Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2013 7.104 1.804 8.908 32.685 12.209 44.894
2014 8.711 1.895 10.606 39.297 7.812 47.109
  
2015 9.834 2.395 12.229 46.125 8.406 54.531
1r.tr. 2.631 787 3.418 11.968 2.123 14.091
2n.tr. 2.438 534 2.972 11.149 1.923 13.072
3r.tr. 2.569 511 3.080 12.169 2.105 14.274
4t.tr. 2.196 563 2.759 10.839 2.255 13.094
  
2016 11.161 3.105 14.266 55.377 10.909 66.286
1r.tr. 2.714 742 3.456 12.730 2.770 15.500
2n.tr. 3.002 785 3.787 14.680 2.552 17.232
3r.tr. 3.008 791 3.799 15.105 2.827 17.932
4t.tr. 2.437 787 3.224 12.862 2.760 15.622
  
2017
1r.tr. 3.350 929 4.279 16.188 3.262 19.450
2n.tr. 3.431 870 4.301 16.831 3.188 20.019
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Pers. física Pers. jurídica Total Pers. física Pers. jurídica Total
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
14,3 10,8 13,6 14,7 24,9 16,2
2016/2015 13,5 29,6 16,7 20,1 29,8 21,6
2015/2014 12,9 26,4 15,3 17,4 7,6 15,8
Compravendes d'habitatges a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2013 7.629 1.279 8.908 39.329 5.565 44.894
2014 9.025 1.581 10.606 40.432 6.677 47.109
  
2015 10.424 1.805 12.229 47.279 7.252 54.531
1r.tr. 2.965 453 3.418 12.241 1.850 14.091
2n.tr. 2.534 438 2.972 11.342 1.730 13.072
3r.tr. 2.600 480 3.080 12.363 1.911 14.274
4t.tr. 2.325 434 2.759 11.333 1.761 13.094
  
2016 12.094 2.172 14.266 57.805 8.481 66.286
1r.tr. 2.917 539 3.456 13.514 1.986 15.500
2n.tr. 3.243 544 3.787 15.133 2.099 17.232
3r.tr. 3.179 620 3.799 15.652 2.280 17.932
4t.tr. 2.755 469 3.224 13.506 2.116 15.622
  
2017
1r.tr. 3.634 645 4.279 16.834 2.616 19.450
2n.tr. 3.618 683 4.301 17.414 2.605 20.019
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nac. Estr. Total Nac. Estr. Total
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
11,6 25,6 13,6 15,1 24,1 16,2
2016/2015 16,0 20,3 16,7 22,3 16,9 21,6
2015/2014 15,5 14,2 15,3 16,9 8,6 15,8

Si bé la major part de les compravendes d’habitatges registrades tant a Barcelona com a Catalunya corresponen a persones físiques de nacionalitat espanyola, durant els darrers anys estan guanyant protagonisme les societats mercantils i els estrangers.

La demanda que ha esdevingut propietària d’un habitatge durant el darrer any va dibuixant un perfil que es va allunyant del que era habitual abans de la crisi. Les transaccions protagonitzades per persones jurídiques creixen tant o més intensament que les de les persones físiques. Un indici del creixent protagonisme del segment de lloguer, tant per a residents com per a població flotant.  A Barcelona, el 21,5% de les compravendes registrades durant 2016 i primer semestre d’enguany han estat realitzades per una persona jurídica, una proporció notablement superior a la de la resta de Catalunya, on les societats mercantils han acaparat el 15% del total de les transaccions.

Pel que fa a la nacionalitat dels compradors, a Barcelona la proporció d’adquirents amb nacionalitat estrangera -al voltant del 15%, és gairebé tres punts superior a la de la resta de Catalunya. En ambdós casos aquests compradors tenen un perfil molt heterogeni que abraça des de persones immigrants que compren un habitatge per a viure-hi fins a inversors no residents que compren amb intenció de rendibilitzar-ho via lloguer o per a fer-hi estades curtes.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML