Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2011 2.056 217 2.273 79,7 75,5 79,3 355,4 4.276,0 16.843,8 239,7
2012 1.373 76 1.449 80,5 71,5 80,0 261,4 3.108,7 19.531,3 263,5
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
  
2017 1.082 83 1.165 92,6 70,5 91,0 377,7 4.048,3 17.605,6 231,2
1r.tr. 313 9 322 110,8 78,4 109,9 405,9 3.825,3 12.205,9 396,2
2n.tr. 273 14 287 86,2 75,8 85,7 409,1 4.488,3 17.605,8 809,9
3r.tr. 313 13 326 84,3 77,3 84,0 342,9 3.974,6 11.346,2 231,2
4t.tr. 183 47 230 85,0 65,8 81,1 343,6 3.924,3 12.301,0 460,6
2018
1r.tr. 252 11 263 85,8 71,7 85,2 411,8 4.231,1 23.421,6 409,8
2n.tr. 193 9 202 79,1 73,3 78,9 387,8 4.673,6 11.982,3 902,4
3r.tr. 234 8 242 79,1 73,3 78,9 355,6 4.164,1 11.500,0 256,8
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
3r.tr.2018/ 3r.tr.2017 -25,2 -38,5 -25,8 -6,2 -5,2 -6,1 3,7 4,8 1,4 11,1
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-24,1 -13,0 -23,6 -16,3 -6,0 -16,1 -1,9 7,1 18,8 8,8
2017/2016 -1,7 -12,6 -2,6 7,4 1,1 7,2 7,5 5,2 -23,2 24,9
2016/2015 -2,7 63,8 0,5 2,6 -15,4 1,2 20,3 18,9 35,6 -28,7

Array
Array
Array

L’estretor de l’oferta, i també el preu, limita el nombre de compravendes d’habitatges nous. El pes relatiu d’aquest segment sobre el total de transaccions segueix essent molt baix, situant-se per sota del 7%.

La recuperació de l’activitat del sector immobiliari es reflecteix, entre d’altres variables, en l’augment del nombre de transaccions registrades. Però en el cas concret del segment d’obra nova, aquesta relació no s’ha produït. La contenció de 2016 va donar pas a un lleu descens el 2017, que durant els primers trimestres de 2018 s’ha transformat en una notable davallada –de l’ordre del 25% en relació amb el mateix període de 2017-. Una evolució condicionada per una oferta escassa i estancada. Les poc més de 700 operacions de compravenda registrades els nou primers mesos de l’any representen la xifra més baixa en aquest període del darrer quinquenni i les d’habitatge protegit són testimonials –al voltant del 4%-. En aquest senti, caldrà veure l’efecte de la mesura aprovada recentment per l’Ajuntament, que incrementa la seva capacitat d’incidència en el mercat amb la obligació de destinar a l’habitatge protegit un 30% de la superfície de les promocions residencials de més de 600 m2, siguin de nova creació o de reforma.

El preu mitjà de l’habitatge lliure ha anat retrocedint des de l’inici de 2018, situant-se el tercer trimestre en els 355.600 euros de mitjana, amb un augment interanual inferior al del preu mitjà per unitat de superfície construïda, degut a la retallada de la superfície mitjana dels habitatges adquirits. L’escassetat de l’oferta en combinació amb la disponibilitat de finançament a un cost excepcionalment atractiu manté el signe positiu de la variació interanual dels preus mitjans. Però mentre l’impuls va minvant, s’allunya la possibilitat de recuperar els nivells de preus de deu anys enrere.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML