Impressió

Taxes d'atur

Array
Array
Array
Array
Taxes d'atur estimat (%)
Període Barcelona Província Catalunya
Total Homes Dones Total Total
4t.tr.2010 15,9 18,7 12,6 17,8 17,9
4t.tr.2011 16,8 17,6 15,8 20,1 20,4
4t.tr.2012 18,6 21,0 15,9 24,0 23,8
4t.tr.2013 17,0 16,8 17,3 21,4 21,9
4t.tr.2014 16,3 15,7 16,9 19,5 19,9
  
1r.tr.2015 14,9 15,3 14,4 19,6 20,0
2n.tr.2015 13,7 12,2 15,3 19,0 19,1
3r.tr.2015 13,9 13,2 14,6 17,2 17,5
4t.tr.2015 13,1 12,4 13,9 17,1 17,7
  
1r.tr.2016 13,2 12,0 14,5 17,1 17,4
2n.tr.2016 13,3 11,4 15,1 15,7 15,9
3r.tr.2016 11,9 10,0 13,8 14,5 14,6
4t.tr.2016 11,5 11,3 11,6 14,7 14,8
  
1r.tr.2017 11,8 11,1 12,5 14,7 15,3
2n.tr.2017 10,2 10,3 10,2 13,0 13,2
3r.tr.2017 11,6 10,6 12,7 12,6 12,5
4t.tr.2017 10,0 10,3 9,6 12,1 12,6
Font:Font: INE i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

El nombre de barcelonins aturats i la corresponent taxa d’atur s’apropen als valors de deu anys enrere, a l’inici de la Gran Recessió. Les dones en són les protagonistes perquè, segons aquestes dades, prefereixen abandonar el mercat de treball a mantenir-s’hi en situació d’atur.

Segons les dades de l’EPA del darrer trimestre de 2017, tres quartes parts del descens del nombre d’aturats a la capital durant 2017 han estat dones. Un resultat que no s’explica pel cantó de l’ocupació perquè en aquest cas el col·lectiu femení presenta un saldo anual clarament negatiu. En conseqüència, la població activa femenina cau i arrossega a la baixa la del conjunt. El resultat final és un nou descens de les taxes d’atur estimat que s’apropen cada cop més a les del registrat. Feina cinc anys que la taxa d’atur femenina de l’EPA no estava per sota de la masculina.

Una observació de més llarg abast sobre el conjunt permet constatar que la taxa d’atur dels barcelonins manté la trajectòria descendent dels darrers anys alhora que es va desaccelerant de manera més acusada que a la resta del país.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML