Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2011 8.611 -- 46.748 79,3 -- 91,0
2012 7.369 -- 42.577 80,9 -- 90,6
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
  
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
1r.tr. 4.279 3.577 19.450 83,5 83,0 92,6
2n.tr. 4.301 3.853 20.019 79,8 86,0 91,6
3r.tr. 3.914 4.051 20.376 80,8 84,4 93,3
4t.tr. 3.182 3.386 17.391 78,5 82,4 92,0
2018
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
1r.sm.2018/1r.sm.2017 -17,8 14,8 3,7 -5,7 -0,2 -0,1
2017/2016 9,9 21,6 16,5 0,6 0,6 0,3
2016/2015 16,7 23,7 21,6 -1,8 -1,9 -0,7
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2011 293,7 -- 205,9 3.558,5 -- 2.382,3
2012 252,6 -- 175,8 2.945,8 -- 1.990,6
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
  
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
1r.tr. 328,2 176,0 183,0 3.530,7 2.023,0 1.977,8
2n.tr. 317,9 186,6 179,3 3.649,0 2.122,0 1.977,1
3r.tr. 352,1 192,6 186,4 3.900,8 2.240,5 2.026,0
4t.tr. 342,6 190,8 182,2 4.003,8 2.270,9 2.020,4
2018
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
1r.sm.2018/1r.sm.2017 0.7 9.6 0.6 7.1 12.1 2.4
2017/2016 14.9 9.2 7.3 15.7 9.8 8.1
2016/2015 5.5 2.9 1.8 9.0 5.3 3.6

Els indicis de canvi de cicle en el mercat immobiliari barceloní apareguts durant la segona meitat de 2017 semblen consolidar-se. La davallada de les compravendes d’habitatges durant la primera meitat d’enguany ho confirma. I també l’evolució dels preus. Un canvi de tendència o punt d’inflexió que de moment no s’observa a l’entorn metropolità però sí que es comença a fer notar a la resta del país.

Segons les dades del Registre de la Propietat que difon periòdicament la Generalitat, que pels àmbits aquí analitzats s’inicia el 2013, el primer semestre d’enguany s’ha tancat amb una retallada de prop del 18% del nombre de transaccions d’habitatges a Barcelona en comparació amb la xifra del mateix període d’un any enrere. Una pèrdua de dinamisme (i de negoci) compensat, si més no parcialment, per l’augment del nombre de transaccions  registrades a la resta de l’Àrea metropolitana. Si ara fa un any les xifres corresponents oferien un alça des de mínims sostinguda i molt intensa en termes relatius, en paral·lel a la recuperació de l’economia i de la confiança de la demanda, recolzada en la millora del mercat de treball i la disponibilitat de crèdit a preus molt atractius, l’actual canvi de cicle sembla indicar que aquest context favorable ha canviat. Els preus de venda han perdut atractiu tot i que els tipus d’interès s’han mantingut inalterables i tant l’activitat econòmica com el mercat de treball ja han superat la fase més intensa del cicle expansiu. Una valoració de passada ho resumiria en que la inestabilitat política i la ràpida recuperació dels preus han desanimat o deixat fora de mercat a una part significativa de la demanda.

La lenta adaptació dels preus al refredament de la demanda respon bàsicament a la lògica resistència que mostra una oferta limitada que vol aprofitar al màxim els que molt probablement seran els darrers mesos de facilitats creditícies. Si el darrer semestre de l’any passat oferia l’estranya imatge del primer descens interanual del nombre de compravendes del darrer quinquenni acompanyat de l’augment dels preus més elevat del període, la imatge del primer semestre d’enguany mostra com els preus es van ajustant a la caiguda del nombre de transaccions.

Una simple dada pot ajudar a entendre el comportament tant divergent que s’observa entre el mercat immobiliari de Barcelona i el del seu entorn metropolità: si el 2014 el preu mitjà per m2 construït a la capital era un cinquanta per cent més car que a l’entorn, tres anys després aquest biaix s’acostava al 75%.     

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML