Impressió

Població activa i ocupada

Els resultats de l’Enquesta de Població Activa comencen a reflectir un canvi de conjuntura que va més enllà de l’augment del nombre d’ocupats i del descens de l’atur. Un canvi en les tendències de fons especialment accentuat a la capital.

Segons aquesta font, tant el municipi com l’entorn metropolità gaudeixen d’un mercat laboral dinàmic i en expansió. Uns trets que també s’observen al conjunt de Catalunya. A remolc de l’augment sostingut del nombre d’ocupats, l’atur es manté a la baixa i augmenta també la població laboralment activa. Fins i tot repunta lleument –abandona l’estancament dels darrer lustre- la població de 16 i més anys. A banda del progressiu envelliment de la població, s’està assistint a un nou i incipient creixement dels saldos migratoris?