Impressió

Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona

Array
Array

Indicadors d’accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona

Baixar el càlcul i l’anàlisi d’aquesta tipologia d’indicadors al nivell de barris comporta assumir riscos notables associats a la validesa estadística d’alguns dels resultats obtinguts. Els barris no són homogenis ni en població, ni en superfície, ni en parc d’habitatges. Però potser el més difícil és mantenir la hipòtesi d’un mercat tancat; l’oferta d’habitatge d’un barri només per a la demanda del propi barri. Una hipòtesi perfectament vàlida pel conjunt de la ciutat, acceptable amb condicions quan s’aplica als districtes i discutible i forçada en el cas dels barris.

Plenament conscients d’aquestes limitacions, la distribució d’aquests valors només es presenta gràficament i per trams. I bàsicament per a reflectir valors extrems que poden ajudar a entendre els valors mitjans d’aquells districtes que agrupen barris relativament heterogenis en termes de renda i tipologia d’habitatges. Així, Sant Martí de Provençals i el Barri Gòtic, dos barris que no poden ser més diferents, registren els valors més elevats –propers al 40%- de l’esforç teòric d’amortització en funció de la RFD. A l’extrem dels valors més baixos –de l’ordre del 15%- la majoria són barris amb poques compravendes registrades i concentrats en només tres districtes.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML