Impressió

Evolució de la població activa

Array
Array
Array
Array
Array
Evolució de la població activa  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2010 841,2 449,5 391,7 2.920,1 3.947,5
4t.tr.2011 853,2 451,0 402,2 2.910,7 3.940,6
4t.tr.2012 850,5 439,3 411,2 2.874,3 3.887,7
4t.tr.2013 820,0 413,2 406,8 2.816,4 3.838,3
4t.tr.2014 806,1 399,9 406,2 2.796,2 3.804,6
  
1r.tr.2015 780,0 387,9 392,1 2.769,9 3.781,3
2n.tr.2015 784,8 385,9 398,9 2.788,9 3.801,2
3r.tr.2015 779,4 388,8 390,6 2.753,0 3.770,4
4t.tr.2015 784,4 399,0 385,4 2.771,8 3.770,5
  
1r.tr.2016 795,6 400,1 395,5 2.796,7 3.787,5
2n.tr.2016 821,9 402,9 419,0 2.804,1 3.784,9
3r.tr.2016 814,4 406,0 408,4 2.792,1 3.776,5
4t.tr.2016 818,8 413,1 405,7 2.800,9 3.761,1
  
1r.tr.2017 832,8 415,5 417,3 2.816,1 3.774,6
2n.tr.2017 803,2 409,2 394,0 2.781,8 3.767,9
3r.tr.2017 819,8 428,1 391,7 2.798,6 3.792,3
4t.tr.2017 806,7 423,1 383,6 2.813,4 3.795,4
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
4t.tr.17/4t.tr.16 -1,5 2,4 -5,4 0,4 0,9
4t.tr.16/4t.tr.15 4,4 3,5 5,3 1,0 -0,2
4t.tr.15/4t.tr.14 -2,7 -0,2 -5,1 -0,9 -0,9

La població activa barcelonina tanca 2017 corregint a la baixa el fort creixement d’un any abans. Una evolució a contracorrent de la que s’observa a la resta del país. En el cas de la capital catalana, la tendència a l’estabilització és la síntesi de dues evolucions oposades: positiva en el col·lectiu masculí i negativa en el femení.

Els 806.700 barcelonins comptabilitzats com a laboralment actius segons l’EPA del darrer trimestre de 2017 representen un descens de l’ordre de l’1,5% tant trimestral com anual. Es tracta d’un comportament singular atès que tant a l’entorn metropolità com a la resta de Catalunya l’evolució dels dos períodes és positiva. Observat amb perspectiva, s’ha de concloure que els resultats més recents corregeixen els excessos de les estimacions de final de 2016. A la resta de l’entorn metropolità i de Catalunya les dades més recents apunten igualment a un context d’estabilitat que és especialment accentuat al conjunt d’Espanya.

La població de 16 i més anys augmenta a tots els àmbits alhora que les taxes d’activitat entre la població en edat de treballar es mantenen estancades sense superar el 80% a tots els àmbits considerats. La tradicional diferència entre les taxes d’activitat segons el sexe dels actius que s’havia reduït de manera significativa durant els primers anys de crisi i de manera més continguda a posteriori, sembla que s’estanca. La reactivació de la construcció pot ajudar a explicar-ho.

En el cas de la capital, l’evolució de la població activa per sexes sembla confirmar que la contracció de les estimacions més recents del nombre de dones laboralment actives respon bàsicament a una correcció de l’eufòria que de manera recurrent i en solitari desprenien els resultats de 2016. Segons les estimacions del darrer trimestre, el col·lectiu femení ha perdut tota la presència que havia recuperat en el mercat laboral al llarg de 2016. Contràriament, el segment masculí manté la variació alcista per vuitè trimestre consecutiu. Variacions escassament consistents i difícils de justificar atès que difereixen notablement de les que es donen en l’entorn metropolità i fins a cert punt de les dels altres àmbits considerats.

Taxes d'activitat (%)
   Barcelona
Província
Període Barcelona Catalunya
4t.tr.2010 79,9 78,8 78,5
4t.tr.2011 80,2 79,1 78,7
4t.tr.2012 80,1 78,9 78,6
4t.tr.2013 79,0 79,2 79,2
4t.tr.2014 80,9 79,4 79,1
  
1r.tr.2015 79,0 78,8 78,7
2n.tr.2015 79,3 79,7 79,4
3r.tr.2015 79,1 78,7 78,9
4t.tr.2015 79,8 79,1 78,7
  
1r.tr.2016 81,2 79,6 79,0
2n.tr.2016 82,0 79,6 79,0
3r.tr.2016 80,9 79,1 78,8
4t.tr.2016 80,8 79,2 78,5
  
1r.tr.2017 81,1 79,5 78,7
2n.tr.2017 78,9 78,5 78,4
3r.tr.2017 80,6 78,8 78,7
4t.tr.2017 80,2 79,1 78,6
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML