Impressió

Mercat de lloguer

La pressió d’una demanda àmplia i diversificada sobre una oferta limitada pot explicar que en només tres anys el mercat residencial de lloguer ha superat àmpliament els preus mitjans d’abans de la crisi.

Si els resultats continguts del bienni 2015-2016 semblaven confirmar que una bona part de l’augment del nombre de contractes de lloguer durant el sexenni 2008-2013 responien a la impossibilitat –per raons diverses- d’accedir a la propietat d’un habitatge com a residencia principal, l’augment de 2017 no ho desmenteix però obra la porta a nous factors. Un cop l’economia i el mercat de treball han consolidat un nou període expansiu i s’ha normalitzat l’accés al finançament bancari a preus atractius i comença a sorgir nova oferta residencial- la pressió de la demanda sobre el segment del lloguer no afluixa com es podia esperar. La resposta possiblement s’hagi de buscar en el fet que la demanda de sostre residencial a la capital ha crescut i creix amb molta més força que l’oferta.