Impressió

Ocupació en el sector terciari a Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació al terciari de Barcelona setembre de 2017
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
setembre 2017/
desembre 2016
setembre 2017/
setembre 2016
setembre 2017/
març 2009
Serveis comercials 157.727 -0,2 2,8 -4,3
Transport i emmagatzematge 47.620 5,5 7,9 -5,1
Hostaleria i restauració 89.836 7,1 5,6 38,4
Tecnologies i serveis d'informació 44.517 7,3 11,2 92,5
Resta serveis d'informació i comunicació 19.966 2,4 1,5 -28,2
  
Finances i assegurances 35.168 -1,0 -1,9 -20,6
Activitats immobiliàries 14.577 0,7 2,6 27,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 100.435 4,8 7,1 18,4
Serveis administratius i auxiliars 131.642 14,4 7,8 31,4
  
AAPP i organismes extraterritorials 73.341 -13,5 -9,2 -9,0
Ensenyament 69.349 -0,7 3,9 13,8
Serveis sanitaris 65.615 2,5 6,4 8,3
Serveis socials 32.999 3,9 8,3 52,0
Activitats i serveis culturals 10.670 0,3 4,0 -1,6
  
Activitats relacionades amb apostes i jocs d'atzar 1.640 -10,5 -0,8 -9,8
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 12.813 -2,5 9,2 14,1
Activitat associatives 11.347 -3,2 -1,7 -18,1
Altres serveis personals 24.881 0,9 2,8 -5,0

Array
Array

L’expansió de l’ocupació terciària a la capital s’està recolzant tant en algunes de les activitats tradicionals i de més pes en termes absoluts com en les més innovadores i canviants. 

El fort creixement del nombre d’ocupats que la Seguretat Social ha registrat tant a Barcelona com al seu entorn metropolità durant la major part del darrer trienni no s’hauria produït sense el dinamisme del terciari. Un cop recuperats els volums de 2008 –una fita impensable en la resta de grans sectors- s’imposa avançar en la qualitat i l’estabilitat dels llocs de treball generats darrerament. Un objectiu desitjable i en bona mesura lligat a que es mantingui l’actual ritme de creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE.  

Igual que en l’activitat industrial a l’àmbit metropolità, una àmplia majoria dels divuit sectors en que s’ha dividit el terciari de la capital han tancat el tercer trimestre d’enguany amb més ocupats en plantilla que els que tenien un any abans. Només el de Finances i assegurances i el d’Activitats associatives continuen despenjats de la tònica expansiva general. Les Activitats relacionades amb apostes i jocs d’atzar semblen afegir-s’hi. Alhora, obviarem momentàniament el signe negatiu que sorprenentment acompanya a la variació del nombre d’ocupats de les AAPP perquè només afecta a la capital i no es detecta cap moviment equivalent a la resta del país. En termes absoluts, els sectors que han incorporat a més actius han estat el de les Activitats professionals, científiques i tècniques i els Serveis administratius i auxiliars, que inclouen els actius de les agències de treball temporal. Les Tecnologies i serveis d’informació, l’Hostaleria i restauració i els Serveis Sanitaris i els Socials també mereixen un lloc destacat.

Quan es compara la situació actual amb la de començament de 2009 es fa especialment evident la diferent evolució del terciari en comparació amb l’industrial. La meitat dels sectors terciaris de la ciutat presenten actualment uns volums d’ocupació molt més elevats que vuit anys enrere. És una agrupació tan heterogènia que impossibilita diferenciar de manera categòrica entre activitats madures i tradicionals de les més innovadores. I tampoc entre serveis de mercat i fora de mercat.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML