Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2016 2n.tr.2017 var(%)
2n.tr.17/
2n.tr.16
2016 2n.tr.2017 var(%)
2n.tr.17/
2n.tr.16
2016 2n.tr.2017 var(%)
2n.tr.17/
2n.tr.16
2016 2n.tr.2017 var(%)
2n.tr.17/
2n.tr.16
Ciutat Vella 173 33 -36,5 84,4 92,8 1,3 413,831 775,850 46,1 4.656 6.294 29,9
Eixample 103 44 91,3 82,1 74,8 -1,7 388,095 417,039 37,6 4.471 5.751 50,0
Sants-Montjuïc 25 3 0,0 74,2 57,0 -5,5 217,610 205,667 43,5 2.926 3.688 54,5
Les Corts 34 29 190,0 97,4 88,9 -12,8 498,039 661,781 67,8 4.946 7.193 78,7
Sarrià-Sant Gervasi 156 42 -30,0 123,8 115,6 -14,7 616,013 485,060 -30,3 4.898 4.438 -15,2
Gràcia 76 20 0,0 94,6 84,3 -3,9 327,347 252,947 -19,1 3.434 2.991 -15,5
Horta-Guinardó 265 52 13,0 72,0 80,3 21,0 191,547 167,707 37,8 2.575 2.296 26,6
Nou Barris 6 3,0 0,0 62,7 55,7 -1,2 124,000 164,0 70,2 1.954 2848,5 80,0
Sant Andreu 22 9,0 -30,8 82,1 69,3 -14,3 226,727 166,5 -27,6 2.699 3063,6 8,3
Sant Martí 328 38 -44,1 77,9 82,5 6,6 307,094 273,397 5,8 3.759 3.197 -1,8
  
Barcelona 1.196 273 -8,7 84,9 86,2 -4,8 351,388 409,101 9,3 3.850 4.488 20,5
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

Les dades del primer semestre d’enguany, igual que les del bienni anterior, revelen les tradicionals diferències per districtes tant en nombre de transaccions registrades com de nivells de preus mitjans. Potser el més sorprenent sigui l’evolució a contracorrent dels preus de compravenda a dos dels deu districtes. Una variació imputable en part a l’escassa oferta.

L’anàlisi de les compravendes d’habitatges nous a Barcelona per districtes revela interessants diferències que il·lustren, d’entrada, una desigual presència de l’oferta, amb extrems que van de menys de deu transaccions a Nou Barris, Sant Andreu i Sants-Montjuïc durant la primera meitat d’enguany a les 161 de Sant Martí. Aquest darrer és el districte de Barcelona que més edificació nova ha concentrat en les dues darreres dècades, en línia amb la transformació urbanística d’aquesta zona de la ciutat. Horta-Guinardó, Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi són tres districtes en els què també s’ha concentrat un nombre relativament elevat de transaccions i que, en condicions normals del mercat, no acostumen a ocupar posicions tan destacades.

Pel que fa a les característiques dels habitatges, les dades disponibles mostren que, com ha estat habitual en les darreres dècades, els habitatges més grans i més cars se situen entre Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. Les xifres del primer semestre d’enguany es veuen molt condicionades per l’augment conjuntural de la superfície mitjana dels habitatges nous objecte de transacció a Sant Martí durant el primer trimestre. Un augment que ha condicionat igualment l’evolució de la mitjana dels preus al conjunt de la ciutat: alhora que el preu total superava els quatre cents mil euros amb un augment interanual de més del vint per cent, el preu del m2 construït baixava un 1,6%. Una situació parcialment reconduïda durant el segon trimestre.

L’evolució dels preus dels habitatges nous per districtes palesa que el fort repunt de la mitjana de ciutat amaga una diversitat de variacions tan extrema que només s’explica per una oferta inusualment reduïda i per la davallada acumulada durant el llarg període de crisi. Increments anuals de l’ordre del cinquanta per cent o més com els que s’han donat darrerament a un nombre significatiu de districtes s’expliquen per l’escassa oferta en uns casos i en altres per uns preus de sortida molt per sota de la mitjana de ciutat. El resultat final és un accelerat procés de normalització de les valoracions del mercat residencial barceloní.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML