Impressió

Indicadors d'accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Accessibilitat familiar a l'habitatge en propietat a Barcelona
Període Preu de venda Esforç teòric
d'accés
Tipus d'interès Esforç teòric
d'amortització
(€) Preu/RFD (anys) (%) (quota mensual
en % de la RFD)
Habitatge nou
2004 260.955 6,4 3,4 34,7
2005 280.707 6,5 3,3 33,5
2006 344.300 7,6 4,2 41,7
2007 394.309 8,3 5,2 51,0
2008 432.833 8,6 5,9 58,7
2009 363.415 7,3 3,4 39,5
2010 342.584 7,1 2,8 35,5
2011 355.353 7,4 3,4 40,9
2012 261.438 5,5 3,4 31,0
2013 279.491 6,0 3,4 33,0
2014 287.106 6,1 3,0 33,5
2015 292.176 6,0 2,2 33,0
Habitatge de segona mà
2004 223.539 5,5 3,4 29,7
2005 278.059 6,4 3,3 33,1
2006 321.854 7,1 4,2 39,0
2007 344.919 7,3 5,2 44,6
2008 334.194 6,7 5,9 45,3
2009 295.852 5,9 3,4 32,2
2010 296.495 6,2 2,8 30,8
2011 273.772 5,7 3,4 31,5
2012 250.279 5,3 3,4 29,7
2013 243.130 5,2 3,4 30,6
2014 254.364 5,4 3,0 30,5
2015 273.498 5,6 2,2 29,5
Notes: El tipus d'interès correspon al tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de 3 anys. El termini d'amortització correspon al termini mitjà de le noves hipoteques. L'esforç d'amortització correspon a l'import de les quotes a pagar per una família de Barcelona amb una renda mitjana per un habitatge tipus en el primer any a un tipus mitjà pel 90% del preu de l'habitatge en % de la RFD per llar.
Fonts: Preus dels habitatges: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Renda familiar disponible: vegeu barcelonaeconomia.bcn.cat. Els indicadors d'accessibilitat són d'elaboració pròpia.

Indicadors d’accessibilitat a l’habitatge en propietat a Barcelona  

L’accessibilitat a l’habitatge és un dels aspectes més rellevants per a la comprensió de les dinàmiques urbanes. La filosofia dels indicadors d’accessibilitat és enllaçar la capacitat adquisitiva de la població amb les condicions del mercat immobiliari, financer i hipotecari per tal de veure si les llars poden accedir a un bé bàsic com és l’habitatge en el mercat lliure. Els càlculs inclouen la combinació de conceptes i supòsits de partida que converteixen aquests indicadors en referències teòriques que cal llegir amb cautela en termes absoluts però molt il·lustratius en una lectura temporal i territorial.

Els indicadors que aquí es presenten  s’emmarquen en el que la literatura acadèmica anomena els enfocaments de ràtios, dins de les mesures teòriques i relatives d’accessibilitat. En concret, es presenten per a Barcelona i els seus districtes l’esforç teòric d’accés (ràtio preu/ingressos, que mesura el nombre teòric d’anys que han de passar fins que l’habitatge quedi totalment pagat si s’hi dedica tota la renda), i l’esforç teòric d’amortització (ràtio rebut mensual/ingressos, que mesura el % dels ingressos corrents destinats al pagament de la hipoteca).

Les dades de 2015 indiquen que tot i la trajectòria alcista dels preus dels habitatges, l’accessibilitat a l’habitatge en propietat es manté en els valors mínims de la sèrie gràcies a l’augment de la renda mitjana i al descens dels tipus d’interès.

Des de l’esclat de la crisi, la baixada dels preus de l’immobiliari residencial va absorbir el descens de les rendes familiars i dels tipus d’interès afavorint una millora de les ràtios d’accessibilitat a l’habitatge en propietat. Tal com es palesa als gràfics adjunts, el repunt a l’alça dels preus que s’ha registrat en el darrer bienni ha frenat aquella millora tot i que la renda també ha virat a l’alça i els tipus han continuat caient.

Des d’una perspectiva general, aquestes ràtios es mantenen força estables des de 2011-2012, i se situen molt a la vora dels nivells de 2004. Els dos segments de mercat han evolucionat força en paral·lel i molt propers, en part perquè hi ha un volum important d’habitatges que tècnicament s’engloba en el mercat de segona mà però que té preus d’obra nova per no haver estat mai objecte de cap transacció des de la seva finalització.

Quina evolució s’ha d’esperar a curt termini? Durant la major part de 2016 tant els preus de compravenda com la renda mitjana han continuat creixent a una taxa similar a la d’un any abans. Contràriament, els tipus d’interès pràcticament han esgotat el seu recorregut a la baixa. I tot i que no s’espera un repunt significatiu ni immediat del preu del diner, el mercat immobiliari a Barcelona és a l’inici d’un punt d’inflexió en el sentit que l’accessibilitat a un habitatge en propietat es començarà a endurir.

___________________

1 Reprenent, amb les necessàries adaptacions metodològiques pels canvis de sèries, els càlculs realitzats per a Barcelona des de mitjans dels noranta (vegeu http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/arxiu). El canvi més significatiu és la que les dades de preus ara procedeixen de compravendes  registrades i, per tant, trenquen amb la sèrie anterior.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML