Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 1r.tr.2017 var(%) 1r.tr.17/
1r.tr.16
2016 1r.tr.
2017
var(%) 1r.tr.17/
1r.tr.16
2016 1r.tr.
2017
var(%) 1r.tr.17/
1r.tr.16
2016 1r.tr.
2017
var(%) 1r.tr.17/
1r.tr.16
Ciutat Vella 1.462 383 28,5 67,9 69,6 6,7 260,076 287,256 18,3 3.500 3.791 7,0
Eixample 1.459 394 7,9 91,8 97,6 4,3 340,738 436,517 23,4 3.451 4.173 21,9
Sants-Montjuïc 1.259 462 37,5 68,9 72,9 6,8 176,720 259,310 46,9 2.461 3.052 24,9
Les Corts 755 188 11,9 88,7 95,3 7,7 353,498 507,065 84,3 3.656 4.276 43,7
Sarrià-Sant Gervasi 1.175 370 40,7 118,4 111,3 -7,7 528,493 546,511 6,9 4.303 4.844 18,5
Gràcia 1.095 287 24,2 83,5 85,8 -0,2 316,750 353,142 11,1 3.544 3.943 18,7
Horta-Guinardó 1.295 415 26,9 72,3 71,5 -0,4 171,945 179,530 -3,1 2.305 2.539 4,7
Nou Barris 1004 301 7,5 64,2 61,8 -5,2 123,719 124,667 9,1 1.810 1.919 13,1
Sant Andreu 1350 515 77,0 72,5 75,7 1,4 174,021 206,502 19,7 2.334 2.598 19,0
Sant Martí 2.035 603 26,2 77,0 81,8 6,0 253,801 304,890 23,4 3.068 3.459 17,9
  
Barcelona 13.070 3.957 29,0 79,9 81,3 1,1 283,837 319,754 15,1 3.167 3.499 14,9
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

El nivell de preus dels habitatges de segona mà per districtes reflecteix una gran disparitat que recull tant les diferències en la tipologia del producte com de l’estructura sòcio-econòmica de les diferents unitats territorials.

Com en el mercat dels habitatges nous, el comportament del de segona mà varia molt per zones. Sant Martí, Sant Andreu i Horta-Guinardó són els districtes que durant el primer trimestre d’enguany han concentrat un major nombre de compravendes, un 39% del total. Si considerem també les xifres de 2016, cal afegir-hi l’Eixample i Ciutat Vella. La presència d’aquest darrer districte trenca la lògica d’associar transaccions amb població i parc residencial abundant. En tot cas, les dades mostren una dinàmica a l’alça de la contractació força generalitzada.

Com era d’esperar, en termes de mitjana de la ciutat, les dades de superfície no registren variacions rellevants quant a la tipologia d’habitatges venuts en relació amb un any enrere. Les oscil·lacions de les mitjanes de districtes, rellevants en alguns casos, es compensen entre sí. En contraposició, les dades de preus de venda s’han orientat clarament a l’alça amb l’excepció d’Horta-Guinardó. No es pot deixar de comentar que Les Corts i Sants-Montjuïc es desmarquen a l’alça amb increments poc representatius i menys sostenibles. Augments que previsiblement es moderaran a mesura que augmenti el nombre de transaccions.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML