Impressió

Ocupació industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació industrial a la RMB setembre de 2017
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
setembre 2017/
desembre 2016
setembre 2017/ setembre 2016 setembre 2017/
març 2009
Alimentació i begudes 32.220 2,4 2,1 -6,7
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 22.772 -0,3 0,8 -26,3
Paper 6.466 1,6 1,5 -17,5
Arts gràfiques 15.726 1,8 1,9 -22,6
  
Química 23.772 1,8 2,2 0,5
Farmacèutica 20.960 4,1 4,8 11,7
Cautxú i plàstic 16.102 1,3 2,8 -12,8
Ind. extractives i fabric. prod. minerals no metàl.lics 6.638 1,4 1,6 -43,0
  
Metal.lúrgia bàsica 6.039 4,1 3,2 -40,0
Productes metàl.lics exc. maquinària i equips 32.904 2,9 3,0 -21,4
Productes informàtics, electrònics i òptics 5.502 4,8 6,6 -30,0
Material i equipament elèctric 10.919 2,5 3,6 -17,9
  
Maquinària i equipament 18.438 4,0 3,8 -24,6
Vehicles a motor i altre material de transport 35.880 2,5 1,8 -10,1
Mobles 4.282 1,3 2,1 -37,8
Resta d'activitats manufactureres 10.075 3,1 3,1 -19,0
Instal.lació i reparació de maquinària i equips 11.289 5,6 8,5 17,7

Array
Array

L’ocupació industrial s’estabilitza a la capital i guanya efectius, per tercer any consecutiu, a l’entorn metropolità i a la resta del país.

En consonància amb la trajectòria alcista que darrerament ha mantingut el PIB industrial a Catalunya, l’ocupació directa en aquest sector ha evolucionat igualment a l’alça a l’àmbit metropolità. La intensitat de l’augment ha estat òbviament més moderada i s’ha mantingut relativament estable al voltant del dos i mig per cent durant els darrers dos anys. Una conjuntura moderadament alcista de la que sembla que se’n comença a desentendre la ciutat central, immersa en un procés accelerat de terciarització del seu teixit productiu.

El comportament expansiu tant de la demanda interna com de l’externa i el notable repunt de l’activitat constructora expliquen l’extensió de la dinàmica positiva de l’ocupació a la pràctica totalitat de l’activitat industrial metropolitana. Les 17 branques en què hem segmentat el conjunt de l’activitat industrial han superat l’estiu de 2017 augmentant plantilles en relació al mateix període d’un any abans. Hom pot citar com a sectors més destacats la Instal·lació i reparació de maquinària i equipament, la Indústria farmacèutica i els Productes metàl·lics, maquinària i equipament en valors absoluts i els Productes informàtics, electrònics i òptics en termes relatius. A l’extrem oposat, només el Tèxtil, confecció cuir i calçat presenta un saldo lleument negatiu en el que va d’any.

L’actual conjuntura expansiva deixa en segon terme que a hores d’ara només tres branques productives del secundari han aconseguit superar els estralls que en termes d’ocupació ha provocat la llarga recessió que ha patit la indústria metropolitana els darrers anys. A la Farmacèutica i la Instal·lació i reparació de maquinària i equipament, amb plantilles directes més àmplies actualment que no pas en la fase inicial de la recessió de 2009, s’hi ha incorporat recentment la Química. Cap de les 14 restants està en condicions de recuperar el potencial perdut mesurat en llocs de treball directes. L’automatització de processos i l’externalització de tasques ho fan gairebé impossible.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML