Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2011 853,2 451,0 402,2 2.910,7 3.940,6
4t.tr.2012 850,5 439,3 411,2 2.874,3 3.887,7
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
  
1r.tr.2016 795,6 400,1 395,5 2.796,7 3.787,5
2n.tr.2016 821,9 402,9 419,0 2.804,1 3.784,9
3r.tr.2016 814,4 406,0 408,4 2.792,1 3.776,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
  
1r.tr.2017 832,8 415,5 417,3 2.816,1 3.774,6
2n.tr.2017 803,2 409,2 394,0 2.781,8 3.767,9
3r.tr.2017 819,8 428,1 391,7 2.798,6 3.792,3
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
1r.tr.2018 801,6 418,5 383,1 2.791,1 3.761,9
2n.tr.2018 803,8 413,7 390,1 2.799,7 3.792,4
3r.tr.2018 794,4 410,8 383,6 2.796,2 3.797,6
4t.tr.2018 815,1 411,9 403,2 2.846,1 3.842,5
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
4t.tr.18/4t.tr.17 1,0 -2,6 5,1 1,2 1,2
4t.tr.17/4t.tr.16 -1,5 2,4 -5,4 0,4 0,9
4t.tr.16/4t.tr.15 4,4 3,5 5,3 1,0 -0,2

L’EPA del darrer trimestre de 2018 referida a Barcelona reflecteix augments anuals molt modestos tant de la població activa com de l’ocupada i de la desocupada. Variacions coincidents en el temps amb un augment relativament discret de la població en edat de treballar. El resultat és una manifesta incapacitat d’augmentar les taxes d’activitat. 

Després d’un lustre d’intens creixement econòmic i de millora del mercat de treball, el nombre de barcelonins que es declaren laboralment actius encara no ha recuperat els valors de 2013, any de finalització del darrer període recessiu. Aquesta és una de les conclusions que convé remarcar de les que emanen de la darrera Enquesta de Població Activa. En mitjanes anuals, la població activa resident a la capital l’any 2018 era gairebé un tres per cent més reduïda que cinc anys enrere, mentre que a l’entorn metropolità aquest dèficit ja s’ha corregit. Sembla que es consolida la recuperació de la cota dels vuit cents mil barcelonins actius alhora que s’estanca per segon any consecutiu.

La població de 16 anys i més continua augmentant amb relativa intensitat a tots els àmbits territorials considerats. Aquest fet explica l’atonia i lleu descens de les taxes d’activitat entre la població en edat de treballar. En el cas dels residents a la capital, la taxa d’activitat de final d’any és 1,2 punts percentuals més baixa que a final de 2017. A la resta dels àmbits el retrocés ha estat gairebé inapreciable afavorint l’assimilació de les respectives taxes d’activitat. Pel que fa al biaix existent entre les taxes d’activitat favorable al col·lectiu masculí que s’havia reduït significativament durant els primers anys de crisi i de manera més continguda a posteriori, sembla que s’ha començat a revertir. El creixement sostingut de la construcció pot ajudar a explicar-ho.
En el cas de la capital, sembla confirmat que la insistent contracció en termes anuals del nombre de dones laboralment actives respon bàsicament a una correcció de l’eufòria que de manera recurrent i en solitari desprenien els resultats de 2016. Segons les dades dels darrers trimestres, el col·lectiu femení ha perdut tota la presència que havia recuperat en el mercat laboral al llarg de 2016 i començament de 2017. Alhora, el segment masculí s’apunta amb retard a aquesta tendència contractiva després de deu trimestres consecutius a l’alça. Uns resultats que difereixen radicalment de la tònica expansiva que s’observa a l’entorn metropolità.

 

 

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2011 80,2 79,1 78,7
4t.tr.2012 80,1 78,9 78,6
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
  
1r.tr.2016 81,2 79,6 79,0
2n.tr.2016 82,0 79,6 79,0
3r.tr.2016 80,9 79,1 78,8
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
  
1r.tr.2017 81,1 79,5 78,7
2n.tr.2017 78,9 78,5 78,4
3r.tr.2017 80,6 78,8 78,7
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
1r.tr.2018 79,3 78,3 77,7
2n.tr.2018 79,4 78,3 78,0
3r.tr.2018 78,5 77,9 78,0
4t.tr.2018 79,0 79,0 78,5
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML