Impressió

Evolució del mercat de lloguer

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona
Període Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2011 38.156 70,3 753 11,60
2012 41.047 70,9 720 10,84
2013 44.819 70,7 682 10,29
2014 44.411 72,2 688 10,16
2015 40.623 70,7 735 11,09
  
2016 42.182 70,2 801 12,22
1r.tr. 10.014 70,4 755 11,57
2n.tr. 10.182 69,0 774 12,07
3r.tr. 10.789 70,9 826 12,39
4t.tr. 11.197 70,5 843 12,75
  
2017 49.953 70,1 877 13,36
1r.tr. 11.156 69,9 845 12,99
2n.tr. 12.084 69,9 865 13,10
3r.tr. 12.898 70,7 903 13,61
4t.tr. 13.815 70,0 890 13,56
2018
1r.tr. 12.891 72,0 898 13,10
2n.tr. 13.672 72,0 916 13,27
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Variació (%) Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2n.tr.2018/2n.tr.2017 13.1 2.9 5.9 1.3
1r.sm.2018/1r.sm.2017 14,7 2,9 6,1 -0,2
2017/2016 18,4 -0,1 9,5 9,4
2016/2015 3,8 -1,1 9,0 10,1

El lloguer residencial a Barcelona durant la primera meitat de 2018 ha transitat per la senda que les dades de 2017 començaven a mostrar: els preus tendeixen a estabilitzar-se alhora que la demanda comença a perdre força. L’augment acumulat dels preus i la normalització del mercat hipotecari, entre altres factors, ajuden a entendre aquest punt d’inflexió del mercat de lloguer.

Els nous contractes de lloguer registrats a Barcelona continuen fixant nous màxims en termes absoluts amb taxes de creixement interanuals del quinze per cent durant la primera meitat d’enguany. Però, alhora, sembla que s’ha tocat sostre o que s’hi és molt a prop, atès que els poc més de 53.000 contractes formalitzats aquest primer semestre no superen el nombre total del segon semestre de 2017. En consonància amb aquesta pèrdua d’impuls de la demanda solvent, els preus de lloguer per unitat de superfície s’han estabilitzat en termes de mitjana de la ciutat. L’augment de l’ordre del sis per cent que encara s’ha produït en l’apartat del lloguer mensual respon bàsicament a l’increment de la superfície mitjana dels habitatges llogats. En definitiva, després d’un procés accelerat de recuperació de preus i rendibilitats del mercat residencial barceloní aprofitant una conjuntura econòmica fortament expansiva i amb una incidència notablement positiva en el mercat laboral, sembla que s’inicia una etapa més estable, en línia amb una conjuntura econòmica condicionada per un context més complicat i restrictiu que en el passat recent.
 


El lloguer residencial a Barcelona 2016
Cliqueu al títol per trobar més informació sobre lloguers
i accessibilitat a Barcelona i a l'Àrea Metropolitana

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML