Impressió

Població activa i ocupada

L’Enquesta de Població Activa reflecteix un mercat laboral encaminat a una certa estabilització de la població activa després d’un bienni de lleu recuperació.

Segons aquesta font, tant la ciutat central com l’entorn metropolità gaudeixen d’un mercat laboral dinàmic i en expansió. Uns trets que també s’observen al conjunt de Catalunya. A remolc de l’augment sostingut del nombre d’ocupats, l’atur evoluciona a la baixa i augmenta lleument la població laboralment activa, malgrat els alts i baixos imputats a Barcelona. Fins i tot repunta lleument la població de 16 i més anys. A banda del progressiu envelliment de la població, hom diria que s’està assistint a un nou creixement dels saldos migratoris.