Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2010 2.430 263 2.693 80,3 66,1 78,9 342,6 4.259,5 18.200,0 222,6
2011 2.056 217 2.273 79,7 75,5 79,3 355,4 4.276,0 16.843,8 239,7
2012 1.373 76 1.449 80,5 71,5 80,0 261,4 3.108,7 19.531,3 263,5
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
  
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
1r.tr. 407 14 421 88,1 82,6 87,9 275,6 2.893,5 11.441,7 279,7
2n.tr. 197 19 216 83,7 85,5 83,8 262,8 3.031,6 7.690,1 259,7
3r.tr. 252 18 270 85,4 78,0 84,9 325,7 3.371,6 16.896,6 285,7
4t.tr. 276 7 283 76,4 84,9 76,6 312,9 3.850,6 15.118,0 705,9
  
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
1r.tr. 330 59 389 80,7 68,8 78,9 334,7 3.887,9 22.916,3 185,2
2n.tr. 299 14 313 90,5 71,0 89,6 374,5 3.725,4 16.113,7 600,0
3r.tr. 260 7 267 87,0 89,0 87,0 351,0 3.981,2 12.711,9 684,9
4t.tr. 212 15 227 88,0 64,2 86,4 345,5 3.802,3 11.678,8 342,6
  
2017
1r.tr. 313 9 322 110,8 78,4 109,9 405,9 3.825,3 12.205,9 396,2
2n.tr. 273 14 287 86,2 75,8 85,7 409,1 4.488,3 17.605,8 809,9
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
-8,7 0,0 -8,3 -4,7 6,8 -4,4 9,3 20,5 9,3 35,0
2016/2015 -2,7 63,8 0,5 2,6 -15,4 1,2 20,3 18,9 35,6 -28,7
2015/2014 12,9 -49,6 6,4 -2,6 18,5 -0,7 1,8 3,9 26,8 34,2

Array
Array
Array

L’estretor de l’oferta limita l’augment del nombre de compravendes d’habitatges nous. El pes relatiu d’aquest segment sobre el total de transaccions continua disminuint, situant-se per sota del set per cent.

La recuperació de l’activitat del sector immobiliari es reflecteix, entre d’altres variables, en l’augment del nombre de transaccions registrades. Però hi ha segments concrets del mercat i moments excepcionals en què aquesta relació no es produeix. Així, en el d’obra nova, les compravendes de 2016 i especialment les de la primera meitat d’enguany s’orienten a la baixa en relació a les signades un any abans, quan tot just havien iniciat un tímid repunt. Una evolució condicionada per una oferta molt escassa que contrasta amb l’impuls observat al mercat de segona mà, sense més restriccions que les derivades de la qualitat i localització de l’oferta disponible.

L’estadística de base de les taules que aquí es presenten considera que un habitatge nou és el que fa menys d’un any i mig que ha obtingut el certificat final d’obra. Amb aquest criteri, certament restrictiu, es conclou que els habitatges nous venuts durant la primera meitat d’enguany tenen una superfície mitjana construïda més gran que la dels habitatges construïts durant l’etapa final del darrer cicle expansiu: els 86 m2 dels habitatges del mercat lliure transmesos l’any passat superen en un deu per cent la superfície mitjana dels habitatges nous del bienni 2006-2007. Un augment que enguany previsiblement anirà a més atesos els resultats del primer semestre.

En aquest sentit, la sèrie de preus reflecteix un augment espectacular que s’ha de relativitzar pel fet que es produeix en un context d’oferta esquifida i després de superar un llarg període depressiu. En cap moment s’ha de perdre de vista que l’escassetat de l’oferta en combinació amb la disponibilitat de finançament a un cost realment molt atractiu és un dels factors que expliquen el fort repunt alcista dels preus mitjans. El mercat ha recuperat, o està a punt de fer-ho, els nivells de preus de deu anys enrere.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML