Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
  
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
1r.tr. 210 211 421 2.146 568 2.714
2n.tr. 179 37 216 1.618 258 1.876
3r.tr. 228 42 216 1.640 276 1.916
4t.tr. 221 62 283 1.585 230 1.815
  
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
1r.tr. 316 73 389 1.838 342 2.180
2n.tr. 247 66 313 1.941 295 2.236
3r.tr. 227 40 267 1.878 308 2.186
4t.tr. 188 39 227 1.529 295 1.824
  
2017
1r.tr. 271 51 322 2.099 333 2.432
2n.tr. 225 62 287 2.215 337 2.552
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
-8,9 -6,1 -8,3 14,1 14,2 14,1
2016/2015 16,7 -38,1 0,5 2,8 -6,9 1,3
2015/2014 -4,8 47,9 6,4 -24,0 -50,9 -30,1
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
  
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
1r.tr. 385 36 421 2.481 233 2.714
2n.tr. 177 39 216 1.676 200 1.876
3r.tr. 222 48 270 1.714 202 1.916
4t.tr. 218 65 283 1.605 210 1.815
  
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
1r.tr. 284 105 389 1.920 260 2.180
2n.tr. 255 58 313 1.996 240 2.236
3r.tr. 202 65 267 1.958 228 2.186
4t.tr. 188 39 227 1.624 200 1.824
  
2017
1r.tr. 263 59 322 2.165 267 2.432
2n.tr. 233 54 287 2.260 292 2.552
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2n.tr.2017/
2n.tr.2016
-8,6 -6,9 -8,3 13,2 21,7 14,1
2016/2015 -7,3 42,0 0,5 0,3 9,8 1,3
2015/2014 14,4 -22,3 6,4 -29,8 -33,4 -30,1

El retrocés que han registrat les transaccions d’habitatges nous a Barcelona durant el primer semestre d’enguany respon tant a l’escassetat d’operacions en el segment de l’habitatge protegit com al de mercat lliure i també a la contenció de la inversió tant empresarial com de particulars amb independència de la nacionalitat.

El perfil dels compradors en el mercat d’obra nova s’ha anat modificant durant els darrers anys, sobretot com a conseqüència de la crisi i el seu impacte en la capacitat econòmica i la confiança de les famílies. La consolidació del procés de recuperació econòmica i el nivell de preus del sostre residencial (encara lleument per sota del vigent cap a la meitat de la dècada passada) pot explicar un cert desplaçament de la demanda com a bé d’inversió -que durant el trienni 2013-2015 havia absorbit més d’una quarta part de l’oferta- a favor novament de la demanda de les famílies com a bé d’ús. Una recuperació del mercat que no hauria estat possible sense la consolidació del nou cicle econòmic i la normalització de l’accés al crèdit.

En concurrència amb el renovat interès de les famílies, les dades de 2016 palesen un notable augment del nombre de compradors estrangers que enguany s’ha començat a moderar. Després del retrocés de 2015, aquest segment de compradors torna a recuperar la cota de mes del vint per cent del total, el doble que a la resta de Catalunya. Una diferència que parla del creixent atractiu de Barcelona en els mercats internacionals i que previsiblement s’escurçarà a mesura que es consolidi la recuperació de la inversió residencial per part dels estrangers residents a la resta de Catalunya i també la demanda de segones residències.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML