Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2011 853,2 451,0 402,2 2.910,7 3.940,6
4t.tr.2012 850,5 439,3 411,2 2.874,3 3.887,7
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
  
1r.tr.2016 795,6 400,1 395,5 2.796,7 3.787,5
2n.tr.2016 821,9 402,9 419,0 2.804,1 3.784,9
3r.tr.2016 814,4 406,0 408,4 2.792,1 3.776,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
  
1r.tr.2017 832,8 415,5 417,3 2.816,1 3.774,6
2n.tr.2017 803,2 409,2 394,0 2.781,8 3.767,9
3r.tr.2017 819,8 428,1 391,7 2.798,6 3.792,3
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
1r.tr.2018 801,6 418,5 383,1 2.791,1 3.761,9
2n.tr.2018 803,8 413,7 390,1 2.799,7 3.792,4
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
2n.tr.18/2n.tr.17 0,1 1,1 -1,0 0,6 0,7
4t.tr.17/4t.tr.16 -1,5 2,4 -5,4 0,4 0,9
4t.tr.16/4t.tr.15 4,4 3,5 5,3 1,0 -0,2

La població activa barcelonina s’estabilitza després de corregir a la baixa el fort increment de 2016. Una estabilitat que apunta lleument a l’alça en el cas dels homes i a la baixa entre les dones. A l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya, l’evolució del nombre d’actius durant la primera meitat d’enguany ha estat clarament expansiva.

Els poc més de vuit cents mil barcelonins laboralment actius segons l’EPA del segon trimestre d’enguany, dos mil més que durant el trimestre anterior, equivalen als estimats durant el mateix període de l’any passat. Una xifra que, amb l’excepció del trimestre estiuenc de 2017, dóna continuïtat per cinquè trimestre consecutiu a una trajectòria relativament estable de la població barcelonina que es declara laboralment activa. Sorprèn que tot i l’expansió acumulada del nombre d’ocupats, aquesta situació d’estabilitat/estancament es produeixi quan encara existeix un notable potencial de creixement atesos els màxims assolits a final de la dècada passada. D’altra banda, aquesta situació també s’observa a l’entorn metropolità i a la resta de Catalunya amb la diferència que en aquests àmbits el període d’estabilitat fa més que dura, entre quatre i cinc anys. I tampoc s’ha esperat a recuperar els màxims d’anys enrere.

La població de 16 anys i més continua augmentant amb relativa intensitat a tots els àmbits territorials considerats. Aquest fet ajuda a explicar l’atonia de les taxes d’activitat entre la població en edat de treballar. En el cas dels residents a la capital, la taxa d’activitat del primer semestre d’enguany és 1,3 punts percentuals més baixa que la mitjana registrada durant el quadrienni anterior, període de fort creixement del nombre d’ocupats. A la resta dels àmbits el retrocés ha estat menys intens alhora que els valors assolits continuen sent més baixos que els de Barcelona. Pel que fa al biaix existent entre les taxes d’activitat favorable al col·lectiu masculí que s’havia reduït significativament durant els primers anys de crisi i de manera més continguda a posteriori, sembla que s’ha començat a revertir. La reactivació de la construcció pot ajudar a explicar-ho.

En el cas de la capital, sembla confirmat que la contracció en termes anuals del nombre de dones laboralment actives respon bàsicament a una correcció de l’eufòria que de manera recurrent i en solitari desprenien els resultats de 2016. Segons les estimacions dels darrers trimestres, el col·lectiu femení ha perdut una bona part de la presència que havia recuperat en el mercat laboral al llarg de 2016 i començament de 2017. Contràriament, el segment masculí, malgrat la lleu correcció de la primera meitat d’enguany, manté la variació interanual alcista per desè trimestre consecutiu.
 

 

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2011 80,2 79,1 78,7
4t.tr.2012 80,1 78,9 78,6
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
  
1r.tr.2016 81,2 79,6 79,0
2n.tr.2016 82,0 79,6 79,0
3r.tr.2016 80,9 79,1 78,8
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
  
1r.tr.2017 81,1 79,5 78,7
2n.tr.2017 78,9 78,5 78,4
3r.tr.2017 80,6 78,8 78,7
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
1r.tr.2018 79,3 78,3 77,7
2n.tr.2018 79,4 78,3 78,0
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML