Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 1r.tr.2017 var(%)
1r.tr.17/
1r.tr.16
2016 1r.tr.2017 var(%)
1r.tr.17/
1r.tr.16
2016 1r.tr.2017 var(%)
1r.tr.17/
1r.tr.16
2016 1r.tr.2017 var(%)
1r.tr.17/
1r.tr.16
Ciutat Vella 173 19 -69,4 84,4 79,6 3,8 413,831 307,681 -21,5 4.656 3.810 -20,7
Eixample 103 17 -41,4 82,1 108,1 26,9 388,095 523,202 56,4 4.471 4.495 9,3
Sants-Montjuïc 25 2 -66,7 74,2 79,0 4,2 217,610 0,000 -100,0 2.926 0 -100,0
Les Corts 34 25 66,7 97,4 91,8 -4,6 498,039 649,000 17,5 4.946 7.656 38,3
Sarrià-Sant Gervasi 156 33 17,9 123,8 121,5 0,0 616,013 508,840 -17,3 4.898 4.229 -3,6
Gràcia 76 25 78,6 94,6 103,9 -1,8 327,347 371,607 20,8 3.434 4.081 38,6
Horta-Guinardó 265 67 179,2 72,0 82,8 20,0 191,547 239,607 47,5 2.575 2.977 32,3
Nou Barris 6 -- -- 62,7 -- -- 124,000 -- -- 1.954 -- --
Sant Andreu 22 -- -- 82,1 -- -- 226,727 -- -- 2.699 -- --
Sant Martí 328 123 -14,0 77,9 133,3 78,4 307,094 418,751 42,7 3.759 3.158 -15,3
  
Barcelona 1.196 313 -5,2 84,9 110,8 37,3 351,388 405,915 21,3 3.850 3.825 -1,6
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

Les dades de començament d’enguany, igual que les del bienni anterior, revelen les tradicionals diferències per districtes tant en nombre de transaccions registrades com de nivells de preus mitjans. Potser el més sorprenent sigui l’evolució a contracorrent dels preus de compravenda a dos dels deu districtes. Una variació imputable en part a l’escassa oferta.

L’anàlisi de les compravendes d’habitatges nous a Barcelona per districtes revela interessants diferències que il·lustren, d’entrada, una desigual presència de l’oferta, amb extrems que van de cap transacció a Nou Barris i Sant Andreu durant el primer trimestre d’enguany a les 123 de Sant Martí. Aquest darrer és el districte de Barcelona que més edificació nova ha concentrat en les dues darreres dècades, en línia amb la transformació urbanística d’aquesta zona de la ciutat. Horta-Guinardó, Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi són tres districtes en els què també s’ha concentrat un nombre relativament elevat de transaccions i que, en condicions normals del mercat, no acostumen a ocupar posicions tan destacades.

Pel que fa a les característiques dels habitatges, les dades disponibles mostren que, com ha estat habitual en les darreres dècades, els habitatges més grans i més cars se situen entre Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample. Les xifres del primer trimestre d’enguany es veuen molt condicionades per l’augment conjuntural de la superfície mitjana dels habitatges nous objecte de transacció a Sant Martí. Un augment que condiciona igualment l’evolució de la mitjana dels preus al conjunt de la ciutat: alhora que el preu total supera els quatre cents mil euros amb un augment interanual de més del vint per cent, el preu del m2 construït baixa un 1,6%.

L’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes palesa que el fort repunt de la mitjana de ciutat amaga una diversitat de variacions tan extrema que només s’explica per una oferta inusualment reduïda i per la davallada acumulada durant el llarg període de crisi. Increments anuals de l’ordre del cinquanta per cent o més com els que s’han donat darrerament a un nombre significatiu de districtes s’expliquen en alguns casos per l’escassa oferta i en la majoria, per uns preus de sortida molt per sota de la mitjana de ciutat. El resultat final és un accelerat procés de normalització de les valoracions del mercat residencial barceloní.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML