Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
  
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
1r.tr. 316 73 389 1.838 342 2.180
2n.tr. 247 66 313 1.941 295 2.236
3r.tr. 227 40 267 1.878 308 2.186
4t.tr. 188 39 227 1.529 295 1.824
  
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
1r.tr. 271 51 322 2.099 333 2.432
2n.tr. 225 62 287 2.215 337 2.552
3r.tr. 283 43 326 2.298 526 2.824
4t.tr. 167 63 230 2.084 630 2.714
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
-11,2 61,5 1,3 36,3 113,6 48,8
2017/2016 -3,3 0,5 -2,6 21,0 47,3 24,9
2016/2015 16,7 -38,1 0,5 2,8 -6,9 1,3
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
  
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
1r.tr. 284 105 389 1.920 260 2.180
2n.tr. 255 58 313 1.996 240 2.236
3r.tr. 202 65 267 1.958 228 2.186
4t.tr. 188 39 227 1.624 200 1.824
  
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
1r.tr. 263 59 322 2.165 267 2.432
2n.tr. 233 54 287 2.260 292 2.552
3r.tr. 292 34 326 2.568 256 2.824
4t.tr. 202 28 230 2.471 243 2.714
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
7,4 -28,2 1,3 52,2 21,5 48,8
2017/2016 6,6 -34,5 -2,6 26,2 14,0 24,9
2016/2015 -7,3 42,0 0,5 0,3 9,8 1,3

El lleu retrocés que han registrat les transaccions d’habitatges nous a Barcelona durant el darrer any és imputable bàsicament a l’estretor de l’oferta.Des de l’òptica de la demanda, s’ha produït un notable replegament dels compradors estrangers. En tot cas, l’esquifidesa de les magnituds aconsella no magnificar variacions que poden ser irrellevants en termes absoluts.

El perfil dels compradors en el mercat d’obra nova s’ha anat modificant durant els darrers anys, sobretot com a conseqüència de la crisi i el seu impacte en la capacitat econòmica i la confiança de les famílies. La consolidació del procés de recuperació econòmica i el nivell de preus del sostre residencial (encara per sota del vigent cap a la meitat de la dècada passada) pot explicar un cert desplaçament de la demanda com a bé d’inversió -que durant el trienni 2013-2015 havia absorbit més d’una quarta part de l’oferta- a favor novament de la demanda de les famílies com a bé d’ús. Una recuperació del mercat que no hauria estat possible sense la consolidació del nou cicle econòmic i la normalització de l’accés al crèdit a un cost molt atractiu.

En concurrència amb el renovat interès de les famílies, les dades del darrer any reflecteixen una significativa contenció del nombre de compradors estrangers, amb un segon semestre realment fluix. El repunt de 2016 s’ha estroncat de manera relativament sobtada i tot i que el seu pes en el mercat barceloní continua sent molt més rellevant en termes relatius que a la resta de Catalunya, la diferència s’ha reduït significativament. Una diferència que encara parla de l’atractiu de Barcelona en els mercats internacionals.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML