Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 2017 1r.sm. 2018 2016 2017 1r.sm. 2018 2016 2017 1r.sm. 2018 2016 2017 1r.sm. 2018
Ciutat Vella 173 85 50 84,4 88,0 79,7 413,831 536,540 699,5 4.656 5.193 6.436
Eixample 92 115 34 83,9 87,4 86,2 388,095 427,708 318,0 4.471 4.826 3.696
Sants-Montjuïc 18 138 27 72,0 75,5 79,1 217,610 298,566 271,7 2.926 3.968 3.734
Les Corts 33 70 16 100,3 92,4 109,9 498,039 656,379 627,3 4.946 7.170 5.452
Sarrià-Sant Gervasi 156 136 106 123,8 122,3 96,5 616,013 531,122 554,4 4.898 4.515 5.829
Gràcia 73 73 30 95,2 94,8 86,6 327,347 359,502 359,1 3.434 3.859 3.883
Horta-Guinardó 206 190 112 73,1 74,3 64,8 191,547 187,779 178,0 2.575 2.605 2.765
Nou Barris 6 8,0 1 62,7 60,0 82,0 124,000 157,875 -- 1.954 2583,4 --
Sant Andreu 22 20,0 17 82,1 68,3 70,0 226,727 230,636 191,8 2.699 3747,9 2.954
Sant Martí 314 243 48 78,2 107,2 85,4 307,094 361,273 388,6 3.759 3.440 4.273
  
Barcelona 1.101 1.082 465 86,2 92,6 82,4 351,388 377,702 401,2 3.850 4.048 4.427
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

El detall per districtes de les compravendes d’habitatges durant el darrer any i mig ofereix la possibilitat d’observar variacions inesperades i fins i tot a contracorrent en comparació amb el que acostuma a ser el perfil tradicional condicionat tant per la dotació i centralitat del sostre residencial com pel nivell de renda dels residents.

L’anàlisi de les compravendes d’habitatges nous a Barcelona per districtes revela aspectes com ara una desigualtat persistent i notable en la presència d’oferta disponible, especialment de mercat lliure, amb valors extrems que van de menys de deu transaccions a Nou Barris en divuit mesos a les gairebé 300 compravendes d’Horta-Guinardó i Sant Martí. Una relació de trenta a un similar a la d’un any abans. Aquest darrer és el districte de Barcelona que més edificació nova ha concentrat en les dues darreres dècades, en línia amb la transformació urbanística d’aquesta zona de la ciutat. A més d’aquests dos, un altre districte que també ha registrat un nombre relativament elevat de transaccions d’habitatges nous ha estat Sarrià-Sant Gervasi, un districte que, en condicions normals del mercat, no acostuma a ocupar posicions tan destacades. Per contra, l’Eixample no està en aquest grup possiblement per la forta competència per l’espai entre usos residencials i terciaris.

Pel que fa a les característiques dels habitatges, les dades disponibles mostren que, seguint la tònica habitual de les darreres dècades, els habitatges nous més grans s’ubiquen a Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. És relativament sorprenent i rellevant que en termes de preus, Ciutat Vella s’afegeixi al grup dels dos districtes que tradicionalment concentren els habitatges més cars: Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. De fet, les dades més recents el situen al capdavant. Per la banda baixa dels preus de compravenda, si hom no considera representatius els increments de Nou Barris i Sant Andreu per l’escassetat de transaccions, en sobresurt l’estabilitat mostrada pel preu mitjà d’Horta-Guinardó.

L’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes palesa l’escassa representativitat del moderat repunt de la mitjana de ciutat, atès que amaga una diversitat de variacions extremes derivades d’una oferta relativament reduïda. Increments interanuals molt allunyats de la variació mitjana com els que encara s’han donat en alguns  dels deu districtes es poden explicar per l’escassa oferta en uns casos, pel marge de creixement de què disposen fins acostar-se a la mitjana de la ciutat i fins i tot per una qüestió d’estatus.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML