Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2013 7.104 1.804 8.908 32.685 12.209 44.894
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
  
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
1r.tr. 3.350 929 4.279 16.188 3.262 19.450
2n.tr. 3.431 870 4.301 16.831 3.188 20.019
3r.tr. 3.122 792 3.914 16.957 3.419 20.376
4t.tr. 2.441 741 3.182 14.264 3.127 17.391
2018    
1r.tr. 2.781 778 3.559 16.678 3.776 20.454
2n.tr. 2.840 651 3.491 17.407 3.057 20.464
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-17,1 -20,6 -17,8 3,2 5,9 3,7
2017/2016 10,6 7,3 9,9 16,0 19,1 16,5
2016/2015 13,5 29,6 16,7 20,1 29,8 21,6
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 7.629 1.279 8.908 39.329 5.565 44.894
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
  
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
1r.tr. 3.634 645 4.279 16.834 2.616 19.450
2n.tr. 3.618 683 4.301 17.414 2.605 20.019
3r.tr. 3.314 600 3.914 17.876 2.500 20.376
4t.tr. 2.724 458 3.182 15.117 2.274 17.391
2018
1r.tr. 3.114 445 3.559 18.074 2.380 20.454
2n.tr. 3.022 469 3.491 18.102 2.362 20.464
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-15,4 -31,2 -17,8 5,6 -9,2 3,7
2017/2016 9,9 9,9 9,9 16,3 17,9 16,5
2016/2015 16,0 20,3 16,7 22,3 16,9 21,6

Les xifres del primer semestre d’enguany constaten notables diferències entre els subjectes actius en el mercat immobiliari de la capital respecte dels de la resta del país. Només hi ha coincidència en la pèrdua de compradors estrangers. 

La demanda que ha esdevingut propietària d’un habitatge durant els primers sis mesos d’enguany dibuixa un perfil radicalment diferent del que ha protagonitzat el revifament del mercat durant el darrer quadrienni, en el que sobresortien les adquisicions per part d’estrangers i empreses. La demanda majoritària corresponent a persones físiques nacionals també s’ha ressentit del canvi de conjuntura del mercat. A Barcelona, una de cada cinc compravendes registrades en el que va d’any han estat realitzades per una persona jurídica, una proporció notablement superior a la de la resta de Catalunya, on les societats mercantils han acaparat el setze per cent del total de les transaccions.

Pel que fa a la nacionalitat dels compradors, a Barcelona la proporció d’adquirents amb nacionalitat estrangera -el tretze per cent- és gairebé dos punts relatius superior a la de la resta de Catalunya. Un biaix que s’ha reduït perquè la davallada d’aquest segment dels compradors ha estat molt més rellevant a Barcelona que a la resta del país. En ambdós casos aquests compradors tenen un perfil molt heterogeni que abraça des de persones immigrants que compren un habitatge per a viure-hi fins a inversors no residents que compren amb intenció de rendibilitzar-ho via lloguer o com a residència temporal.
  

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML