Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2015 2016 var(%)
2015-2016
2015 2016 var(%)
2015-2016
2015 2016 var(%)
2015-2016
2015 2016 var(%)
2015-2016
Ciutat Vella 98 173 76,5 66,0 84,4 27,9 273,5 413,831 51,3 3.456 4.656 34,7
Eixample 120 103 -14,2 82,3 82,1 -0,2 352,0 388,095 10,3 4.346 4.471 2,9
Sants-Montjuïc 79 25 -68,4 68,8 74,2 7,8 164,7 217,610 32,1 2.362 2.926 23,9
Les Corts 102 34 -66,7 92,1 97,4 5,7 523,5 498,039 -4,9 5.269 4.946 -6,1
Sarrià-Sant Gervasi 191 156 -18,3 114,2 123,8 8,5 447,6 616,013 37,6 3.869 4.898 26,6
Gràcia 57 76 33,3 95,7 94,6 -1,2 363,4 327,347 -9,9 3.175 3.434 8,2
Horta-Guinardó 129 265 105,4 69,7 72,0 3,2 133,7 191,547 43,3 1.928 2.575 33,5
Nou Barris 1 6 500,0 60,0 62,7 4,4 -- 124,000 -- -- 1.954 --
Sant Andreu 10 22 120,0 62,2 82,1 31,9 133,1 226,727 70,3 1.920 2.699 40,5
Sant Martí 375 328 -12,5 81,4 77,9 -4,3 248,4 307,094 23,6 2.938 3.759 27,9
  
Barcelona 1.190 1.196 0,5 83,9 84,9 1,1 292,2 351,388 20,3 3.237 3.850 18,9
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

Les dades de 2016, igual que les d’un any abans, revelen les tradicionals diferències per districtes tant en nombre de transaccions registrades com de nivells de preus mitjans. Potser el més sorprenent sigui l’evolució a contracorrent dels preus de compravenda a dos dels deu districtes. Una variació imputable en part a l’escassa oferta.

L’anàlisi de les compravendes d’habitatges nous a Barcelona per districtes revela interessants diferències que il·lustren, d’entrada, una desigual presència de l’oferta, amb extrems que van de sis transaccions a Nou Barris a 328 a Sant Martí. Aquest darrer és el districte de Barcelona que més edificació nova ha concentrat en les dues darreres dècades, en línia amb la transformació urbanística d’aquesta zona de la ciutat. Horta-Guinardó, Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi són tres districtes en els què també s’ha concentrat un nombre relativament elevat de transaccions i que, en condicions normals del mercat, no acostumen a ocupar posicions tan destacades. Pel que fa a les característiques dels habitatges, les dades disponibles mostren que, com ha estat habitual en les darreres dècades, els habitatges més grans i més cars se situen entre Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi: els venuts durant l’any 2016 en aquest darrer districte tenien gairebé 40m2 més de superfície que  l’habitatge mitjà venut a la ciutat. En  termes de preus, els venuts a aquest mateix districte (per sobre dels sis cents mil euros) superaven en un 70% el preu mitjà de la ciutat. Tot apunta a que si bé la mostra del darrer bienni no és significativa pel districte de Nou Barris, tant en preu total com per unitat de superfície es troben a la banda més baixa de preus, en línia amb les dades de 2014.

L’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes palesa que el fort repunt de la mitjana de ciutat amaga una diversitat de variacions tan extrema que només s’explica per una oferta inusualment reduïda i per la davallada acumulada durant el llarg període de crisi. Increments anuals d’entre el trenta i el setanta per cent com els que s’han donat a la meitat dels districtes s’expliquen en alguns casos per l’escassa oferta i en la majoria, per uns preus de sortida molt per sota de la mitjana de ciutat. El resultat final és un accelerat procés de normalització de les valoracions del mercat residencial barceloní.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML