Impressió

Ocupació en el sector terciari a Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació al terciari de Barcelona juny de 2018
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
juny 2018/
desembre 2017
juny 2018/
juny 2017
juny 2018/
desembre 2013
Serveis comercials 159.866 -0,1 1,0 6,8
Transport i emmagatzematge 50.396 4,5 10,3 12,7
Hostaleria i restauració 90.529 5,9 2,2 25,7
Tecnologies i serveis d'informació 47.758 5,0 9,4 71,1
Resta serveis d'informació i comunicació 20.592 3,6 4,8 7,1
  
Finances i assegurances 35.486 1,1 0,9 -11,9
Activitats immobiliàries 15.120 4,1 5,6 21,7
Activitats professionals, científiques i tècniques 105.612 4,3 5,4 25,4
Serveis administratius i auxiliars 133.307 8,1 4,1 37,5
  
AAPP i organismes extraterritorials 76.624 2,5 -11,5 -0,4
Ensenyament 69.006 -5,0 5,8 9,6
Serveis sanitaris 68.626 1,9 6,2 15,1
Serveis socials 34.776 -0,3 8,3 29,4
Activitats i serveis culturals 11.149 5,6 4,4 14,9
  
Activitats relacionades amb apostes i jocs d'atzar 1.960 18,4 7,4 14,2
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 14.160 8,5 11,8 22,3
Activitat associatives 11.778 -1,6 5,9 -2,0
Altres serveis personals 25.610 1,7 2,9 12,7

Array
Array

La forta expansió de l’ocupació terciària a la capital s’està recolzant tant en algunes de les activitats tradicionals i de més pes en termes absoluts com en les més innovadores i canviants.

El fort creixement del nombre d’ocupats que la Seguretat Social ha registrat tant a Barcelona com al seu entorn metropolità durant la major part del darrer trienni no s’hauria produït sense el dinamisme del terciari. Un cop recuperats els volums de 2008 –una fita impensable en la resta de grans sectors- s’imposa avançar en la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball generats darrerament. Un objectiu desitjable i en bona mesura lligat a que es mantingui l’actual ritme de creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE. Una evolució improbable segons la major part de les previsions i atès el clima d’incertesa i inoperativitat en el que s’ha instal·lat la política a Catalunya i Espanya.  

Igual que en l’activitat industrial metropolitana, una àmplia majoria dels divuit sectors en que s’ha dividit el terciari de la capital han tancat la primera meitat d’enguany amb més ocupats en plantilla que els que tenien a final de 2017 o un any enrere. Si hom fa abstracció del signe negatiu que acompanya la variació del nombre d’ocupats de les AAPP perquè respon a una regularització administrativa sense efectes rellevants en la localització efectiva dels llocs de treball, la davallada més significativa és la d’Ensenyament, de caràcter estacional. Cap dels altres signes negatius es rellevant. Alhora, els sectors que han incorporat un major nombre d’actius en el que va d’any han estat el dels Serveis administratius i auxiliars, que inclouen els treballadors de les agències de treball temporal, l’Hostaleria i restauració i les Activitats professionals, científiques i tècniques. També les Tecnologies i serveis d’informació i el Transport i la logística s’han revelat activitats força dinàmiques.

Quan es compara la situació actual amb la de tancament de 2013 es fa especialment evident la diferent evolució del terciari en comparació amb l’industrial. La meitat dels sectors terciaris de la ciutat presenten actualment uns volums d’ocupació molt més elevats que durant el pitjor moment de la darrera etapa recessiva. És una agrupació tan heterogènia que impossibilita diferenciar de manera categòrica entre activitats madures i tradicionals de les més innovadores. I tampoc entre serveis de mercat i fora de mercat. N’és un bon exemple que els més expansius han estat les Tecnologies i serveis d’informació, els Serveis administratius i auxiliars i els Serveis socials.

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML