Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2013 6.213 1.488 7.701 22.365 7.478 29.843
2014 7.831 1.657 9.488 30.098 5.099 35.197
  
2015 8.996 2.043 11.039 39.136 7.074 46.210
1r.tr. 2.421 576 2.997 9.822 1.555 11.377
2n.tr. 2.259 497 2.756 9.531 1.665 11.196
3r.tr. 2341 469 2.810 10.529 1.829 12.358
4t.tr. 1.975 501 2.476 9.254 2.025 11.279
  
2016 10.183 2.887 13.070 48.191 9.669 57.860
1r.tr. 2.398 669 3.067 10.892 2.428 13.320
2n.tr. 2.755 719 3.474 12.739 2.257 14.996
3r.tr. 2.781 751 3.532 13.227 2.519 15.746
4t.tr. 2.249 748 2.997 11.333 2.465 13.798
  
2017
1r.tr. 3.079 878 3.957 14.089 2.929 17.018
2n.tr. 3.206 808 4.014 14.616 2.851 17.467
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers.
física
Pers.
jurídica
Total Pers.
física
Pers.
jurídica
Total
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
16,4 12,4 15,5 14,7 26,3 16,5
2016/2015 13,2 41,3 18,4 23,1 36,7 25,2
2015/2014 14,9 23,3 16,3 30,0 38,7 31,3
Compravendes d'habitatges de seona mà a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 6.649 1.052 7.701 25.635 4.208 29.843
2014 8.149 1.339 9.488 29.788 5.409 35.197
  
2015 9.422 1.617 11.039 39.803 6.407 46.210
1r.tr. 2.580 417 2.997 9.760 1.617 11.377
2n.tr. 2.357 399 2.756 9.666 1.530 11.196
3r.tr. 2378 432 2.810 10.649 1.709 12.358
4t.tr. 2.107 369 2.476 9.728 1.551 11.279
  
2016 11.165 1.905 13.070 50.307 7.553 57.860
1r.tr. 2.633 434 3.067 11.594 1.726 13.320
2n.tr. 2.988 486 3.474 13.137 1.859 14.996
3r.tr. 2.977 555 3.532 13.694 2.052 15.746
4t.tr. 2.567 430 2.997 11.882 1.916 13.798
  
2017
1r.tr. 3.371 586 3.957 14.669 2.349 17.018
2n.tr. 3.385 629 4.014 15.154 2.313 17.467
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
13,3 29,4 15,5 15,4 24,4 16,5
2016/2015 18,5 17,8 18,4 26,4 17,9 25,2
2015/2014 15,6 20,8 16,3 33,6 18,5 31,3

La demanda d’estrangers, residents o no a Catalunya, i d’empreses, continua sent un dels factors explicatius del dinamisme que mostra el mercat immobiliari barceloní.

Després de més de dos anys de lideratge, el segment de les empreses comença a cedir protagonisme als inversors particulars com a compradors d’habitatges a Barcelona. A la resta de Catalunya no s’observen canvis i les persones jurídiques continuen guanyant quota de mercat en les transaccions immobiliàries.

Pel que fa a la nacionalitat dels adquirents, tant a Barcelona com a la resta de Catalunya s’ha registrat un augment molt remarcable del nombre d’estrangers. Un augment d’una intensitat tan sorprenent que apunta a una certa recuperació de la compra de segones residències i com a inversió.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML