Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2011 853,2 451,0 402,2 2.910,7 3.940,6
4t.tr.2012 850,5 439,3 411,2 2.874,3 3.887,7
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
  
1r.tr.2016 795,6 400,1 395,5 2.796,7 3.787,5
2n.tr.2016 821,9 402,9 419,0 2.804,1 3.784,9
3r.tr.2016 814,4 406,0 408,4 2.792,1 3.776,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
  
1r.tr.2017 832,8 415,5 417,3 2.816,1 3.774,6
2n.tr.2017 803,2 409,2 394,0 2.781,8 3.767,9
3r.tr.2017 819,8 428,1 391,7 2.798,6 3.792,3
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
1r.tr.2018 801,6 418,5 383,1 2.791,1 3.761,9
2n.tr.2018 803,8 413,7 390,1 2.799,7 3.792,4
3r.tr.2018 794,4 410,8 383,6 2.796,2 3.797,6
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
3r.tr.18/3r.tr.17 -3,1 -4,0 -2,1 -0,1 0,1
4t.tr.17/4t.tr.16 -1,5 2,4 -5,4 0,4 0,9
4t.tr.16/4t.tr.15 4,4 3,5 5,3 1,0 -0,2

La situació de relativa estabilització que darrerament viu la població activa metropolitana i també la de la resta de Catalunya contrasta amb la tendència lleument contractiva i polaritzada en el col·lectiu femení que manté a Barcelona d’ençà mitjan 2017. Potser només és una correcció severa del fort increment registrat un any abans.

Després d’un 2016 extraordinàriament expansiu pel que fa al nombre de barcelonins que es declaraven laboralment actius, explicable en part per la negativa evolució que aquesta variable havia seguit el trienni precedent, les dades més recents corroboren la consistència del canvi de tendència encetat a mitjan 2017 i accentuat en el que va de 2018. El resultat d’aquest moviment és que s’ha perdut novament la cota dels vuit cents mil barcelonins actius i s’ha reculat a la situació de començament de 2016. El fet a destacar per inusual és que es tracta d’una pèrdua imputable tant al nombre d’ocupats com al dels que es declaren desocupats en un context d’expansió econòmica i de creació sostinguda de llocs de treball. Una situació que contrasta, sense matisos, amb la que s’observa a l’entorn metropolità, on tant la població activa com l’ocupada continuen lleument a l’alça mentre que el nombre d’aturats va minvant.

La població de 16 anys i més continua augmentant amb relativa intensitat a tots els àmbits territorials considerats amb l’excepció de la capital. Aquest fet ajuda a explicar l’atonia i lleu descens de les taxes d’activitat entre la població en edat de treballar. En el cas dels residents a la capital, la taxa d’activitat dels primers nou mesos de 2018 és 1,1 punts percentuals més baixa que un any abans. A la resta dels àmbits el retrocés ha estat menys intens alhora que els valors assolits continuen sent més baixos que els de Barcelona. Pel que fa al biaix existent entre les taxes d’activitat favorable al col·lectiu masculí que s’havia reduït significativament durant els primers anys de crisi i de manera més continguda a posteriori, sembla que s’ha començat a revertir. La reactivació de la construcció pot ajudar a explicar-ho.

En el cas de la capital, sembla confirmat que la contracció en termes anuals del nombre de dones laboralment actives respon bàsicament a una correcció de l’eufòria que de manera recurrent i en solitari desprenien els resultats de 2016. Segons les estimacions dels darrers trimestres, el col·lectiu femení ha perdut una bona part de la presència que havia recuperat en el mercat laboral al llarg de 2016 i començament de 2017. Alhora, el segment masculí s’apunta amb retard a aquesta tendència després de deu trimestres consecutius a l’alça.

 

 

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2011 80,2 79,1 78,7
4t.tr.2012 80,1 78,9 78,6
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
  
1r.tr.2016 81,2 79,6 79,0
2n.tr.2016 82,0 79,6 79,0
3r.tr.2016 80,9 79,1 78,8
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
  
1r.tr.2017 81,1 79,5 78,7
2n.tr.2017 78,9 78,5 78,4
3r.tr.2017 80,6 78,8 78,7
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
1r.tr.2018 79,3 78,3 77,7
2n.tr.2018 79,4 78,3 78,0
3r.tr.2018 78,5 77,9 78,0
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML