Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2013 7.104 1.804 8.908 32.685 12.209 44.894
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
  
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
1r.tr. 2.714 742 3.456 12.730 2.770 15.500
2n.tr. 3.002 785 3.787 14.680 2.552 17.232
3r.tr. 3.008 791 3.799 15.105 2.827 17.932
4t.tr. 2.437 787 3.224 12.862 2.760 15.622
  
2017 12.344 3.332 15.676 64.240 12.996 77.236
1r.tr. 3.350 929 4.279 16.188 3.262 19.450
2n.tr. 3.431 870 4.301 16.831 3.188 20.019
3r.tr. 3.122 792 3.914 16.957 3.419 20.376
4t.tr. 2.441 741 3.182 14.264 3.127 17.391
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
0,2 -5,8 -1,3 10,9 13,3 11,3
2017/2016 10,6 7,3 9,9 16,0 19,1 16,5
2016/2015 13,5 29,6 16,7 20,1 29,8 21,6
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 7.629 1.279 8.908 39.329 5.565 44.894
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
  
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
1r.tr. 2.917 539 3.456 13.514 1.986 15.500
2n.tr. 3.243 544 3.787 15.133 2.099 17.232
3r.tr. 3.179 620 3.799 15.652 2.280 17.932
4t.tr. 2.755 469 3.224 13.506 2.116 15.622
  
2017 13.290 2.386 15.676 67.241 9.995 77.236
1r.tr. 3.634 645 4.279 16.834 2.616 19.450
2n.tr. 3.618 683 4.301 17.414 2.605 20.019
3r.tr. 3.314 600 3.914 17.876 2.500 20.376
4t.tr. 2.724 458 3.182 15.117 2.274 17.391
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
-1,1 -2,3 -1,3 11,9 7,5 11,3
2017/2016 9,9 9,9 9,9 16,3 17,9 16,5
2016/2015 16,0 20,3 16,7 22,3 16,9 21,6

Les xifres del darrer trimestre de 2017 corregeixen lleument el protagonisme que darrerament havien adquirit els estrangers i les societats mercantils en la compravenda d’habitatges a Barcelona. Un canvi que no es nota a la resta del país.

La demanda que ha esdevingut propietària d’un habitatge durant els darrers mesos de l’any passat dibuixa un perfil lleument diferent del que ha protagonitzat el revifament del mercat durant el darrer quadrienni, en el que sobresortien les adquisicions per part d’estrangers i empreses. La demanda majoritària corresponent a persones físiques nacionals, tot i que també s’ha ressentit del canvi de conjuntura del mercat, ha tancat l’any liderant les transaccions. A Barcelona, el 21,3% de les compravendes registrades durant 2017 han estat realitzades per una persona jurídica, una proporció notablement superior a la de la resta de Catalunya, on les societats mercantils han acaparat el 15,7% del total de les transaccions.

Pel que fa a la nacionalitat dels compradors, a Barcelona la proporció d’adquirents amb nacionalitat estrangera -al voltant del 15%- és gairebé tres punts superior a la de la resta de Catalunya. En ambdós casos aquests compradors tenen un perfil molt heterogeni que abraça des de persones immigrants que compren un habitatge per a viure-hi fins a inversors no residents que compren amb intenció de rendibilitzar-ho via lloguer o com a residència temporal.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML