Impressió

Ocupació industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació industrial a l'AMB març de 2018
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
març 2018/
desembre 2017
març 2018/
 març 2017
març 2018/
març 2009
Alimentació i begudes 27.287 -0,4 2,2 -4,4
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 23.069 1,3 2,2 -23,8
Paper 5.445 -0,4 2,1 -13,4
Arts gràfiques 15.106 0,9 1,4 -22,6
  
Química 23.431 1,2 3,4 0,3
Farmacèutica 21.309 2,0 5,3 14,0
Cautxú i plàstic 15.206 2,5 -0,7 -12,2
Ind. extractives i fabric. prod. minerals no metàl.lics 6.220 0,6 2,1 -41,6
  
Metal.lúrgia bàsica 5.660 1,2 3,9 -38,9
Productes metàl.lics exc. maquinària i equips 32.206 1,4 2,1 -19,6
Productes informàtics, electrònics i òptics 5.475 1,5 5,1 -28,9
Material i equipament elèctric 10.333 1,4 2,7 -16,2
  
Maquinària i equipament 18.019 1,5 2,6 -24,2
Vehicles a motor i altre material de transport 34.465 2,1 4,2 -7,8
Mobles 4.161 2,1 0,0 -36,2
Resta d'activitats manufactureres 9.900 2,8 4,3 -17,3
Instal.lació i reparació de maquinària i equips 11.204 4,9 10,9 22,1

Array
Array

El primer trimestre d’enguany ha vist augmentar amb més intensitat de l’esperada el nombre d’ocupats en empreses industrials tant a la capital com a l’entorn metropolità. Una variació especialment rellevant en termes relatius.

En consonància amb la trajectòria alcista que darrerament ha mantingut i manté el PIB industrial a Catalunya, l’ocupació directa en aquest sector ha evolucionat igualment a l’alça a l’àmbit metropolità. La intensitat de l’augment ha estat òbviament més moderada i s’ha mantingut relativament estable al voltant del dos i mig per cent durant els darrers dos anys. Una conjuntura moderadament alcista que també es fa sentir a la ciutat central tot i estar immersa en un procés accelerat de terciarització del seu teixit productiu.

Si hom deixa de banda la lleu correcció estacional que mostren un parell de sectors durant el primer trimestre d’enguany, el comportament expansiu tant de la demanda interna com de l’externa i el notable repunt de l’activitat constructora expliquen l’extensió de la dinàmica positiva de l’ocupació a la pràctica totalitat de l’activitat industrial metropolitana. La immensa majoria de les 17 branques en què hem segmentat el conjunt de l’activitat industrial han superat el primer trimestre d’enguany augmentant plantilles. Hom pot citar com a més beneficiades d’aquesta evolució la Instal·lació i reparació de maquinària i equipament, un indici de l’esforç de renovació i modernització que ha emprès el teixit productiu, la Indústria farmacèutica i els Productes informàtics, electrònics i òptics. A l’extrem oposat, el Cautxú i plàstic i els Mobles han estat els dos únics agregats que s’han mantingut al marge de la tònica expansiva general.

A banda d’aquesta valoració ajustada al curt termini, una ullada a l’evolució dels darrers anys posa de relleu que a hores d’ara només tres branques productives del secundari han aconseguit superar els estralls que en termes d’ocupació ha provocat la llarga recessió que ha patit la indústria metropolitana els darrers anys. A la Farmacèutica i la Instal·lació i reparació de maquinària i equipament, amb plantilles directes més àmplies actualment que no pas en la fase inicial de la recessió de 2009, hom pot afegir-hi la Química i fins a cert punt, l’Alimentació i begudes. Cap de les 13 restants està en condicions de recuperar el potencial perdut mesurat en llocs de treball directes. L’automatització de processos i l’externalització de tasques ho fan gairebé impossible.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML