Impressió

Evolució de la població ocupada

Array
Array
Array
Array
Evolució de la població ocupada  (milers)
Barcelona Província Catalunya
Període Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2011 710,1 371,6 338,5 2.326,7 3.136,6
4t.tr.2012 692,6 346,8 345,8 2.183,9 2.962,1
4t.tr.2013 680,6 344,0 336,6 2.214,1 2.998,8
4t.tr.2014 674,9 337,1 337,8 2.251,0 3.048,1
4t.tr.2015 681,4 349,7 331,7 2.296,6 3.101,9
  
1r.tr.2016 690,2 352,0 338,2 2.319,8 3.127,6
2n.tr.2016 712,8 357,1 355,7 2.364,7 3.181,3
3r.tr.2016 717,8 365,6 352,2 2.386,2 3.223,9
4t.tr.2016 725,0 366,2 358,8 2.388,3 3.202,6
  
1r.tr.2017 734,3 369,2 365,1 2.402,5 3.197,9
2n.tr.2017 721,0 367,0 354,0 2.419,4 3.270,5
3r.tr.2017 724,5 382,8 341,7 2.447,1 3.316,6
4t.tr.2017 726,4 379,5 346,9 2.472,2 3.316,2
1r.tr.2018 719,7 375,4 344,3 2.468,7 3.303,3
2n.tr.2018 728,8 381,2 347,6 2.494,2 3.360,4
3r.tr.2018 721,9 370,5 351,4 2.501,3 3.393,9
Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
 
  Barcelona Província Catalunya
Variació (%) Total Homes Dones Total Total
3r.tr.18/3r.tr.17 -0,4 -3,2 2,8 2,2 2,3
4t.tr.17/4t.tr.16 0,2 3,6 -3,3 3,5 3,5
4t.tr.16/4t.tr.15 6,4 4,7 8,2 4,0 3,2

L’evolució del nombre de barcelonins ocupats segons l’EPA durant l’estiu de 2018 s’ha de qualificar de lleument negativa, especialment si es compara amb la registrada a la resta del país. L’element diferencial continua sent l’augment sostingut de l’entorn metropolità.

Després de l’intens creixement estimat per a la major part de 2016 i primer trimestre de 2017 i el període de contenció que l’ha seguit, l’explotació més recent dels resultats de l’EPA per a Barcelona no ofereix cap senyal de recuperació de la trajectòria expansiva. El contrast amb els resultats expansius de l’entorn metropolità i de la resta de Catalunya és absolut. Una evolució, la de la capital, que reincideix en la inconsistència que implicava la pèrdua d’ocupació durant la major part de 2017 en relació amb el primer trimestre quan la tendència de fons en una conjuntura expansiva és la inversa com mostra l’evolució de la resta del país i com palesen els registres d’afiliats actius a la Seguretat Social. A posteriori s’ha confirmat que el ritme de creixement del nombre d’ocupats de la major part de 2016 i primer trimestre de 2017 estava, com suposàvem, sobreestimat. En conseqüència, el lleu retrocés que mostren les xifres de 2018 s’han de valorar com una correcció d’aquesta sobreestimació.

 

Taxes d'ocupació (%)
Període Barcelona Barcelona
Província
Catalunya
4t.tr.2011 66,5 63,1 62,5
4t.tr.2012 65,1 59,8 59,7
4t.tr.2013 65,4 62,2 61,7
4t.tr.2014 67,6 63,9 63,3
4t.tr.2015 69,2 65,4 64,7
  
1r.tr.2016 70,3 66,0 65,2
2.tr.2016 71,0 67,0 66,4
3r.tr.2016 71,2 67,6 67,3
4t.tr.2016 71,4 67,5 66,8
  
1r.tr.2017 71,4 67,8 66,6
2n.tr.2017 70,7 68,1 67,9
3r.tr.2017 71,1 68,9 68,8
4t.tr.2017 72,1 69,5 68,6
1r.tr.2018 71,1 69,2 68,1
2n.tr.2018 71,9 69,7 69,1
3r.tr.2018 71,2 69,7 69,6
Nota. Taxes referides a la població de 16 a 64 anys.
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML