Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2011 16,8 17,6 15,8 20,1 20,4
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
  
1r.tr.2016 13,2 12,0 14,5 17,1 17,4
2n.tr.2016 13,3 11,4 15,1 15,7 15,9
3r.tr.2016 11,9 10,0 13,8 14,5 14,6
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
2n.tr.2017 10,2 10,3 10,2 13,0 13,2
3r.tr.2017 11,6 10,6 12,7 12,6 12,5
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
1r.tr.2018 10,2 10,3 10,1 11,6 12,2
2n.tr.2018 9,3 7,9 10,9 10,9 11,4
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Les xifres del segon trimestre han aportat, com és habitual, un descens del nombre d’aturats i de la corresponent taxa d’atur. És el que s’observa a l’entorn metropolità, a Catalunya i a Espanya. A la capital, l’evolució “ortodoxa” del total amaga variacions més aviat exagerades quan hom analitza les taxes d’atur per sexes.

Una variació “ortodoxa” pot ser el descens de nou dècimes percentuals de la taxa d’atur en un trimestre quan a la província i a Catalunya la variació ha estat de set i vuit dècimes percentuals respectivament. Contràriament, són variacions difícils d’explicar que la taxa d’atur masculina es redueixi gairebé un 25% en un trimestre alhora que la de les dones repunta vuit dècimes percentuals. I més si a la província les dues taxes han evolucionat en el mateix sentit, amb descensos de prop d’un punt i mig i tres punts percentuals respectivament. Comparant aquesta evolució amb la de l’atur registrat, que presenta una variació sostinguda a la baixa, sembla evident que l’explicació s’ha de buscar més en problemes metodològics o mostrals que no per la via d’un traspàs massiu i sincronitzat de dones laboralment inactives a desocupades.

Una observació de més llarg abast sobre el conjunt permet constatar que la taxa d’atur estimat dels barcelonins manté la trajectòria descendent dels darrers anys alhora que es va desaccelerant de manera més acusada que a la resta del país. Tampoc s’ha d’obviar que, després de deu anys, novament s’ha situat per sota del deu per cent.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML