Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2011 2.056 217 2.273 79,7 75,5 79,3 355,4 4.276,0 16.843,8 239,7
2012 1.373 76 1.449 80,5 71,5 80,0 261,4 3.108,7 19.531,3 263,5
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
  
2017 1.082 83 1.165 92,6 70,5 91,0 377,7 4.048,3 17.605,6 231,2
1r.tr. 313 9 322 110,8 78,4 109,9 405,9 3.825,3 12.205,9 396,2
2n.tr. 273 14 287 86,2 75,8 85,7 409,1 4.488,3 17.605,8 809,9
3r.tr. 313 13 326 84,3 77,3 84,0 342,9 3.974,6 11.346,2 231,2
4t.tr. 183 47 230 85,0 65,8 81,1 343,6 3.924,3 12.301,0 460,6
2018
1r.tr. 252 11 263 85,8 71,7 85,2 411,8 4.231,1 23.421,6 409,8
2n.tr. 193 9 202 79,1 73,3 78,9 387,8 4.673,6 11.982,3 902,4
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-24,1 -13,0 -23,6 -16,3 -6,0 -16,1 -1,9 7,1 18,8 8,8
2017/2016 -1,7 -12,6 -2,6 7,4 1,1 7,2 7,5 5,2 -23,2 24,9
2016/2015 -2,7 63,8 0,5 2,6 -15,4 1,2 20,3 18,9 35,6 -28,7

Array
Array
Array

L’estretor de l’oferta, i també el preu, limita el nombre de compravendes d’habitatges nous. El pes relatiu d’aquest segment sobre el total de transaccions continua disminuint, situant-se lleument per sota del 6,5%.

La recuperació de l’activitat del sector immobiliari es reflecteix, entre d’altres variables, en l’augment del nombre de transaccions registrades. Però hi ha segments concrets del mercat i moments excepcionals en què aquesta relació no es produeix. Així, en el d’obra nova, les compravendes del primer semestre d’enguany s’han orientat clarament a la baixa en relació a les registrades durant el mateix període de 2017. Una evolució condicionada per una oferta escassa i estancada i que sembla augurar un any complicat per aquest segment del mercat. Una valoració recolzada en el fet que les compravendes acumulades els darrers dotze mesos equivalen tot just al noranta per cent de la mitjana anual de les registrades el darrer quinquenni.

La sèrie de preus reflecteix un estancament en termes de preu mitjà degut a la forta retallada de la superfície mitjana dels habitatges adquirits. Això explica que en termes homogenis el preu mitjà per unitat de superfície construïda continuï a l’alça, a un ritme similar al de 2017. L’escassetat de l’oferta en combinació amb la disponibilitat de finançament a un cost excepcionalment atractiu manté el repunt alcista dels preus mitjans en un intent de recuperar els nivells de preus de deu anys enrere.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML