Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
  
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
1r.tr. 2.398 669 3.067 10.892 2.428 13.320
2n.tr. 2.755 719 3.474 12.739 2.257 14.996
3r.tr. 2.781 751 3.532 13.227 2.519 15.746
4t.tr. 2.249 748 2.997 11.333 2.465 13.798
  
2017 11.398 3.113 14.511 55.544 11.170 66.714
1r.tr. 3.079 878 3.957 14.089 2.929 17.018
2n.tr. 3.206 808 4.014 14.616 2.851 17.467
3r.tr. 2.839 749 3.588 14.659 2.893 17.552
4t.tr. 2.274 678 2.952 12.180 2.497 14.677
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
1,1 -9,4 -1,5 7,5 1,3 6,4
2017/2016 11,9 7,8 11,0 15,3 15,5 15,3
2016/2015 13,2 41,3 18,4 23,1 36,7 25,2
Compravendes d'habitatges de seona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
  
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
1r.tr. 2.633 434 3.067 11.594 1.726 13.320
2n.tr. 2.988 486 3.474 13.137 1.859 14.996
3r.tr. 2.977 555 3.532 13.694 2.052 15.746
4t.tr. 2.567 430 2.997 11.882 1.916 13.798
  
2017 12.300 2.211 14.511 57.777 8.937 66.714
1r.tr. 3.371 586 3.957 14.669 2.349 17.018
2n.tr. 3.385 629 4.014 15.154 2.313 17.467
3r.tr. 3.022 566 3.588 15.308 2.244 17.552
4t.tr. 2.522 430 2.952 12.646 2.031 14.677
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
-1,8 0,0 -1,5 6,4 6,0 6,4
2017/2016 10,2 16,1 11,0 14,8 18,3 15,3
2016/2015 18,5 17,8 18,4 26,4 17,9 25,2

La demanda d’estrangers, residents o no a Catalunya, ha continuat sent un dels factors explicatius del dinamisme que mostra el mercat immobiliari barceloní. La compra per part d’empreses modera la tendència alcista durant la segona meitat de l’any.

Després de més de dos anys de lideratge, el segment de les empreses comença a cedir protagonisme als inversors particulars com a compradors d’habitatges a Barcelona. A la resta de Catalunya no s’observen canvis i les persones jurídiques continuen guanyant quota de mercat en les transaccions immobiliàries. Un possible factor explicatiu d’aquest diferent comportament pot ser el diferencial existent en els respectius potencials de creixement dels preus de venda.

Pel que fa a la nacionalitat dels adquirents, tant a Barcelona com a la resta de Catalunya s’ha mantingut l’augment remarcable del nombre d’estrangers que ja s’havia observat durant el trienni anterior. Un augment sostingut i intens que fa pensar en una certa recuperació de la compra de segones residències i com a inversió aprofitant que els preus nominals encara no han recuperat els valors de deu anys enrere.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML