Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2013 7.104 1.804 8.908 32.685 12.209 44.894
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
  
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
1r.tr. 3.350 929 4.279 16.188 3.262 19.450
2n.tr. 3.431 870 4.301 16.831 3.188 20.019
3r.tr. 3.122 792 3.914 16.957 3.419 20.376
4t.tr. 2.441 741 3.182 14.264 3.127 17.391
2018    
1r.tr. 2.781 778 3.559 16.678 3.776 20.454
2n.tr. 2.840 651 3.491 17.407 3.057 20.464
3r.tr. 2.692 620 3.312 17.452 3.173 20.625
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
3r.tr.2018/ 3r.tr.2017 -13,8 -21,7 -15,4 2,9 -7,2 1,2
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-17,1 -20,6 -17,8 3,2 5,9 3,7
2017/2016 10,6 7,3 9,9 16,0 19,1 16,5
2016/2015 13,5 29,6 16,7 20,1 29,8 21,6
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 7.629 1.279 8.908 39.329 5.565 44.894
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
  
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
1r.tr. 3.634 645 4.279 16.834 2.616 19.450
2n.tr. 3.618 683 4.301 17.414 2.605 20.019
3r.tr. 3.314 600 3.914 17.876 2.500 20.376
4t.tr. 2.724 458 3.182 15.117 2.274 17.391
2018
1r.tr. 3.114 445 3.559 18.074 2.380 20.454
2n.tr. 3.022 469 3.491 18.102 2.362 20.464
3r.tr. 2.858 454 3.312 18.205 2.420 20.625
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
3r.tr.2018/ 3r.tr.2017 -13,8 -24,3 -15,4 1,8 -3,2 1,2
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-15,4 -31,2 -17,8 5,6 -9,2 3,7
2017/2016 9,9 9,9 9,9 16,3 17,9 16,5
2016/2015 16,0 20,3 16,7 22,3 16,9 21,6

Si les xifres a l’inici de 2018 constataven notables diferències en el mercat immobiliari de la capital respecte a la resta del país atenent als subjectes actius, les del tercer trimestre comencen a mostrar més coincidències. A la pèrdua de compradors estrangers que s’observava a tots dos àmbits, s’afegeix ara la de persones jurídiques.

El perfil de la demanda que ha esdevingut propietària d’un habitatge durant els primers nou mesos de 2018 no és significativament diferent del d’anys anteriors, si més no al segment de segona mà, el que concentra el major nombre de transaccions. Si bé és cert que tant estrangers com empreses han liderat –en termes relatius- el revifament del mercat durant el darrer quadrienni expansiu, la demanda majoritària, formada per persones físiques nacionals, no s’ha quedat gaire enrere, i davant de l’actual canvi de conjuntura del mercat, s’ha ressentit en  menor mesura. A Barcelona, les compravendes realitzades per persones jurídiques representen encara gairebé una de cada cinc, una proporció superior a la de la resta de Catalunya, on les societats mercantils acaparen el setze per cent del total de les transaccions.

Pel que fa a la nacionalitat dels compradors, a Barcelona la proporció d’adquirents amb nacionalitat estrangera –més del tretze per cent- és dos punts relatius superior a la de la resta de Catalunya. Un biaix que s’ha reduït en relació amb un any enrere, perquè la davallada d’aquest segment dels compradors ha estat molt més rellevant a Barcelona que a la resta del país. En ambdós casos, el perfil d’aquests compradors és  heterogeni, i abraça des de persones immigrants que compren un habitatge per a viure-hi fins a inversors no residents que compren amb intenció de rendibilitzar-ho via lloguer o com a residència temporal.

  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML