treballadors de les agències de treball temporal, l’Hostaleria i restauració i el Transport i logística. Com ja és habitual, el més dinàmic en termes relatius ha tornat a ser el de les Tecnologies i serveis d’informació.

Quan es compara la situació actual amb la de tancament de 2013 es fa especialment evident la diferent evolució del terciari en comparació amb l’industrial. Són majoria els sectors terciaris de la ciutat que actualment presenten uns volums d’ocupació força més elevats que durant el pitjor moment de la darrera etapa recessiva. És una agrupació tan heterogènia que impossibilita diferenciar de manera categòrica entre activitats madures i tradicionals de les més innovadores. I tampoc entre serveis de mercat i fora de mercat. N’és un bon exemple que els més expansius han estat les Tecnologies i serveis d’informació, els Serveis administratius i auxiliars i els Serveis socials.

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML