Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2011 16,8 17,6 15,8 20,1 20,4
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
  
1r.tr.2016 13,2 12,0 14,5 17,1 17,4
2n.tr.2016 13,3 11,4 15,1 15,7 15,9
3r.tr.2016 11,9 10,0 13,8 14,5 14,6
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
2n.tr.2017 10,2 10,3 10,2 13,0 13,2
3r.tr.2017 11,6 10,6 12,7 12,6 12,5
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
1r.tr.2018 10,2 10,3 10,1 11,6 12,2
2n.tr.2018 9,3 7,9 10,9 10,9 11,4
3r.tr.2018 9,1 9,8 8,4 10,5 10,6
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Les estimacions del tercer trimestre no han alterat la trajectòria descendent del nombre d’aturats i de la corresponent taxa d’atur. És la tònica dominant a tots els àmbits considerats.

El descens persistent i intens del nombre de barcelonins que es declaren laboralment desocupats situa la taxa d’atur prop del nou per cent per segon trimestre consecutiu. Un nou mínim de l’actual sèrie (homogènia d’ençà 2009) i gairebé dos punts percentuals menys que el valor assolit a la resta de Catalunya. Una diferència estructural que no altera les dinàmiques coincidents als tres àmbits analitzats. Així, tant a la capital com al conjunt de la província i de Catalunya, les taxes d’atur del tercer trimestre de 2018 han estat més baixes que les del trimestre anterior i que les del mateix període de 2017. Però aquesta coincidència no ha d’amagar un tret diferencial rellevant: la reducció del nombre de barcelonins en situació d’atur ha impactat més en una retallada del nombre d’actius que no pas en un augment del d’ocupats. Un fet que no es produeix ni a l’entorn metropolità ni a la resta de Catalunya.

L’erràtica evolució de les taxes d’atur per sexes a Barcelona possiblement s’hagi de relacionar amb l’evolució igualment erràtica de la població activa. A banda d’insistir en probables i persistents problemes metodològics i mostrals, el més assenyat possiblement sigui centrar l’anàlisi a l’àmbit metropolità, el mercat de treball real de Barcelona. En aquest àmbit, igual que a la resta de Catalunya, les diferències entre taxes d’atur per sexe són mínimes. 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML