Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2011 16,8 17,6 15,8 20,1 20,4
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
  
1r.tr.2016 13,2 12,0 14,5 17,1 17,4
2n.tr.2016 13,3 11,4 15,1 15,7 15,9
3r.tr.2016 11,9 10,0 13,8 14,5 14,6
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
2n.tr.2017 10,2 10,3 10,2 13,0 13,2
3r.tr.2017 11,6 10,6 12,7 12,6 12,5
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
1r.tr.2018 10,2 10,3 10,1 11,6 12,2
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Lleu repunt trimestral del nombre de barcelonins aturats i de la corresponent taxa d’atur estimada. En termes interanuals però, s’accentua la reducció del nombre d’aturats i es manté la millora de la taxa d’atur. Les dones en són les principals protagonistes perquè, segons aquestes dades, han preferit abandonar el mercat de treball a mantenir-s’hi en situació d’atur. 

Segons les dades més recents de l’EPA de Barcelona, quatre de cada cinc actius que han sortit de l’atur el darrer any eren dones. Un resultat que no s’explica pel cantó de l’ocupació perquè en aquest cas el col·lectiu femení presenta un saldo anual clarament negatiu. En conseqüència, la població activa femenina ha caigut arrossegant a la baixa la del conjunt. El resultat final és un lleu augment de les taxes d’atur estimat que s’apropen cada cop més a les del registrat i una notable equiparació de les taxes per sexes.

Una observació de més llarg abast sobre el conjunt permet constatar que la taxa d’atur dels barcelonins manté la trajectòria descendent dels darrers anys alhora que es va desaccelerant de manera més acusada que a la resta del país.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML