Impressió

Mercat immobiliari

El mercat immobiliari residencial de Barcelona afronta 2018 apuntant a una certa estabilització del nombre de compravendes. Una situació força diferent de la trajectòria expansiva del darrer trienni i que encara es palpa a la resta de l’entorn metropolità i de Catalunya.

La consolidació de la trajectòria expansiva que han mostrat els principals indicadors macroeconòmics els darrers anys ha afavorint una ràpida recuperació del mercat immobiliari residencial de la ciutat. Un procés incentivat per la normalització de l’accés al crèdit i el manteniment dels tipus d’interès en valors anormalment baixos. En aquest context, el desequilibri entre una oferta disponible relativament escassa i una demanda creixent tant per a ús residencial com per a inversió, ha pressionat a l’alça de manera tan intensa i sostinguda els preus de tot el sector que novament torna a excloure del mercat un nombre creixent de la demanda potencial. En conseqüència, l’activitat del sector perd impuls.