Impressió

Treballadors estrangers a la Seguretat Social

Array
Array
Array
Array
Array
Estrangers en situació d'alta a la Seguretat Social
Període Total UE Resta món
Província de Barcelona
ds.2011 271.004 68.012 202.992
ds.2012 257.360 65.871 191.489
ds.2013 248.268 66.460 181.808
ds.2014 248.493 71.933 176.560
ds.2015 263.858 79.178 184.680
mç. 2016 270.184 82.644 187.540
jn. 2016 282.781 85.714 197.067
st. 2016 283.383 86.312 197.071
ds. 2016 286.098 88.678 197.420
  
mç. 2017 295.217 92.766 202.451
jn. 2017 311.023 96.040 214.983
st. 2017 315.783 97.591 218.192
ds. 2017 313.928 98.427 215.501
mç. 2018 326.793 103.473 223.320
jn. 2018 343.473 106.729 236.744
st. 2018 346.093 107.412 238.681
oct. 2018 345.282 108.616 236.666
Catalunya
ds. 2011 377.040 106.545 270.495
ds. 2012 355.939 102.258 253.681
ds. 2013 341.209 101.308 239.901
ds. 2014 344.071 108.849 235.222
ds. 2015 364.112 118.194 245.918
mç. 2016 375.608 123.828 251.780
jn. 2016 413.765 136.701 277.640
st. 2016 404.749 132.693 272.056
ds. 2016 393.636 130.375 263.261
  
mç. 2017 404.942 135.711 269.231
jn. 2017 453.867 150.388 303.479
st. 2017 447.635 147.362 300.273
ds. 2017 428.213 142.372 285.841
mç. 2018 449.738 150.467 299.271
jn. 2018 493.578 162.706 330.872
st. 2018 486.937 159.064 327.873
oct. 2018 472.912 156.044 316.868
Font: www.seg-social.es
Variació (%) Total UE Resta món
Província de Barcelona
oct.18/oct.17 9,7 10,0 9,6
ds.17/ds.16 9,7 11,0 9,2
ds. 16/ds. 15 8,4 12,0 6,9
Catalunya
oct.18/ oct.17 9,0 8,1 9,4
ds.17/ ds.16 8,8 9,2 8,6
ds. 16/ ds. 15 8,1 10,3 7,1

El col·lectiu dels treballadors estrangers accentua el seu lideratge en termes relatius en l’augment del nombre d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social. La participació d’aquest col·lectiu sobre el total a l’àmbit metropolità va consolidant nous màxims històrics.

Les darreres dades d’actius estrangers afiliats a la Seguretat Social refermen la tendència alcista que d’ençà 2015 manté aquest segment de l’ocupació a l’àrea metropolitana i al conjunt de Catalunya. Així, a la província de Barcelona, on els treballadors estrangers representen més del tretze per cent del total d’afiliats en situació d’alta a la Seguretat Social, el darrer mes s’ha tancat amb un creixement anual d’aquest col·lectiu del 9,6%, pràcticament igual que a final de 2017. Si hom compara aquesta evolució amb la del total, el ritme de creixement de l’ocupació dels estrangers quintuplica el dels nacionals. Alhora, els originaris de la UE continuen liderant, amb menys claredat que durant els darrers anys, aquest augment en termes relatius a l’àrea de Barcelona mentre que el protagonisme s’ha invertit a la resta de Catalunya. El col·lectiu de treballadors comunitaris estrangers va assolint successius màxims històrics a la província barcelonina mentre que els estrangers originaris de la resta del món tot just comencen a acostar-se als màxims d’abans de la crisi.

El règim especial de la llar, en el que encara hi juga un paper determinant la mà d’obra estrangera, especialment la no comunitària, es va obrint als treballadors espanyols. Igualment remarcable per la seva persistència és que l’opció al treball autònom es manté com una de les preferències, o opció obligada, dels actius estrangers. Dit d’una altra manera, el pes relatiu dels estrangers sobre el total dels autònoms creix sense aturador, fins el punt que s’ha doblat en els darrers deu anys. Una evolució afavorida pel creixent desinterès dels autòctons.

Consolidada la conjuntura expansiva del mercat de treball i que només el règim especial de la llar continua perdent mà d’obra estrangera, bàsicament extracomunitària, els altres trets rellevants que mostra l’actual distribució d’aquest segment dels treballadors al conjunt de Catalunya responen majoritàriament a l’augment del nombre de llocs de treball que ocupen a l’Hoteleria i restauració, als Serveis a les empreses i a  la construcció i, en menor mesura, als Serveis d’informació i comunicació i al Transport i emmagatzematge.

 

 

Afiliats estrangers segons règims
____________ R.General % Autònoms % Resta %
Període Província de Barcelona
ds.2011 203.107 11,0 31.624 8,4 36.273 62,8
ds.2012 185.566 10,6 33.576 9,1 38.218 59,7
ds.2013 175.891 10,1 35.998 9,7 36.379 57,6
ds.2014 175.197 9,7 39.766 10,5 33.530 52,9
ds.2015 187.644 10,0 43.887 11,4 32.327 51,0
mç.2016 193.203 10,2 44.588 11,5 32.391 50,3
jn.2016 204.353 10,6 46.037 11,8 32.387 49,8
st.2016 205.490 10,6 46.432 12,0 31.459 49,4
ds.2016 207.459 10,6 47.537 12,2 31.100 49,1
mç.2017 215.590 10,8 48.753 12,5 30.874 48,6
jn.2017 229.832 11,4 50.380 12,8 30.810 48,3
st. 2017 234.634 11,5 51.165 13,1 29.983 48,2
ds. 2017 232.272 11,4 52.460 13,4 29.645 48,3
mç. 2018 243.151 11,7 53.970 13,7 29.671 48,1
jn. 2018 258.553 12,2 55.078 13,9 29.840 48,0
st. 2018 261.877 12,4 54.995 14,0 29.221 48,1
oct. 2018 261.672 12,4 55.210 14,0 28.399 47,7
Nota. Els percentatges són el pes relatiu dels estrangers sobre el total d'afiliats del règim.
Font: www.seg-social.es
Variació (%) R.General Autònoms Resta
oct.18/oct.17 12,1 6,8   -4,3
ds.17/ds.16 12,0   10,4   -4,7
ds.16/ds.15 10,6   8,3   -3,8

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML