Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 2017 gn-st. 2018 2016 2017 gn-st. 2018 2016 2017 gn-st.2018 2016 2017 gn-st. 2018
Ciutat Vella 173 85 61 84,4 88,0 78,9 413,8 536,5 671,4 4.656,2 5.193,4 6.495,6
Eixample 103 130 57 82,1 86,4 87,5 388,1 427,7 324,5 4.470,9 4.825,7 3.739,5
Sants-Montjuïc 25 149 116 74,2 75,0 77,2 217,6 298,6 297,2 2.925,9 3.967,5 3.919,3
Les Corts 34 105 23 97,4 82,8 102,3 498,0 656,4 611,7 4.946,4 7.169,8 5.540,2
Sarrià-Sant Gervasi 156 138 135 123,8 121,7 100,7 616,0 531,1 569,9 4.898,1 4.515,4 5.777,2
Gràcia 76 76 49 94,6 94,3 88,4 327,3 359,5 366,6 3.434,2 3.858,6 4.055,6
Horta-Guinardó 265 197 159 72,0 74,1 66,4 191,5 187,8 184,7 2.574,6 2.605,0 2.772,8
Nou Barris 6 10 3 62,7 61,0 27,3 124,0 157,9 - 1.954,4 2.583,4 -
Sant Andreu 22 20 21 82,1 68,3 71,2 226,7 230,6 193,4 2.698,5 3.747,9 2.916,2
Sant Martí 328 251 77 77,9 106,3 86,0 307,1 361,3 382,0 3.759,3 3.439,8 4.262,9
  
Barcelona 1.196 1.165 707 84,9 91,0 82,8 351,4 377,7 384,8 3.849,7 4.048,3 4.332,5
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.

Array
Array

Les dades més recents pel que fa al detall per districtes de les compravendes d’habitatges nous presenten alguna variació significativa respecte al que acostuma a ser el perfil territorial més tradicional. Ciutat Vella encapçala la banda alta dels preus.

L’anàlisi de les compravendes d’habitatges nous a Barcelona per districtes dels darrers anys revela aspectes com la notable i persistent desigualtat en la presència d’oferta disponible. De les poc més de 3.000 operacions registrades entre 2016 i 2018, trobem valors extrems que van de menys de vint transaccions a Nou Barris a més de 600 a Horta-Guinardó i Sant Martí. Aquest darrer és el districte de Barcelona que més edificació nova ha concentrat en les dues darreres dècades, en línia amb la transformació urbanística d’aquesta zona de la ciutat, mentre que Horta-Guinardó ha concentrat més d’un terç de les poc més de 200 compravendes d’habitatge protegit registrades a la ciutat des de 2016. Un altre districte amb un nombre relativament elevat de transaccions d’habitatges nous ha estat Sarrià-Sant Gervasi, mentre que l’Eixample no està en aquest grup possiblement per la forta competència per l’espai entre usos residencials i terciaris.

Pel que fa a les característiques dels habitatges, les dades disponibles mostren que, seguint la tònica habitual de les darreres dècades, els habitatges nous més grans s’ubiquen a Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. En termes de preus, és rellevant que el 2018 Ciutat Vella es situï al capdavant d’aquests dos districtes, que tradicionalment concentren els habitatges més cars, mostrant una ferma senda alcista que contrasta amb les fluctuacions que es registren a bona part del territori. Per la banda baixa dels preus de compravenda, a més de Nou Barris, en sobresurt l’estabilitat mostrada pel preu mitjà d’Horta-Guinardó. En general, l’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes palesa una diversitat de variacions extremes molt allunyades de la variació mitjana, que en alguns casos es pot explicar per l’escassa oferta existent i el considerable  marge de creixement de què disposen fins acostar-se a la mitjana de la ciutat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML