Impressió

Nombre segons titularitat i nacionalitat

Array
Array
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons titularitat
Període Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
2013 891 316 1.207 10.320 4.731 15.051
2014 880 238 1.118 9.199 2.713 11.912
2015 838 352 1.190 6.989 1.332 8.321
2016 978 218 1.196 7.186 1.240 8.426
  
2017 946 219 1.165 8.696 1.826 10.522
1r.tr. 271 51 322 2.099 333 2.432
2n.tr. 225 62 287 2.215 337 2.552
3r.tr. 283 43 326 2.298 526 2.824
4t.tr. 167 63 230 2.084 630 2.714
2018
1r.tr. 218 45 263 2.630 638 3.268
2n.tr. 164 38 202 2.565 404 2.969
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Barcelona Catalunya
Persona física Persona jurídica Total Persona física Persona jurídica Total
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-23,0 -26,5 -23,6 20,4 55,5 25,1
2017/2016 -3,3 0,5 -2,6 21,0 47,3 24,9
2016/2015 16,7 -38,1 0,5 2,8 -6,9 1,3
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona i Catalunya segons nacionalitat
Període Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
2013 980 227 1.207 13.694 1.357 15.051
2014 876 242 1.118 10.644 1.268 11.912
2015 1.002 188 1.190 7.476 845 8.321
2016 929 267 1.196 7.498 928 8.426
  
2017 990 175 1.165 9.464 1.058 10.522
1r.tr. 263 59 322 2.165 267 2.432
2n.tr. 233 54 287 2.260 292 2.552
3r.tr. 292 34 326 2.568 256 2.824
4t.tr. 202 28 230 2.471 243 2.714
2018
1r.tr. 226 37 263 2.992 276 3.268
2n.tr. 176 26 202 2.711 258 2.969
Variació (%) Barcelona Catalunya
Nacionals Estrangers Total Nacionals Estrangers Total
1r.sm.2018/
1r.sm.2017
-19,0 -44,2 -23,6 28,9 -4,5 25,1
2017/2016 6,6 -34,5 -2,6 26,2 14,0 24,9
2016/2015 -7,3 42,0 0,5 0,3 9,8 1,3

El retrocés que han registrat les transaccions d’habitatges nous a Barcelona en el que va d’any és imputable bàsicament a l’estretor de l’oferta.  Des de l’òptica de la demanda, s’ha produït un replegament significatiu dels compradors estrangers. L’esquifidesa de les magnituds aconsella no magnificar variacions que poden ser irrellevants en termes absoluts.

El perfil dels compradors en el mercat d’obra nova s’ha anat modificant durant els darrers anys, sobretot com a conseqüència de la crisi i el seu impacte en la capacitat econòmica i la confiança de les famílies. La consolidació del procés de recuperació econòmica i el nivell de preus del sostre residencial (encara per sota del vigent cap a la meitat de la dècada passada) pot explicar un cert desplaçament de la demanda com a bé d’inversió -que durant el trienni 2013-2015 havia absorbit més d’una quarta part de l’oferta- a favor novament de la demanda de les famílies com a bé d’ús. Una recuperació del mercat que no hauria estat possible sense la consolidació del nou cicle econòmic i la normalització de l’accés al crèdit a un cost molt atractiu.

En concurrència amb el renovat interès de les famílies, les dades del darrer any i mig reflecteixen una significativa contenció del nombre de compradors estrangers, amb un primer semestre d’enguany realment fluix. El repunt de 2016 s’ha estroncat de manera relativament sobtada i tot i que el seu pes en el mercat barceloní continua sent molt més rellevant en termes relatius que a la resta de Catalunya, la diferència s’ha reduït significativament. Una diferència que encara s’associa a l’atractiu de Barcelona en els mercats internacionals.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML