Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
  
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
1r.tr. 3.079 878 3.957 14.089 2.929 17.018
2n.tr. 3.206 808 4.014 14.616 2.851 17.467
3r.tr. 2.839 749 3.588 14.659 2.893 17.552
4t.tr. 2.274 678 2.952 12.180 2.497 14.677
2018
1r.tr. 2.563 733 3.296 14.048 3.138 17.186
2n.tr. 2.676 613 3.289 14.842 2.653 17.495
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-16,6 -20,2 -17,4 0,6 0,2 0,6
2017/2016 11,9 7,8 11,0 15,3 15,5 15,3
2016/2015 13,2 41,3 18,4 23,1 36,7 25,2
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
  
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
1r.tr. 3.371 586 3.957 14.669 2.349 17.018
2n.tr. 3.385 629 4.014 15.154 2.313 17.467
3r.tr. 3.022 566 3.588 15.308 2.244 17.552
4t.tr. 2.522 430 2.952 12.646 2.031 14.677
2018
1r.tr. 2.888 408 3.296 15.082 2.104 17.186
2n.tr. 2.846 443 3.289 15.391 2.104 17.495
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-15,1 -30,0 -17,4 2,2 -9,7 0,6
2017/2016 10,2 16,1 11,0 14,8 18,3 15,3
2016/2015 18,5 17,8 18,4 26,4 17,9 25,2

La inversió estrangera i de les persones jurídiques, determinants en la dinamització del sector els darrers anys, són els actors del mercat residencial que han patit les caigudes més intenses en el que va d’any. Risc polític a l’alça i rendibilitat a la baixa ho poden explicar.

Després de més de dos anys de lideratge, el segment de les persones jurídiques cedeix el protagonisme als inversors particulars com a compradors de sostre residencial a Barcelona. A la resta de Catalunya, l’evolució de les compravendes no registra un daltabaix tan marcat com a la capital ni es produeix un retrocés especialment acusat de la inversió per part de les persones jurídiques. Potser s’explica pel diferencial de preus que existeix entre l’oferta residencial de la capital i la de la resta del país.

Pel que fa a la nacionalitat dels adquirents, tant a Barcelona com a la resta de Catalunya la inversió de compradors estrangers, residents o no,  protagonitza una notable davallada, especialment intensa a la capital. El dinamisme que aquest segment del mercat havia mostrat els darrers anys s’ha esvaït de cop.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML