Impressió

Ocupació industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona

Distribució sectorial de l'ocupació industrial a l'AMB juny de 2018
Sectors industrials Nombre
d'ocupats
Variació (%)
juny 2018/
desembre 2017
juny 2018/
juny 2017
juny 2018/
desembre 2013
Alimentació i begudes 27.559 0,6 0,2 8,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 23.210 1,9 1,6 8,3
Paper 5.495 0,5 1,8 9,0
Arts gràfiques 15.272 2,0 1,3 6,3
  
Química 23.848 3,0 3,6 9,9
Farmacèutica 21.609 3,5 5,4 18,3
Cautxú i plàstic 15.443 4,1 -0,2 9,6
Ind. extractives i fabric. prod. minerals no metàl.lics 6.303 2,0 2,8 -0,3
  
Metal.lúrgia bàsica 5.433 -2,9 -2,3 -3,0
Productes metàl.lics exc. maquinària i equips 32.669 2,9 1,8 14,6
Productes informàtics, electrònics i òptics 5.645 4,7 6,7 15,4
Material i equipament elèctric 10.396 2,0 2,3 6,8
  
Maquinària i equipament 18.194 2,5 2,4 7,9
Vehicles a motor i altre material de transport 34.819 3,1 5,4 10,9
Mobles 4.237 3,9 0,0 6,0
Resta d'activitats manufactureres 10.004 3,9 3,3 16,6
Instal.lació i reparació de maquinària i equips 11.464 7,3 11,6 33,5

Array
Array

El primer semestre d’enguany s’ha tancat amb l’ocupació industrial creixent a un ritme similar al de final de l’any passat i superant les previsions.

En consonància amb la trajectòria alcista que darrerament ha mantingut i manté el PIB industrial a Catalunya, l’ocupació directa en aquest sector ha evolucionat igualment a l’alça a l’àmbit metropolità. La intensitat de l’augment durant el segon trimestre és equiparable a la del trimestre anterior i permet tancar la primera meitat d’enguany sumant més de set mil nous treballadors en empreses industrials al total existent a final de 2017. En termes absoluts, l’ocupació d’aquest sector deixa enrere els mínims registrats fa poc més de quatre anys i s’apropa als valors de començament de la dècada.

Una anàlisi més detallada per subsectors confirma que la conjuntura expansiva observada en termes globals respon a una evolució igualment alcista i generalitzada a la pràctica totalitat dels subsectors. Només la Metal·lúrgia bàsica continua perdent llocs de treball i, juntament amb el renascut subsector del Materials de construcció, són els dos únics que no han superat els volums d’ocupació de final de 2013, els mínims de la darrera fase recessiva. De les disset branques en què hem segmentat el conjunt de l’activitat industrial metropolitana, només dues –la ja esmentada Metal·lúrgia bàsica i el Cautxú i plàstic- han evolucionat a la baixa en relació amb un any enrere i dues més –Alimentació i begudes i Mobles- s’han mantingut estancades pel que fa a nombre d’ocupats. Les tretze restants han superat el primer semestre de 2018 guanyant ocupats, tant en relació a final de 2017 com a un any enrere. El cada cop més potent segment de la Instal·lació i reparació de maquinària i equipament continua sent el més dinàmic. I és també el que més s’ha expandit al llarg del darrer quinquenni gràcies a la renovació tecnològica de les empreses de la mà de la robòtica i la digitalització de molts processos productius.

A més d’aquest subsector transversal per la seva funció de suport de la resta de branques productives, algunes de les més clàssiques i amb més presència relativa en el teixit productiu metropolità com ara la fabricació de Vehicles a motor i material de transport, la de Productes metàl·lics, la Química i la Farmacèutica, mantenen una trajectòria expansiva notable.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML