Impressió

Treballadors estrangers a la Seguretat Social

Array
Array
Array
Array
Array
Estrangers en situació d'alta a la Seguretat Social
Període Total UE Resta món
Província de Barcelona
ds.2010 284.446 68.773 215.673
ds.2011 271.004 68.012 202.992
ds.2012 257.360 65.871 191.489
ds.2013 248.268 66.460 181.808
ds.2014 248.493 71.933 176.560
mç.2015 252.506 74.528 177.978
jn.2015 263.485 76.987 186.498
st.2015 262.329 76.977 185.352
ds.2015 263.858 79.178 184.680
mç. 2016 270.184 82.644 187.540
jn. 2016 282.781 85.714 197.067
st. 2016 283.383 86.312 197.071
ds. 2016 286.098 88.678 197.420
  
mç. 2017 295.217 92.766 202.451
jn. 2017 311.023 96.040 214.983
st. 2017 315.783 97.591 218.192
nv. 2017 317.614 99.736 217.878
Catalunya
ds. 2010 395.773 109.230 286.543
ds. 2011 377.040 106.545 270.495
ds. 2012 355.939 102.258 253.681
ds. 2013 341.209 101.308 239.901
ds. 2014 344.071 108.849 235.222
mç. 2015 351.763 113.124 238.639
jn. 2015 386.799 125.016 261.783
st. 2015 373.321 119.616 253.705
ds. 2015 364.112 118.194 245.918
mç. 2016 375.608 123.828 251.780
jn. 2016 413.765 136.701 277.640
st. 2016 404.749 132.693 272.056
ds. 2016 393.636 130.375 263.261
  
mç. 2017 404.942 135.711 269.231
jn. 2017 453.867 150.388 303.479
st. 2017 447.635 147.362 300.273
nv. 2017 434.836 144.695 290.141
Font: www.seg-social.es
Variació (%) Total UE Resta món
Província de Barcelona
nv.17/nv.16 9,9 11,2 9,4
ds.16/ds.15 8,4 12,0 6,9
ds.15/ds.14 6,2 10,1 4,6
Catalunya
nv.17/ nv.16 9,0 9,3 8,8
ds.16/ ds.15 8,1 10,3 7,1
ds.15/ ds.14 5,8 8,6 4,5

La població estrangera continua liderant l’augment del nombre d’ocupats afiliats a la Seguretat Social. El pes relatiu d’aquest col·lectiu sobre el total a l’àmbit metropolità s’ha estabilitzat a un pas de recuperar els valors màxims històrics assolits durant l’estiu de 2008.

Les darreres dades d’actius afiliats a la Seguretat Social confirmen que, a un mes de cloure 2017, es manté la tendència alcista de l’ocupació de mà d’obra estrangera a l’àrea metropolitana i al conjunt de Catalunya. Així, a la província de Barcelona, on els treballadors estrangers representen el 12,6% del total d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social, el passat mes de novembre s’ha tancat amb un creixement interanual d’aquest col·lectiu de l’ordre del deu per cent. Si hom compara aquesta evolució amb la dels nacionals durant els darrers dotze mesos, el ritme de creixement de l’ocupació dels estrangers més que triplica el dels nacionals. I si es compara amb la situació de final de 2016, el desequilibri és encara més notori. Els estrangers originaris de la UE lideren per quart any consecutiu l’augment de l’ocupació estrangera en termes relatius. Mentre que aquest col·lectiu va assolint successius màxims històrics i és a punt de superar els cent mil individus, el dels estrangers de la resta del món, igual que el dels nacionals, encara no ha recuperat els d’abans de la crisi.

Un altre dels trets que es mantenen relativament inalterables és que el règim especial de la llar, on encara hi juga un paper important la mà d’obra estrangera, especialment la no comunitària, es va obrint de manera sostinguda als treballadors espanyols. Igualment remarcable per la seva persistència és que l’opció al treball autònom es manté com una de les preferències, o opció obligada, dels actius estrangers. Dit d’una altra manera, el pes relatiu dels estrangers sobre el total dels autònoms creix sense aturador, fins el punt que gairebé s’ha doblat en els darrers deu anys.

Assumida la conjuntura expansiva del mercat de treball i que només el règim especial de la llar continua perdent mà d’obra estrangera, bàsicament extracomunitària, els altres canvis rellevants que mostra l’actual distribució d’aquest segment dels treballadors al conjunt de Catalunya responen majoritàriament a l’augment del nombre de llocs de treball que ocupen a la construcció, als serveis a les empreses, al transport i logística i als serveis d’informació i comunicació. Amb una posició dominant dels comunitaris en els tres darrers i dels no comunitaris a la construcció.

Afiliats estrangers segons règims
____________ R.General % Autònoms % Resta %
Període Província de Barcelona
ds.2010 219.330 11,6 29.365 7,7 35.749 62,4
ds.2011 203.107 11,0 31.624 8,4 36.273 62,8
ds.2012 185.566 10,6 33.576 9,1 38.218 59,7
ds.2013 175.891 10,1 35.998 9,7 36.379 57,6
ds.2014 175.197 9,7 39.766 10,5 33.530 52,9
mç.2015 178.693 9,8 40.695 10,7 33.118 51,9
jn.2015 187.934 10,2 42.250 11,0 33.301 51,6
st.2015 186.969 10,1 42.755 11,2 32.605 51,3
ds.2015 187.644 10,0 43.887 11,4 32.327 51,0
mç.2016 193.203 10,2 44.588 11,5 32.391 50,3
jn.2016 204.353 10,6 46.037 11,8 32.387 49,8
st.2016 205.490 10,6 46.432 12,0 31.459 49,4
ds.2016 207.459 10,6 47.537 12,2 31.100 49,1
mç.2017 215.590 10,8 48.753 12,5 30.874 48,6
jn.2017 229.832 11,4 50.380 12,8 30.810 48,3
nv.2017 235.935 11,4 51.906 13,2 29.773 48,2
Nota. Els percentatges són el pes relatiu dels estrangers sobre el total d'afiliats del règim.
Font: www.seg-social.es
Variació (%) R.General Autònoms Resta
nv.17/nv.16 12,1   9,8   -4,7
ds.16/ds.15 10,6   8,3   -3,8
ds.15/ds.14 7,1 10,4 -3,6

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML