Impressió

Salaris

 Els salaris són la font més important dels ingressos familiars ...

... i, en conseqüència, són un element clau en el benestar material de la població de Barcelona.

La renda familiar dels residents de Barcelona, segons les darreres dades disponibles, té uns ingressos que en un 60% provenen dels salaris, en un 20% de les rendes mixtes (activitats professionals i altres) i en un 20% de prestacions socials.

L’evolució nominal dels salaris és una component bàsica de la capacitat adquisitiva dels treballadors assalariats, però no és la única variable que la determina. La capacitat adquisitiva també es modifica en funció de l’evolució dels preus de consum, és a dir, de l’IPC. Per aquest motiu, conèixer com evoluciona la capacitat adquisitiva implica deflactar la variació nominal amb la variació dels preus. El resultat de ponderar els salaris amb els preus és la variació real dels salaris. Aquesta variació real si que pot mesurar adequadament l’evolució del poder adquisitiu dels treballadors.

 

Informes publicats sobre salaris a Barcelona

 

 Els salaris a Barcelona. 2016

 

 

Salaris i estructura de plantilles - Categories professionals i sectors econòmics. 2015

 

  

 Distribució, dispersió i desigualtat salarial a Barcelona.  2010-2015

 

Els salaris a Barcelona. 2015 - Una mirada a la bretxa salarial

 

 

 Evolució de la capacitat adquisitiva dels treballadors a Barcelona. 2010-2015

 

 

 Els salaris mitjans a Barcelona 2014

 

Dades i anàlisi