Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2015 2016 var(%)
2015-16
2015 2016 var(%)
2015-16
2015 2016 var(%)
2015-16
2015 2016 var(%)
2015-16
Ciutat Vella 1.025 1.462 42,6 69,7 67,9 -2,7 232,0 260,076 12,1 3.034,2 3.500 15,4
Eixample 1.280 1.459 14,0 91,3 91,8 0,5 326,6 340,738 4,3 3.282,1 3.451 5,2
Sants-Montjuïc 1.170 1.259 7,6 66,6 68,9 3,4 153,1 176,720 15,4 2.329,6 2.461 5,6
Les Corts 664 755 13,7 92,3 88,7 -3,9 355,1 353,498 -0,5 3.409,8 3.656 7,2
Sarrià-Sant Gervasi 1.184 1.175 -0,8 123,7 118,4 -4,3 514,7 528,493 2,7 3.953,7 4.303 8,8
Gràcia 807 1.095 35,7 82,0 83,5 1,8 268,4 316,750 18,0 3.048,9 3.544 16,2
Horta-Guinardó 1.047 1.295 23,7 72,9 72,3 -0,8 172,9 171,945 -0,6 2.305,2 2.305 0,0
Nou Barris 791 1004 26,9 63,33 64,2 1,3 113,5 123,719 9,0 1.702,7 1.810 6,3
Sant Andreu 1140 1350 18,4 73,44 72,5 -1,3 165,9 174,021 4,9 2.209,0 2.334 5,7
Sant Martí 1.736 2.035 17,2 78,3 77,0 -1,6 250,9 253,801 1,2 2.883,1 3.068 6,4
  
Barcelona 11.039 13.070 18,4 81,5 79,9 -2,0 273,5 283,8 3,8 2.933,7 3.167,0 8,0
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

El nivell de preus dels habitatges de segona mà per districtes reflecteix una gran disparitat que recull tant les diferències en la tipologia del producte com de l’estructura sòcio-econòmica de les diferents unitats territorials.

Com en el mercat dels habitatges nous, el comportament del mercat de segona mà varia molt per zones. Sant Martí, l’Eixample i Ciutat Vella són els districtes que concentren un major nombre de compravendes, un 38% del total. La presència de Ciutat Vella trenca la lògica d’associar transaccions i població i parc residencial més nombrós. En tot cas, les dades mostren una dinàmica a l’alça de la contractació força generalitzada, amb l’excepció de Sants-Montjuïc.

Les dades de superfície no registren gaires variacions quant a la tipologia d’habitatges venuts en relació amb un any enrere. Les oscil·lacions de les mitjanes de districtes són relativament petites. En contraposició, les dades de preus de venda s’han orientat durant 2016 moderadament a l’alça en termes contractuals i més intensament per unitat de superfície. Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Gràcia destaquen com a districtes amb augments de preus més significatius, mentre a Horta-Guinardó s’han mantingut estables.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML