Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 2017 var(%) 2017/2016 2016 2017 var(%) 2017/2016 2016 2017 var(%) 2017/2016 2016 2017 var(%) 2017/2016
Ciutat Vella 1.462 1.535 5,0 67,9 67,5 -0,6 260,076 295,333 13,6 3.500 4.170,9 19,2
Eixample 1.459 1.558 6,8 91,8 90,0 -2,0 340,738 413,616 21,4 3.451 4.280,6 24,0
Sants-Montjuïc 1.259 1.605 27,5 68,9 70,4 2,1 176,720 250,436 41,7 2.461 3.327,5 35,2
Les Corts 755 715 -5,3 88,7 92,2 4,0 353,498 475,893 34,6 3.656 4.369,6 19,5
Sarrià-Sant Gervasi 1.175 1.231 4,8 118,4 117,9 -0,4 528,493 607,901 15,0 4.303 5.119,2 19,0
Gràcia 1.095 1.036 -5,4 83,5 85,5 2,4 316,750 371,319 17,2 3.544 4.090,8 15,4
Horta-Guinardó 1.295 1.618 24,9 72,3 72,9 0,9 171,945 200,442 16,6 2.305 2.711,5 17,7
Nou Barris 1004 1143 13,8 64,2 63,2 -1,5 123,719 139,742 13,0 1.810 2.112,9 16,8
Sant Andreu 1350 1680 24,4 72,5 73,8 1,8 174,021 215,896 24,1 2.334 2.814,4 20,6
Sant Martí 2.035 2.277 11,9 77,0 78,9 2,4 253,801 305,557 20,4 3.068 3.644,4 18,8
  
Barcelona 13.070 14.511 11,0 79,9 80,0 0,1 283,837 329,590 16,1 3.167 3.714,2 17,3
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

El nivell de preus dels habitatges de segona mà per districtes reflecteix una gran disparitat que recull tant les diferències en la tipologia del producte com de l’estructura sòcio-econòmica de les diferents unitats territorials.

Les dades de transaccions del segon semestre de 2017 reflecteixen una dinàmica expansiva més continguda que la del primer. Un efecte d’aquest punt d’inflexió és la pèrdua de l’homogeneïtat registrada durant la primera meitat de l’any. Amb dades anuals, dos districtes, Les Corts i Gràcia, tanquen l’any amb menys transaccions que durant 2016. Un alentiment del mercat que dóna com a resultat relativament sorprenent una accentuació de la trajectòria alcista dels preus.

Com era d’esperar, en termes de mitjana de la ciutat, les dades de superfície no registren variacions rellevants quant a la tipologia d’habitatges venuts en relació amb un any enrere. Les oscil·lacions de les mitjanes de districtes, escassament rellevants, es compensen entre sí. Pel que fa als preus de venda, el ritme de creixement anual s’accelera a tots els districtes com a conseqüència de l’escassa oferta de nova construcció.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML