Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2011 6.338 79,4 273,8 3.327,4 21.764,7 186,9
2012 5.920 81,1 250,3 2.904,1 20.156,3 180,8
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
  
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,57
1r.tr. 3.067 80,4 277,8 3.046,2 19.512,2 185,6
2n.tr. 3.474 81,2 286,5 3.148,0 20.754,7 233,7
3r.tr. 3.532 80,2 294,0 3.239,1 22.903,2 247,1
4t.tr. 2.997 77,5 274,7 3.221,6 21.428,6 196,08
   
2017 14.511 80,0 329,6 3.714,2 23.611,1 199,3
1r.tr. 3.957 81,3 319,8 3.498,7 21.842,1 232,6
2n.tr. 4.014 79,4 309,5 3.571,4 22.935,8 208,3
3r.tr. 3.588 80,5 353,2 3.891,4 23.611,1 199,3
4t.tr. 2.952 78,3 342,5 4.010,8 23.200,1 213,3
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
-1,5 1,0 24,7 24,5 8,3 8,8
2017/2016 11,0 0,1 16,1 17,3 3,1 7,4
2016/2015 18,4 -2,0 3,8 7,9 1,4 1,5

Array
Array
Array

L’augment del preu mitjà del sostre residencial a Barcelona durant 2017 ha estat liderat pel segment de la segona mà quan un any abans aquest lideratge va correspondre al segment quantitativament més reduït dels habitatges nous.

A diferència d’altres fonts que analitzen aquest mercat, l’estadística registral que es presenta aquí considera habitatges nous només aquells que acreditin un certificat final d’obra amb una antiguitat de menys d’un any i mig en el moment de la primera transacció. Aquest criteri tan restrictiu ha fet que molts habitatges sense estrenar per culpa de la darrera crisi hagin passat aquests darrers anys directament al mercat de segona mà, reduint les diferències en característiques bàsiques dels habitatges com les mitjanes de superfície i preus. En conclusió, el mercat de segona mà continua sent extraordinàriament heterogeni i encara inclou alguns habitatges que algunes altres fonts poden situar en la categoria de nous. Serveixi aquesta consideració inicial per explicar perquè en algun moment del passat més recent els preus dels dos mercats han estat més propers del que esperaríem, o del que era normal fins la crisi. Una situació que semblava que es començava a normalitzar al llarg de 2016 però que la pressió sostinguda de la demanda sobre una oferta limitada ha interromput.

L’augment de les compravendes per cinquè any consecutiu amb taxes de creixement de dos dígits ja no s’explica tant pel baix nivell de sortida com per la reaparició d’una demanda que s’havia mantingut latent a l’espera d’una millora sostinguda de les condicions econòmiques d’accés. La combinació de diversos factors –preus nominals per sota de fins a un 20% de la mitjana anual del trienni 2006-2008, recuperació de la confiança de la demanda per l’evolució del mercat de treball i una millora de l’accés al crèdit en un entorn de tipus d’interès excepcionalment baixos— ha afavorit l’interès de la demanda, ja sigui per a ús propi o com a inversió.

L’alça dels preus de segona mà durant el darrer any ha més que doblat la variació relativa que han registrat els de nova construcció en termes d’import total. Així, el preu mitjà d’un habitatge de vuitanta m2 construïts es situa en els 330.000€, valor que no s’assolia d’ençà 2008. Un valor que se situa un 13% aproximadament per sota dels de nova construcció. Atès que la superfície mitjana dels habitatges nous comercialitzats aquest darrer any és sensiblement més elevada que la dels de segona mà objecte de compravenda, la diferència en el preu per unitat de superfície s’ha reduït notablement en termes de mitjana anual i fins i tot ha fet el tomb durant el darrer trimestre. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML