Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2011 853,2 451,0 402,2 2.910,7 3.940,6
4t.tr.2012 850,5 439,3 411,2 2.874,3 3.887,7
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
  
1r.tr.2016 795,6 400,1 395,5 2.796,7 3.787,5
2n.tr.2016 821,9 402,9 419,0 2.804,1 3.784,9
3r.tr.2016 814,4 406,0 408,4 2.792,1 3.776,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
  
1r.tr.2017 832,8 415,5 417,3 2.816,1 3.774,6
2n.tr.2017 803,2 409,2 394,0 2.781,8 3.767,9
3r.tr.2017 819,8 428,1 391,7 2.798,6 3.792,3
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
1r.tr.2018 801,6 418,5 383,1 2.791,1 3.761,9
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
1r.tr.18/1r.tr.17 -3,7 0,7 -8,2 -0,9 -0,3
4t.tr.17/4t.tr.16 -1,5 2,4 -5,4 0,4 0,9
4t.tr.16/4t.tr.15 4,4 3,5 5,3 1,0 -0,2

La població activa barcelonina continua corregint a la baixa el fort creixement d’un any abans. Una evolució en la línia de la que s’observa a la resta del país. En el cas de la capital catalana, aquesta correcció és el resultat de dues evolucions oposades: moderadament expansiva en el col·lectiu masculí i contractiva en el femení.

Els poc més de vuit cents mil barcelonins laboralment actius segons l’EPA del primer trimestre d’enguany, cinc mil menys que durant el darrer trimestre de l’any passat, equivalen a un descens del 3,7% interanual. Una davallada d’intensitat infreqüent per a aquesta variable però que es pot explicar com a resposta a increments encara més intensos registrats durant la major part de 2016 i començament de 2017. Però la singularitat d’aquesta variació es fa més evident quan es compara amb l’evolució igualment a la baixa però molt més continguda que mostren les dades corresponents a la província de Barcelona i de Catalunya i especialment amb l’estabilitat de les de l’entorn metropolità. Observat amb perspectiva, hom pot concloure que els resultats dels darrers trimestres corregeixen els excessos de les estimacions del passat més recent. A la resta de l’entorn metropolità i de Catalunya les dades més recents apunten igualment a un context d’estabilitat que és especialment accentuat al conjunt d’Espanya.

La població de 16 i més anys augmenta a tots els àmbits alhora que les taxes d’activitat entre la població en edat de treballar reculen amb més intensitat de l’esperada. Gairebé dos punts percentuals en només un any. A la resta d’àmbits, el retrocés ha estat menys intens però s’ha tornat a valors molt baixos, especialment a la Catalunya no metropolitana. Pel que fa a la tradicional diferència entre les taxes d’activitat segons el sexe dels actius que s’havia reduït de manera significativa durant els primers anys de crisi i de manera més continguda a posteriori, s’ha estancat. La reactivació de la construcció pot ajudar a explicar-ho. 

En el cas de la capital, sembla confirmat que la contracció en termes anuals del nombre de dones laboralment actives respon bàsicament a una correcció de l’eufòria que de manera recurrent i en solitari desprenien els resultats de 2016. Segons les estimacions dels darrers dos trimestres, el col·lectiu femení ha perdut tota la presència que havia recuperat en el mercat laboral al llarg de 2016. Contràriament, el segment masculí, malgrat la lleu correcció de començament d’enguany, manté la variació alcista per novè trimestre consecutiu. Variacions difícils de justificar atès que difereixen notablement de les que es donen en l’entorn metropolità i fins a cert punt de les dels altres àmbits considerats.

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2011 80,2 79,1 78,7
4t.tr.2012 80,1 78,9 78,6
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
  
1r.tr.2016 81,2 79,6 79,0
2n.tr.2016 82,0 79,6 79,0
3r.tr.2016 80,9 79,1 78,8
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
  
1r.tr.2017 81,1 79,5 78,7
2n.tr.2017 78,9 78,5 78,4
3r.tr.2017 80,6 78,8 78,7
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
1r.tr.2018 79,3 78,3 77,7
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML