Impressió

Salaris

Els salaris a Barcelona. 2015 - Una mirada a la bretxa salarial

 

 Aquesta publicació fa una actualització de les dades de salaris de la ciutat per a l'any 2015 i posant un èmfasi especial en denotar les bretxes salarials.

 

El sou mitjà dels residents a Barcelona va ser el 2015 de 28.861€, un 14,6% superior, en termes monetaris, al sou mitjà a Catalunya.

 

D’acord a la distribució dels ingressos salarials en funció de les diferents situacions laborals es comprova com les dones tenen menor presència en el mercat laboral, pateixen mes l’atur, tenen més ocupacions temporals i jornades parcials, i perceben salaris inferiors en pràcticament tots els sectors d’activitat. La bretxa salarial  entre gèneres és doncs generalitzada i estructural. La devaluació salarial  provocada per la crisi econòmica ha tingut més impacte en els salaris més baixos, fent que augmenti la la dispersió salarial  entre els nivells salarials tot aguditzant-ne els extrems.

 

Les dades d'aquest treball han estat extretes de l'explotació dels registres de la Muestra Continua de Vidas Laborales de l'INE que corresponen a la ciutat de Barcelona.

 

 

Evolució de la capacitat adquisitiva dels treballadors a Barcelona. 2010-2015

 

Aquest informe presenta l’impacte que ha tingut la crisi, en el període de 2010 a 2015, sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors assalariats residents de Barcelona.

 

La renda familiar dels residents de Barcelona, segons les darreres dades disponibles, té uns ingressos que en un 60% provenen dels salaris, en un 20% de les rendes mixtes (activitats professionals i altres) i en un 20% de prestacions socials. Els salaris són la font més important dels ingressos familiars i un element clau en el benestar material de la població de Barcelona.

 

En el cas de Barcelona, el salari mig va passar de 2010 a 2015 de 28.444 € a 28.861 €. Per tant, la variació nominal dels salaris va registrar un augment del 1,5%. Tanmateix la variació dels preus en el període va ser d’un 8,5%. Si es descompta aquesta variació de preus, el resultat és que el salari en 2015 en euros del mateix poder adquisitiu que en 2010 va ser només de 26.591€. Per tant, de 2010 a 2015, es registra una variació real negativa dels salaris. En conseqüència, entre 2010 i 2015 la capacitat adquisitiva dels treballadors assalariats residents a Barcelona va disminuir un -6,5%.

 

 

Els salaris mitjans a Barcelona 2014

 

El document que s'adjunta aquí conté una anàlisi dels salaris mitjans que van percebre els treballadors assalariats residents a Barcelona durant l’any 2014. L’explotació realitzada pel Gabinet Tècnic de Programació de la Muestra Continua de Vidas Laborales permet disposar, per primer cop, d’una estadística detallada de salaris per a la ciutat de Barcelona amb característiques personals dels treballadors, tipus de relació laboral o sector que els ocupa, entre d’altres aspectes.

 

Aquest informe se centra en les rendes salarials mitjanes de l’any 2014 dels assalariats residents a Barcelona, amb independència d’on estigui ubicat el seu centre de treball. S’inclou alguna referència als salaris de les persones que treballen a Barcelona –visquin on visquin-, així com als salaris de Catalunya i Espanya. La informació es presenta desagregada per sexes, i a banda de la visió parcial dels diferents apartats, s’inclou una visió global sobre les diferències salarials entre homes i dones.

Array
Array
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML