Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 2017 var(%) 2017/2016 2016 2017 var(%) 2017/2016 2016 2017 var(%) 2017/2016 2016 2017 var(%) 2017/2016
Ciutat Vella 173 85 -50,9 84,4 88,0 4,3 413,831 536,540 29,7 4.656 5.193 11,5
Eixample 92 115 25,0 83,9 87,4 4,1 388,095 427,708 10,2 4.471 4.826 7,9
Sants-Montjuïc 18 138 666,7 72,0 75,5 4,8 217,610 298,566 37,2 2.926 3.968 35,6
Les Corts 33 70 112,1 100,3 92,4 -7,9 498,039 656,379 31,8 4.946 7.170 44,9
Sarrià-Sant Gervasi 156 136 -12,8 123,8 122,3 -1,3 616,013 531,122 -13,8 4.898 4.515 -7,8
Gràcia 73 73 0,0 95,2 94,8 -0,4 327,347 359,502 9,8 3.434 3.859 12,4
Horta-Guinardó 206 190 -7,8 73,1 74,3 1,6 191,547 187,779 -2,0 2.575 2.605 1,2
Nou Barris 6 8,0 33,3 62,7 60,0 -4,3 124,000 157,875 27,3 1.954 2583,4 32,2
Sant Andreu 22 20,0 -9,1 82,1 68,3 -16,8 226,727 230,636 1,7 2.699 3747,9 38,9
Sant Martí 314 243 -22,6 78,2 107,2 37,0 307,094 361,273 17,6 3.759 3.440 -8,5
  
Barcelona 1.101 1.082 -1,7 86,2 92,6 7,4 351,388 377,702 7,5 3.850 4.048 5,2
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

El detall per districtes de les compravendes d’habitatges durant el darrer any ofereix la possibilitat d’observar variacions inesperades i fins i tot a contracorrent en comparació amb el que acostuma a ser el perfil tradicional condicionat tant per la dotació i centralitat del sostre residencial com pel nivell de renda dels residents.

L’anàlisi de les compravendes d’habitatges nous a Barcelona per districtes revela aspectes com ara una desigualtat persistent i notable en la presència d’oferta disponible, especialment de mercat lliure, amb valors extrems que van de menys de deu transaccions a Nou Barris en tot 2017 a les gairebé 250 compravendes de Sant Martí. Una relació de trenta a un que un any abans era encara més extrema. Aquest darrer és el districte de Barcelona que més edificació nova ha concentrat en les dues darreres dècades, en línia amb la transformació urbanística d’aquesta zona de la ciutat. Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi són tres districtes en els que també s’ha concentrat un nombre relativament elevat de transaccions i que, en condicions normals del mercat, no acostumen a ocupar posicions tan destacades. Per contra, l’Eixample no està en aquest grup possiblement per la forta competència per l’espai entre usos residencials i terciaris. 

Pel que fa a les característiques dels habitatges, les dades disponibles mostren que, trencant parcialment amb la tònica habitual de les darreres dècades, els habitatges nous més grans s’ubiquen a Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí. És encara més sorprenent i rellevant que en termes de preus, Ciutat Vella s’afegeixi als dos districtes que tradicionalment concentren els habitatges més cars: Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. De fet, en termes de preu per unitat de superfície, desbanca a Les Corts de la segona posició. Bàsicament perquè el preu mitjà en aquest districte ha evolucionat a contracorrent durant 2017. Per la banda baixa dels preus de compravenda, si hom no considera representatius els increments de Nou Barris i Sant Andreu per l’escassetat de transaccions, en sobresurt l’estabilitat mostrada pel preu mitjà d’Horta-Guinardó.

L’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes palesa l’escassa representativitat del moderat repunt de la mitjana de ciutat, atès que amaga una diversitat de variacions extremes derivades d’una oferta relativament reduïda. Increments anuals de més del trenta per cent com els que encara s’han donat a quatre dels deu districtes es poden explicar per l’escassa oferta en uns casos, pel marge de creixement de què disposen fins acostar-se a la mitjana de la ciutat i fins i tot per una qüestió d’estatus.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML