Impressió

Hipoteques d'habitatges

Array
Array
Array
Habitatges hipotecats en finques urbanes
Nombre d'hipoteques
Període Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2011 11.773 43.752 63.547 408.461
2012 8.015 28.302 43.086 273.873
2013 6.024 20.015 30.059 199.703
2014 6.452 21.626 30.646 204.302
2015 8.715 27.756 38.825 246.767
  
2016 9.674 32.925 45.873 281.328
1r.tr. 2.463 8.094 11.366 71.145
2n.tr 2.647 8.916 12.686 75.460
3r.tr. 2.282 8.450 11.559 65.982
4t.tr. 2.282 7.465 10.262 68.741
  
2017 10.656 37.561 49.918 310.096
1r.tr. 2.988 9.534 12.723 79.302
2n.tr. 2.810 9.603 12.714 79.691
3r.tr. 2.599 10.136 13.324 80.834
4t.tr. 2.259 8.288 11.157 70.269
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre de la Propietat publicades per l'INE i pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
Variacions
(%)
Nombre d'hipoteques
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
-1,0 11,0 8,7 2,2
2017/2016 10,2 14,1 8,8 10,2
2016/2015 11,0 18,6 18,2 14,0
Variacions
(%)
Import mitjà del crèdit
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
4t.tr.2017/
4t.tr.2016
17,8 9,4 8,4 8,3
2017/2016 11,3 9,3 9,7 6,3
2016/2015 4,4 4,8 4,4 2,8

Les darreres dades d’hipoteques constituïdes sobre finques urbanes repliquen, com és lògic, el sobtat canvi de tendència viscut pel mercat immobiliari residencial a Barcelona durant el darrer trimestre de 2017.

Si la sostinguda recuperació de l’activitat econòmica i del mercat laboral els darrers anys ha contribuït a reforçar la confiança de les famílies i les expectatives de negoci del mercat immobiliari barceloní i també de la resta de Catalunya, la incertesa política i el clima de conflicte social que ha generat sembla que han estat decisius per capgirar la trajectòria alcista de l’activitat immobiliària, especialment a la capital. Només les bones expectatives econòmiques de l’entorn europeu i el manteniment de l’expansiva política monetària han evitat un daltabaix més pronunciat. Les dades són especialment eloqüents. Tot i que en termes anuals els resultats de 2017 han acabat mostrant una desacceleració del creixement força més accentuada a la resta de Catalunya que no pas a la capital, les xifres del darrer trimestre de l’any reflecteixen tot el contrari. Deixant de banda el suposat efecte estacional –les dades disponibles semblen indicar que el darrer trimestre de l’any no és el preferit per embarcar-se en inversions immobiliàries- el nombre de noves hipoteques constituïdes a Barcelona durant el darrer trimestre de l’any passat ha retrocedit lleument, per segon any consecutiu, mentre que a la resta de Catalunya s’ha assolit un creixement de l’ordre del deu per cent.

L’evolució de l’import mitjà dels crèdits signats sembla que va a remolc de l’alça dels preus del sostre residencial que ha provocat el renaixement de la demanda: l’augment del preu mitjà de les transaccions supera el de l’import mitjà de les corresponents hipoteques. Després de tocar fons el 2012 amb 135.000 euros d’import mitjà d’una hipoteca corresponent a una finca urbana de Barcelona, cinc anys després aquest import frega els 190.000 euros, un quaranta per cent més. Un ritme de creixement que hauria d’encendre algunes alarmes però que s’ha de valorar tenint en compta les circumstàncies tan extraordinàries en les que s’ha mogut el sistema bancari espanyol durant aquest quinquenni. A mesura que el BCE comenci a endurir la política monetària, és d’esperar que l’import mitjà dels crèdits hipotecaris tendirà a estabilitzar-se i no superarà d’immediat els màxims de deu anys enrere.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML