Impressió

Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Accessibilitat familiar a l'habitatge de lloguer als districtes de Barcelona
___________________ Lloguer
mensual
Esforç teòric d'accés al lloguer Lloguer
mensual
Esforç teòric d'accés al lloguer
Districtes (€) (en % de la RFD) (€) (en % de la RFD)
2015 2016
Ciutat Vella 676 18,8 739 19,6
Eixample 831 18,2 917 18,7
Sants-Montjuïc 625 19,4 679 20,1
Les Corts 925 16,1 986 16,8
Sarrià-Sant Gervasi 1.051 12,7 1.145 13,7
Gràcia 722 17,7 788 18,7
Horta-Guinardó 587 18,1 640 19,2
Nou Barris 519 23,0 561 23,4
Sant Andreu 611 20,0 645 20,1
Sant Martí 701 19,4 771 20,5
Barcelona 735 17,8 801 18,8
Fonts: els lloguers provenen de les fiances de lloguer de l'Incasol publicades pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Renda familiar disponible: vegeu barcelonaeconomia.bcn.cat. L'indicador d'accessibilitat és d'elaboració pròpia.

Indicadors d’accessibilitat a l’habitatge de lloguer als districtes de Barcelona

L’augment generalitzat a tots els districtes de la ciutat del percentatge de renda que els barcelonins han de destinar al pagament mensual del seu habitatge de lloguer respon al fet que l’import mitjà dels lloguers contractats al llarg de 2016 ha crescut més que la RFD mitjana del mateix any a tots els districtes sense excepció. Del mínim de Sarrià-Sant Gervasi, tot i que el lloguer mitjà en aquest districte és un 43% més elevat que el del conjunt de la ciutat, al màxim de Nou Barris, amb el lloguer mitjà més baix de la ciutat, un 30% menys, hi ha gairebé deu punts percentuals. Una diferència enorme imputable bàsicament al diferencial de renda mitjana existent entre els dos districtes. Deu punts percentuals és també la diferència entre els extrems en el cas de l’habitatge en propietat. En aquest cas, però, el valor més elevat correspon a Gràcia, on l’escassetat de l’oferta disponible manté el preu de venda clarament per sobre del que li correspondria atesa la renda mitjana dels seus residents. I el més baix seria el d’Horta-Guinardó i Nou Barris. Un protagonisme compartit difícil d’explicar atès que la RFD i el preu de venda dels habitatges del primer són gairebé un 50% i un 40% més elevats que els corresponents valors mitjans del segon.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML