Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 2n.tr.
2017
var(%) 2r.tr.17/
2r.tr.16
2016 2r.tr.
2017
var(%) 2r.tr.17/
2r.tr.16
2016 2r.tr.
2017
var(%) 2r.tr.17/
2r.tr.16
2016 2r.tr.
2017
var(%) 2r.tr.17/
2r.tr.16
Ciutat Vella 1.462 428 7,3 67,9 67,7 0,8 260,076 290,119 30,2 3.500 4.140 23,9
Eixample 1.459 465 20,8 91,8 88,2 -5,1 340,738 375,140 13,8 3.451 3.965 23,5
Sants-Montjuïc 1.259 441 33,2 68,9 67,6 -4,7 176,720 182,787 2,2 2.461 2.848 16,4
Les Corts 755 203 -1,0 88,7 90,3 2,5 353,498 442,188 33,5 3.656 4.141 18,0
Sarrià-Sant Gervasi 1.175 328 -3,5 118,4 120,2 -1,9 528,493 606,499 6,9 4.303 5.055 13,8
Gràcia 1.095 272 -11,4 83,5 84,7 2,3 316,750 321,243 4,4 3.544 3.824 9,4
Horta-Guinardó 1.295 439 31,4 72,3 74,3 1,7 171,945 194,398 14,0 2.305 2.567 14,9
Nou Barris 1004 325 41,9 64,2 63,8 -0,7 123,719 149,155 10,1 1.810 2.227 22,4
Sant Andreu 1350 463 32,7 72,5 73,3 3,7 174,021 200,647 16,8 2.334 2.693 13,5
Sant Martí 2.035 636 16,3 77,0 77,8 -1,2 253,801 292,475 12,2 3.068 3.551 15,7
  
Barcelona 13.070 4.014 15,5 79,9 79,4 -2,2 283,837 309,477 8,0 3.167 3.571 13,5
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

El nivell de preus dels habitatges de segona mà per districtes reflecteix una gran disparitat que recull tant les diferències en la tipologia del producte com de l’estructura sòcio-econòmica de les diferents unitats territorials.

Les dades de transaccions del segon trimestre mostren una dinàmica lleument diferent a la del trimestre anterior. Si tots els districtes comencen l’any amb més compravendes que un any abans, durant el segon trimestre el creixement perd intensitat i tres dels deu registren variacions interanuals negatives. Si es considera el conjunt del semestre, el signe negatiu s’imposa clarament en tots els districtes.

Com era d’esperar, en termes de mitjana de la ciutat, les dades de superfície no registren variacions rellevants quant a la tipologia d’habitatges venuts en relació amb un any enrere. Les oscil·lacions de les mitjanes de districtes, rellevants en alguns casos, es compensen entre sí. Pel que fa als preus de venda, el ritme de creixement interanual s’alenteix alhora que tots els districtes mantenen la tendència alcista amb el protagonisme d’alguns dels més cars i Ciutat Vella.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML