Impressió

Els salaris a Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array

 Els salaris a Barcelona  2016

El document que aquí s'adjunta conté una anàlisi dels salaris mitjans que van percebre els treballadors assalariats a Barcelona durant l’any 2016. L’explotació realitzada pel Gabinet Tècnic de Programació de la Muestra Continua de Vidas Laborales permet disposar d’una estadística detallada de salaris per a la ciutat de Barcelona.

L’informe se centra en les rendes salarials mitjanes de l’any 2016 dels assalariats residents a Barcelona, amb independència d’on estigui ubicat el seu centre de treball. La informació desagrega els salaris segons característiques de les persones i de la seva situació laboral, amb una atenció especial a la bretxa salarial de gènere. També s’inclou una referència a l’evolució de la capacitat adquisitiva dels treballadors i, finalment, es fa una anàlisis de la distribució i de la desigualtat salarial.

 

Els salaris a Barcelona. 2015 - Una mirada a la bretxa salarial
 

 Aquesta publicació fa una actualització de les dades de salaris de la ciutat per a l'any 2015 i posant un èmfasi especial en denotar les bretxes salarials.

 El sou mitjà dels residents a Barcelona va ser el 2015 de 28.861€, un 14,6% superior, en termes monetaris, al sou mitjà a Catalunya.

 D’acord a la distribució dels ingressos salarials en funció de les diferents situacions laborals es comprova com les dones tenen menor presència en el mercat laboral, pateixen mes l’atur, tenen més ocupacions temporals i jornades parcials, i perceben salaris inferiors en pràcticament tots els sectors d’activitat. La bretxa salarial  entre gèneres és doncs generalitzada i estructural. La devaluació salarial  provocada per la crisi econòmica ha tingut més impacte en els salaris més baixos, fent que augmenti la la dispersió salarial  entre els nivells salarials tot aguditzant-ne els extrems.

 Les dades d'aquest treball han estat extretes de l'explotació dels registres de la Muestra Continua de Vidas Laborales que corresponen a la ciutat de Barcelona.

Els salaris mitjans a Barcelona 2014 

El document que s'adjunta aquí conté una anàlisi dels salaris mitjans que van percebre els treballadors assalariats residents a Barcelona durant l’any 2014. L’explotació realitzada pel Gabinet Tècnic de Programació de la Muestra Continua de Vidas Laborales permet disposar, per primer cop, d’una estadística detallada de salaris per a la ciutat de Barcelona amb característiques personals dels treballadors, tipus de relació laboral o sector que els ocupa, entre d’altres aspectes.

 Aquest informe se centra en les rendes salarials mitjanes de l’any 2014 dels assalariats residents a Barcelona, amb independència d’on estigui ubicat el seu centre de treball. S’inclou alguna referència als salaris de les persones que treballen a Barcelona –visquin on visquin-, així com als salaris de Catalunya i Espanya. La informació es presenta desagregada per sexes, i a banda de la visió parcial dels diferents apartats, s’inclou una visió global sobre les diferències salarials entre homes i dones.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML