Impressió

Mercat de lloguer

La pressió d’una demanda àmplia i diversificada pot explicar que només s’hagin necessitat dos anys perquè el segment del lloguer residencial hagi recuperat els preus mitjans d’abans de la crisi.

Els resultats del bienni 2015-2016 semblen confirmar que una part de l’augment del nombre de contractes de lloguer durant el quinquenni 2009-2013 responien a la impossibilitat –per raons diverses- d’accedir a la propietat d’un habitatge. Però un cop rebaixat aquest handicap –economia i mercat de treball a l’alça alhora que s’ha reactivat l’accés al finançament a preus atractius i comença a sorgir nova oferta residencial- la pressió de la demanda sobre el segment del lloguer hauria de començar a afluixar.

2016 ha estat un any de transició en el que l’augment dels preus de lloguer respon a la combinació de l’estretor d’aquest segment de l’oferta sotmesa a una demanda pressionada per l’augment del nombre de visitants i residents temporals. Això és, si més no, el que es pot deduir de la notable homogeneïtat i intensitat de l’augment.