Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 2017 1r.sm. 2018 2016 2017 1r.sm. 2018 2016 2017 1r.sm. 2018 2016 2017 1r.sm. 2018
Ciutat Vella 1.462 1.535 527 67,9 67,5 64,6 260,076 295,333 296,7 3.500 4.170,9 4.447
Eixample 1.459 1.558 720 91,8 90,0 89,3 340,738 413,616 424,1 3.451 4.280,6 4.302
Sants-Montjuïc 1.259 1.605 832 68,9 70,4 66,6 176,720 250,436 201,6 2.461 3.327,5 3.095
Les Corts 755 715 344 88,7 92,2 88,9 353,498 475,893 440,2 3.656 4.369,6 4.355
Sarrià-Sant Gervasi 1.175 1.231 450 118,4 117,9 116,8 528,493 607,901 612,8 4.303 5.119,2 5.269
Gràcia 1.095 1.036 537 83,5 85,5 75,7 316,750 371,319 330,0 3.544 4.090,8 4.277
Horta-Guinardó 1.295 1.618 725 72,3 72,9 71,0 171,945 200,442 214,6 2.305 2.711,5 3.026
Nou Barris 1004 1143 596 64,2 63,2 63,8 123,719 139,742 146,8 1.810 2.112,9 2.157
Sant Andreu 1350 1680 789 72,5 73,8 71,5 174,021 215,896 227,6 2.334 2.814,4 3.075
Sant Martí 2.035 2.277 989 77,0 78,9 75,3 253,801 305,557 290,6 3.068 3.644,4 3.692
  
Barcelona 13.070 14.511 6.585 79,9 80,0 76,6 283,837 329,590 318,0 3.167 3.714,2 3.788
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

El nivell de preus dels habitatges de segona mà per districtes reflecteix una gran disparitat que recull tant les diferències en la tipologia del producte com de l’estructura sòcio-econòmica de les diferents unitats territorials.

Les dades de transaccions del primer semestre d’enguany evidencien una dinàmica recessiva en relació amb la trajectòria dels darrers anys. Un efecte d’aquest canvi de tendència del total és la pèrdua de la relativa homogeneïtat de signes assolida durant l’any passat. Només dos districtes, Les Corts i Gràcia, van tancar 2017 amb menys transaccions que durant 2016. Per contra, en el que va de 2018, només tres districtes, Sants-Montjuïc, Gràcia i Nou Barris, presenten xifres semestrals lleument positives. Un canvi notable d’escenari.

Com era d’esperar, la reducció de la superfície mitjana dels habitatges que mostren les dades del conjunt de la ciutat es reprodueix, amb diferents graus, a tots els districtes menys Nou Barris, possiblement perquè és el que presenta el valor més baix juntament amb Ciutat Vella. Pel que fa als preus de venda, el moderat creixement del conjunt representa força bé el que passa a la majoria de districtes amb l’excepció de Ciutat Vella, que continua a l’alça i Sants-Montjuïc que corregeix el fort increment de l’any passat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML