Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2011 8.611 -- 46.748 79,3 -- 91,0
2012 7.369 -- 42.577 80,9 -- 90,6
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
  
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
1r.tr. 4.279 3.577 19.450 83,5 83,0 92,6
2n.tr. 4.301 3.853 20.019 79,8 86,0 91,6
3r.tr. 3.914 4.051 20.376 80,8 84,4 93,3
4t.tr. 3.182 3.386 17.391 78,5 82,4 92,0
2018
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
3r.tr. 3.312 4.281 20.625 79,9 85,2 92,9
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
3r.tr.2018/ 3r.tr.2017 -15,4 5,7 1,2 -1,1 1,0 -0,4
1r.sm.2018/1r.sm.2017 -17,8 14,8 3,7 -5,7 -0,2 -0,1
2017/2016 9,9 21,6 16,5 0,6 0,6 0,3
2016/2015 16,7 23,7 21,6 -1,8 -1,9 -0,7
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2011 293,7 -- 205,9 3.558,5 -- 2.382,3
2012 252,6 -- 175,8 2.945,8 -- 1.990,6
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
  
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
1r.tr. 328,2 176,0 183,0 3.530,7 2.023,0 1.977,8
2n.tr. 317,9 186,6 179,3 3.649,0 2.122,0 1.977,1
3r.tr. 352,1 192,6 186,4 3.900,8 2.240,5 2.026,0
4t.tr. 342,6 190,8 182,2 4.003,8 2.270,9 2.020,4
2018
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
3r.tr. 356,8 206,4 190,2 4.132,1 2.419,2 2.106,3
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
3r.tr.2018/ 3r.tr.2017 1,4 7,1 2,1 5,9 8,0 4,0
1r.sm.2018/1r.sm.2017 0,7 9,6 0,6 7,1 12,1 2,4
2017/2016 14,9 9,2 7,3 15,7 9,8 8,1
2016/2015 5,5 2,9 1,8 9,0 5,3 3,6

Els indicis de canvi de cicle en el mercat immobiliari barceloní apareguts a finals de 2017 es consoliden durant el 2018. La davallada de les compravendes d’habitatges durant els tres primers trimestres d’enguany ho confirma. I també l’evolució dels preus. Un canvi de tendència que a l’entorn metropolità no s’ha començat a percebre fins el tercer trimestre de 2018 i que s’observa amb més nitidesa a la resta del país.

Segons les dades del Registre de la Propietat que difon la Generalitat, el tercer trimestre del 2018 s’ha tancat amb una retallada de més del 15% del nombre de transaccions d’habitatges a Barcelona en comparació amb la xifra del mateix període d’un any enrere. Una pèrdua de dinamisme similar a la registrada durant el primer semestre de l’any, que s’ha vist compensada parcialment per l’augment del nombre de transaccions registrades a la resta de l’Àrea metropolitana, tot i que el ritme de creixement en aquest àmbit també ha anat perdent intensitat. Si fins al 2017 les xifres oferien un alça des de mínims sostinguda i molt intensa en termes relatius, en paral·lel a la recuperació de l’economia i de la confiança de la demanda, recolzada en la millora del mercat de treball i la disponibilitat de crèdit a preus molt atractius, l’actual canvi de cicle sembla indicar que aquest context favorable ha canviat. Els preus de venda han perdut atractiu tot i que els tipus d’interès s’han mantingut inalterables, en un moment en que tant l’activitat econòmica com el mercat de treball han superat la fase més intensa del cicle expansiu. A banda de la inestabilitat política, sembla que la ràpida recuperació dels preus ha desanimat o deixat fora de mercat a una part significativa de la demanda.

En un context de facilitats en l’accés al crèdit, la lenta adaptació dels preus al refredament de la demanda respon bàsicament al fet que l’oferta és limitada. Si el darrer trimestre de 2017 es va registrar el primer descens interanual del nombre de compravendes de tot un quadrienni expansiu, acompanyat de l’augment dels preus més elevat del període –superior al 20%-, les dades dels tres primers trimestres de 2018 mostren com els preus s’han moderat, ajustant-se a la caiguda del nombre de transaccions.

A l’entorn metropolità, cap a on es desvia la demanda que no pot fer front als nivells de preus assolits a la capital, el mercat immobiliari ha seguit un comportament divergent durant la primera meitat de 2018, amb un dinamisme que no ha començat a afluixar fins el tercer trimestre, quan es registren alces de preus superiors a les de la resta del país. Tot i així, el biaix respecte a la capital és notable i ha tendit a eixamplar-se al llarg del darrer cicle expansiu: si el 2013 el preu mitjà per m2 construït a Barcelona era gairebé un quaranta per cent més car que a la resta de l’àrea metropolitana, cinc anys després aquesta diferència supera el 70%.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML