Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2011 8.611 -- 46.748 79,3 -- 91,0
2012 7.369 -- 42.577 80,9 -- 90,6
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
  
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
1r.tr. 3.456 2.788 15.500 80,2 85,9 93,3
2n.tr. 3.787 3.288 17.232 81,9 82,3 92,8
3r.tr. 3.799 3.376 17.932 80,6 85,7 92,1
4t.tr. 3.224 2.797 15.622 78,2 80,2 90,3
  
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
1r.tr. 4.279 3.577 19.450 83,5 83,0 92,6
2n.tr. 4.301 3.853 20.019 79,8 86,0 91,6
3r.tr. 3.914 4.051 20.376 80,8 84,4 93,3
4t.tr. 3.182 3.386 17.391 78,5 82,4 92,0
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
4t.tr.2017/4t.tr.2016 -1,3 21,1 11,3 0,4 2,7 1,9
2017/2016 9,9 21,6 16,5 0,6 0,6 0,3
2016/2015 16,7 23,7 21,6 -1,8 -1,9 -0,7
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2011 293,7 -- 205,9 3.558,5 -- 2.382,3
2012 252,6 -- 175,8 2.945,8 -- 1.990,6
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
  
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
1r.tr. 285,4 170,4 168,3 3.158,6 1.898,7 1.794,2
2n.tr. 295,7 165,4 172,3 3.208,5 1.955,8 1.846,8
3r.tr. 299,3 178,6 171,8 3.308,2 2.011,1 1.863,5
4t.tr. 281,0 168,1 168,4 3.273,3 2.015,6 1.875,9
  
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
1r.tr. 328,2 176,0 183,0 3.530,7 2.023,0 1.977,8
2n.tr. 317,9 186,6 179,3 3.649,0 2.122,0 1.977,1
3r.tr. 352,1 192,6 186,4 3.900,8 2.240,5 2.026,0
4t.tr. 342,6 190,8 182,2 4.003,8 2.270,9 2.020,4
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
4t.tr.2017/4t.tr.2016 21.9 13.5 8.2 22.3 12.7 7.7
2017/2016 14.9 9.2 7.3 15.7 9.8 8.1
2016/2015 5.5 2.9 1.8 9.0 5.3 3.6

Des de l’òptica del mercat immobiliari barceloní, el darrer any s’ha dividit en dos semestres ben diferents: molt expansiu en nombre de compravendes el primer i més contingut el segon. En termes de preus, l’evolució fortament alcista ha estat més lineal. Emergeixen notables divergències respecte de l’entorn metropolità.

Segons les dades del Registre de la Propietat que difon periòdicament la Generalitat, que pels àmbits aquí analitzats s’inicia el 2013, el darrer any s’ha tancat amb un nou augment del nombre de transaccions d’habitatges tant a Barcelona com a la resta de l’Àrea metropolitana i al conjunt de Catalunya. En plena recuperació des dels darrers mínims, l’alça ha estat sostinguda i molt intensa en termes relatius, en paral·lel a la recuperació de l’economia i de la confiança de la demanda, recolzada en la millora del mercat de treball i la disponibilitat de crèdit a preus molt atractius.

Una valoració dels totals anuals que en el cas de Barcelona cal matisar perquè les dades mensuals reflecteixen un rotund canvi de tendència a partir de l’estiu. De creixements interanuals de l’ordre del vint per cent de la primera meitat de l’any es va passar de cop i volta a un descens del cinc per cent durant els darrers cinc mesos de 2017. Un descens que sembla que s’ha mantingut a començament d’enguany. Una primera valoració ens fa pensar que la inestabilitat política i la ràpida recuperació dels preus han desanimat o deixat fora de mercat a una part significativa de la demanda.

La manca d’adaptació dels preus al refredament de la demanda respon bàsicament a la lògica resistència que mostra una oferta limitada que vol aprofitar al màxim els que molt probablement seran els darrers mesos de facilitats creditícies. Així, el darrer semestre de l’any ofereix l’estranya imatge del primer descens interanual del nombre de compravendes del darrer quinquenni acompanyat de l’augment dels preus més elevat del període. Tant a la resta de l’AMB, amb un nombre de transaccions similar al de la ciutat central, com a la resta de Catalunya, no es palpa un refredament significatiu de la demanda i els preus han mantingut la trajectòria alcista iniciada tímidament i amb retard en comparació amb la capital.

Una simple dada pot ajudar a entendre el comportament tant divergent que es comença a observar entre el mercat immobiliari de Barcelona i el del seu entorn metropolità: si fa només tres anys el preu mitjà per m2 construït a la capital era un cinquanta per cent més car que a l’entorn, actualment aquest biaix s’acosta al 75%.     
 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML