Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2005 6.675 77,3 280,7 3.707,7 23.578,2 185,6
2006 13.697 75,0 321,9 4.296,4 23.632,0 181,6
2007 10.871 76,3 344,9 4.504,9 23.375,9 184,6
2008 7.043 78,3 334,2 4.234,7 23.943,7 197,9
2009 5.929 78,8 295,9 3.643,0 21.600,0 180,3
  
2010 7.861 79,6 296,5 3.577,1 21.167,9 184,1
2011 6.338 79,4 273,8 3.327,4 21.764,7 186,9
2012 5.920 81,1 250,3 2.904,1 20.156,3 180,8
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
  
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
1r.tr. 2.997 84,5 282,9 2.883,0 22.576,0 189,4
2n.tr. 2.756 81,0 274,2 2.953,2 19.746,8 182,9
3r.tr. 2.810 81,3 265,4 2.925,6 20.652,2 231,2
4t.tr. 2.476 78,8 270,0 2.990,0 17.699,1 263,2
  
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,57
1r.tr. 3.067 80,4 277,8 3.046,2 19.512,2 185,6
2n.tr. 3.474 81,2 286,5 3.148,0 20.754,7 233,7
3r.tr. 3.532 80,2 294,0 3.239,1 22.903,2 247,1
4t.tr. 2.997 77,5 274,7 3.221,6 21.428,6 196,08
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2016/2015 18.4 -2 3.8 7.9 1.4 1.5
2015/2014 16.3 -1.7 7.5 8.4 4.4 -7.3

Array
Array
Array

El notable revifament de les compravendes d’habitatge usat no es tradueix en un augment especialment significatiu dels preus. Tot el contrari del que ha succeït en el segment d l’obra nova.

A diferència d’altres fonts que analitzen aquest mercat, l’estadística registral que es presenta aquí considera habitatges nous només els que han obtingut el certificat final d’obra com a màxim un any i mig enrere. Aquest criteri tan restrictiu fa que molts habitatges sense estrenar per culpa de la darrera crisi hagin passat aquests darrers anys directament al mercat de segona mà, afectant especialment –aproximant-les— característiques bàsiques dels habitatges, com les mitjanes de superfície i preus. En conclusió, el mercat de segona mà continua sent extraordinàriament heterogeni, i inclou molts habitatges que algunes altres fonts poden situar en la categoria de nous. Serveixi aquesta consideració inicial per explicar per què en algun moment del passat més recent els preus dels dos mercats han estat més propers del que esperaríem, o del que era normal fins la crisi. Una situació que ha començat a canviar amb l’evolució de 2016.

El revifament de les compravendes per quart any consecutiu amb taxes de creixement de dos dígits s’explica en part pel baix nivell de partida, i recull la reaparició d’una demanda que s’havia mantingut latent a l’espera d’una millora de les condicions econòmiques d’accés. La combinació de diversos factors –preus a un nivell per sota de fins a un 20% de la mitjana anual del trienni 2006-2008, recuperació de la confiança de la demanda per la millora de l’ocupació, i augment de facilitats per accedir al crèdit en un entorn de preu del diner molt baix— ha afavorit l’interès de la demanda, tant de la que compra per utilitzar l’habitatge com a bé d’ús com de la demanda d’inversió.

L’alça dels preus de segona mà ha estat força més moderada que els d’obra nova. En termes unitaris, l’any 2016 un habitatge de segona mà es venia a Barcelona per 283.800€ de mitjana, un 3,8% més del que costava un any abans. En termes acumulatius, l’augment dels darrers tres anys s’estima en un 17% mentre que el segment d’obra nova l’augment ha superat el 25%. Una diferència imputable a les diferents ofertes.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML