Impressió

Evolució del mercat de lloguer

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona
Període Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2010 36.873 70,0 762 11,92
2011 38.156 70.3 753 11,60
2012 41.047 70.9 720 10,84
2013 44.819 70.7 682 10,29
2014 44.411 72.2 688 10,16
2015 40.623 70,7 735 11,09
1r.tr. 9.817 72,8 702 10,26
2n.tr. 9.637 69,8 714 10,98
3r.tr. 9.810 70,9 765 11,47
4t.tr. 11.359 69,6 755 11,55
2016 42.182 70,2 801 12,22
1r.tr. 10.014 70,4 755 11,57
2n.tr. 10.182 69,0 774 12,07
3r.tr. 10.789 70,9 826 12,39
4t.tr. 11.197 70,5 843 12,75
  
2017
1r.tr. 11.156 69,9 845 12,99
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Variació (%) Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
1r.tr.2017/1r.tr.2016 11,4 -0,7 11,9 12,2
4t.tr.2016/4t.tr.2015 10,0 0,1 7,9 8,0
2016/2015 3,8 -1,1 9,0 10,1
2015/2014 -8,5 -1,7 6,8 9,1

El desequilibri entre una  demanda a l’alça i una oferta estancada o lleument contractiva explica el fort creixement dels preus de lloguer que darrerament registra la ciutat. Enrere queden els valors d’abans de la crisi, tot i que en termes reals encara no s’han igualat.

El revifament del mercat immobiliari que es palesa amb diferents intensitats segons sectors, segments de mercat i territoris té un marcat accent ascendent en els preus de lloguer registrats a Barcelona al llarg del 2016 i primer trimestre d’enguany. El descens que va caracteritzar el quinquenni 2009-2013, coincident amb el procés de reajustament dels excessos del sector i amb la situació de crisi econòmica, ha donat pas a un trienni de recuperació dels preus seguint l’estela de la millora de la conjuntura econòmica i del mercat laboral. Les darreres dades disponibles mostren que el preu mitjà de lloguer a Barcelona en termes nominals comença a superar el màxim assolit abans de la crisi. Una evolució esperable atès que el nombre de contractes de lloguer formalitzats els darrers dotze mesos supera en més d’un cinquanta per cent el de 2008.

El dinamisme del segment de lloguer es recolza en causes econòmiques i demogràfiques. L’augment intens del nombre de contractes signats durant el sexenni de crisi econòmico-financera (2008-2013) no s’està revertint amb la mateixa velocitat. Passar de ser comprador potencial a llogater per necessitat és més fàcil que el camí invers malgrat els baixos tipus d’interès actuals. A banda d’una palmària escassetat d’oferta assequible que reuneixi unes mínimes condicions de qualitat, l’opció del lloguer continua sent la més factible en un entorn cada cop més consolidat de creixement econòmic basat en la contenció salarial i en la proliferació de llocs de treball precaris. Sense comptar que el mercat residencial de la capital rep la pressió d’una demanda de població flotant que porta anys creixent.


El lloguer residencial a Barcelona 2016
Cliqueu al títol per trobar més informació sobre lloguers
i accessibilitat a Barcelona i a l'Àrea Metropolitana

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML