Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2010 10.554 -- 55.580 79,4 -- 91,0
2011 8.611 -- 46.748 79,3 -- 91,0
2012 7.369 -- 42.577 80,9 -- 90,6
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
  
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
1r.tr. 3.418 2.563 14.091 85,0 87,4 95,0
2n.tr. 2.972 2.265 13.072 81,2 84,2 91,8
3r.tr. 3.080 2.691 14.274 81,5 85,5 92,4
4t.tr. 2.759 2.365 13.094 78,5 83,1 91,9
  
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
1r.tr. 3.456 2.788 15.500 80,2 85,9 93,3
2n.tr. 3.787 3.288 17.232 81,9 82,3 92,8
3r.tr. 3.799 3.376 17.932 80,6 85,7 92,1
4t.tr. 3.224 2.797 15.622 78,2 80,2 90,3
  
2017
1r.tr. 4.279 3.577 19.450 83,5 83,0 92,6
2n.tr. 4.301 3.853 20.019 79,8 86,0 91,6
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
13,6 17,2 16,2 -2,6 4,5 -1,3
2016/2015 16,7 23,7 21,6 -1,8 -1,9 -0,7
2015/2014 15,3 21,8 15,8 -1,6 0,2 0,1
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2010 307,8 -- 221,1 3.744,5 -- 2.578,2
2011 293,7 -- 205,9 3.558,5 -- 2.382,3
2012 252,6 -- 175,8 2.945,8 -- 1.990,6
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
  
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
1r.tr. 281,8 164,3 171,3 2.884,7 1.804,9 1.762,5
2n.tr. 273,2 164,0 164,1 2.960,0 1.878,6 1.773,5
3r.tr. 271,3 169,1 167,3 2.968,8 1.887,2 1.800,3
4t.tr. 275,8 166,2 166,0 3.107,5 1.923,4 1.793,5
  
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
1r.tr. 285,4 170,4 168,3 3.158,6 1.898,7 1.794,2
2n.tr. 295,7 165,4 172,3 3.208,5 1.955,8 1.846,8
3r.tr. 299,3 178,6 171,8 3.308,2 2.011,1 1.863,5
4t.tr. 281,0 168,1 168,4 3.273,3 2.015,6 1.875,9
  
2017
1r.tr. 328,2 176,0 183,0 3.530,7 2.023,0 1.977,8
2n.tr. 317,9 186,6 179,3 3.649,0 2.122,0 1.977,1
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
7.5 12.8 4.1 13.7 8.5 7.1
2016/2015 5.5 2.9 1.8 9.0 5.3 3.6
2015/2014 6.8 3.6 2.8 7.8 3.5 3.1

La consolidació de la trajectòria expansiva de l’economia i del mercat laboral i la normalització del sector financer com a subministrador de crèdit són factors determinants a l’hora d’explicar l’augment del nombre de compravendes d’habitatges i dels preus mitjans.

L’explotació de l’estadística de les compravendes que facilita el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España –que, pels àmbits que aquí analitzem s’inicia el 2013-, palesen un augment sostingut del nombre de transaccions realitzades tant a Barcelona com a la resta de l’Àrea metropolitana i al conjunt de Catalunya. En plena recuperació des dels darrers mínims, d’ençà 2013-2014 l’alça està sent sostinguda i molt intensa en termes relatius, en paral·lel amb la recuperació de l’economia i de la confiança de la demanda, recolzada en la millora del mercat de treball i el retorn del crèdit a preus molt atractius. 

Els habitatges que han estat objecte de les transaccions tenen, de mitjana, més superfície quan més allunyat de Barcelona està l’àmbit d’anàlisi. En general, es tracta d’un valor molt estable gràcies a l’important pes dels habitatges de segona mà en el conjunt de les transaccions realitzades.

Pel que fa als preus, les dades que procedeixen de l’explotació de les transaccions registrades indiquen un alça sostinguda, tant en termes d’unitat de superfície com en el preu global. Com ja havia passat el bienni anterior, l’increment registrat el 2016 i primer semestre d’enguany és més intens a Barcelona que a la resta del país. La diferència es redueix quan es compara l’entorn metropolità amb la resta de Catalunya. Es dilueix l’efecte de la capitalitat i es redueix el desequilibri entre oferta i demanda.

La trajectòria lleument alcista que reflecteixen aquestes dades coincideix amb la que es desprèn d’altres fonts procedents d’informacions d’oferta o de taxacions i en conjunt palesen una certa normalització del mercat immobiliari i l’inici d’un nou cicle que vindrà marcat pel comportament de la demanda en un context d’oferta limitada. Demografia, creació de nous llocs de treball, renda de les llars, accés al crèdit i demanda estacional seran els determinants del grau d’impuls dels preus immobiliaris.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML