Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 2017 gn-st. 2018 2016 2017 gn-st. 2018 2016 2017 gn-st. 2018 2016 2017 gn-st. 2018
Ciutat Vella 1.462 1.535 832 67,9 67,5 64,9 260,1 295,3 282,9 3.500,1 4.170,9 4.297,7
Eixample 1.459 1.558 1.060 91,8 90,0 89,9 340,7 413,6 431,6 3.451,2 4.280,6 4.404,0
Sants-Montjuïc 1.259 1.605 1.160 68,9 70,4 66,6 176,7 250,4 220,0 2.460,9 3.327,5 3.316,0
Les Corts 755 715 488 88,7 92,2 90,9 353,5 475,9 453,2 3.655,7 4.369,6 4.447,9
Sarrià-Sant Gervasi 1.175 1.231 712 118,4 117,9 116,6 528,5 607,9 623,0 4.302,9 5.119,2 5.383,7
Gràcia 1.095 1.036 784 83,5 85,5 77,2 316,8 371,3 342,5 3.544,3 4.090,8 4.367,1
Horta-Guinardó 1.295 1.618 1.067 72,3 72,9 72,4 171,9 200,4 223,2 2.304,6 2.711,5 3.070,8
Nou Barris 1.004 1.143 836 64,2 63,2 64,0 123,7 139,7 149,0 1.809,8 2.112,9 2.207,9
Sant Andreu 1.350 1.680 1.136 72,5 73,8 72,1 174,0 215,9 232,7 2.333,9 2.814,4 3.123,6
Sant Martí 2.035 2.277 1.481 77,0 78,9 76,1 253,8 305,6 301,6 3.067,8 3.644,4 3.772,8
  
Barcelona 13.070 14.511 9.655 79,9 80,0 77,6 283,8 329,6 330,5 3.167,0 3.714,2 3.897,1
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

Els preus dels habitatges de segona mà per districtes reflecteixen una gran disparitat que recull les diferències territorials existents, tant pel que fa a la tipologia dels immobles com en l’estructura sòcio-econòmica de la població resident.

Les dades de transaccions dels primers tres trimestres de 2018 posen de manifest una dinàmica força recessiva en relació amb la trajectòria dels darrers anys. El nombre d’operacions es redueix més del 16% de mitjana a la ciutat respecte al mateix període de 2017, any en que tan sols dos districtes -Les Corts i Gràcia- van tancar en negatiu. De gener a setembre de 2018 el canvi d’escenari és notable, ja que tots els districtes presenten xifres a la baixa, amb retrocessos que en el cas de Ciutat Vella i Sarrià – Sant Gervasi freguen el 30%.

Pel que fa als preus de venda, i de forma similar al segment de nova planta, el moderat creixement de la mitjana amaga una notable diversitat de variacions per districtes, si bé les oscil·lacions entorn al valor de ciutat són menors en el cas de la segona mà. Horta-Guinardó i Sant Andreu registren durant el 2018 les alces més intenses en termes relatius,  mentre que Sants-Montjuïc corregeix el fort increment del 2017 i és l’únic districte on cauen els preus per unitat de superfície. El grau de dispersió dels valors més extrems dels preus presenta una lleugera disminució el darrer any. Tot i així, els preus mitjans a Sarrià – Sant Gervasi multipliquen per més de 4 vegades els de Nou Barris, degut en part al fet que la superfície mitjana en aquest districte presenta el valor més baix, juntament amb Ciutat Vella. I a diferència de la resta de districtes, on la superfície mitjana dels habitatges es redueix amb diferents graus, a Nou Barris s’ha estabilitzat. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML