Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2011 2.056 217 2.273 79,7 75,5 79,3 355,4 4.276,0 16.843,8 239,7
2012 1.373 76 1.449 80,5 71,5 80,0 261,4 3.108,7 19.531,3 263,5
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
  
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
1r.tr. 330 59 389 80,7 68,8 78,9 334,7 3.887,9 22.916,3 185,2
2n.tr. 299 14 313 90,5 71,0 89,6 374,5 3.725,4 16.113,7 600,0
3r.tr. 260 7 267 87,0 89,0 87,0 351,0 3.981,2 12.711,9 684,9
4t.tr. 212 15 227 88,0 64,2 86,4 345,5 3.802,3 11.678,8 342,6
  
2017 1.082 83 1.165 92,6 70,5 91,0 377,7 4.048,3 17.605,6 231,2
1r.tr. 313 9 322 110,8 78,4 109,9 405,9 3.825,3 12.205,9 396,2
2n.tr. 273 14 287 86,2 75,8 85,7 409,1 4.488,3 17.605,8 809,9
3r.tr. 313 13 326 84,3 77,3 84,0 342,9 3.974,6 11.346,2 231,2
4t.tr. 183 47 230 85,0 65,8 81,1 343,6 3.924,3 12.301,0 460,6
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
-13,7 213,3 1,3 -3,4 2,5 -6,2 -0,6 3,2 5,3 34,4
2017/2016 -1,7 -12,6 -2,6 7,4 1,1 7,2 7,5 5,2 -23,2 24,9
2016/2015 -2,7 63,8 0,5 2,6 -15,4 1,2 20,3 18,9 35,6 -28,7

Array
Array
Array

L’estretor de l’oferta, més que el preu, limita el nombre de compravendes d’habitatges nous. El pes relatiu d’aquest segment sobre el total de transaccions continua disminuint, situant-se lleument per sota del 7,5%.

La recuperació de l’activitat del sector immobiliari es reflecteix, entre d’altres variables, en l’augment del nombre de transaccions registrades. Però hi ha segments concrets del mercat i moments excepcionals en què aquesta relació no es produeix. Així, en el d’obra nova, les compravendes de 2017 s’han estabilitzat amb tendència lleument descendent en relació a les signades durant el bienni anterior. Una evolució condicionada per una oferta escassa i estancada que contrasta amb l’impuls observat al mercat de segona mà, sense més restriccions que les derivades de la qualitat i localització de l’oferta disponible.

L’estadística de base de les taules que aquí es presenten considera que un habitatge nou és el que fa menys d’un any i mig que ha obtingut el certificat final d’obra. Amb aquest criteri, certament restrictiu, es conclou que els habitatges nous venuts durant el darrer any tenen una superfície mitjana construïda força més gran que la dels habitatges construïts durant l’etapa final del darrer cicle expansiu: els gairebé 93 m2 dels habitatges del mercat lliure transmesos durant 2017 superen en més d’un quinze per cent la superfície mitjana dels habitatges nous del bienni 2006-2007. Un augment accentuat puntualment pels resultats del primer trimestre.

La sèrie de preus reflecteix un augment mitjà del 7,5%, relativament moderat si es compara amb el vint per cent de 2016. Una moderació forçada pel gir que han registrat durant la segona meitat de l’any. Després de superar els 400.000 € de preu mitjà d’un habitatge durant la primera meitat de 2017 i gairebé els 4.500 €/m2 durant el segon trimestre, els valors mitjans de la segona meitat de l’any s’han situat per sota dels 350.000 € i 4.000 €/m2 respectivament. No s’hauria de perdre de vista que l’escassetat de l’oferta en combinació amb la disponibilitat de finançament a un cost excepcionalment atractiu pot tornar a reactivar el fort repunt alcista dels preus mitjans en un intent de recuperar els nivells de preus de deu anys enrere.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML