Impressió

Evolució del mercat de lloguer

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona
Període Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2011 38.156 70,3 753 11,60
2012 41.047 70,9 720 10,84
2013 44.819 70,7 682 10,29
2014 44.411 72,2 688 10,16
2015 40.623 70,7 735 11,09
  
2016 42.182 70,2 801 12,22
1r.tr. 10.014 70,4 755 11,57
2n.tr. 10.182 69,0 774 12,07
3r.tr. 10.789 70,9 826 12,39
4t.tr. 11.197 70,5 843 12,75
  
2017 49.953 70,1 877 13,36
1r.tr. 11.156 69,9 845 12,99
2n.tr. 12.084 69,9 865 13,10
3r.tr. 12.898 70,7 903 13,61
4t.tr. 13.815 70,0 890 13,56
2018
1r.tr. 12.891 72,0 898 13,10
2n.tr. 13.672 72,0 916 13,27
3r.tr. 13.272 72,4 949 13,61
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Variació (%) Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
3r.tr.2018/3r.tr.2017 2,9 2,4 5,0 0,0
1r.sm.2018/1r.sm.2017 14,7 2,7 6,1 -0,2
2017/2016 18,4 -0,1 9,5 9,4
2016/2015 3,8 -1,1 9,0 10,1

El lloguer residencial a Barcelona durant el tercer trimestre de 2018 ha seguit la senda que les dades de la primera meitat de l’any ja començaven a mostrar: els preus tendeixen a estabilitzar-se alhora que la demanda perd força. L’augment acumulat dels preus i la normalització del mercat hipotecari, entre altres factors, ajuden a entendre aquest canvi de tendència del mercat de lloguer.

Els prop de 40.000 nous contractes de lloguer registrats a Barcelona al llarg dels nou  primers mesos de 2018 continuen fixant nous màxims en termes absoluts. Però alhora, sembla que s’hi està molt a prop de tocar sostre, amb una taxa de creixement interanual inferior al tres per cent durant el tercer trimestre. En consonància amb aquesta pèrdua d’impuls de la demanda solvent, els preus de lloguer per unitat de superfície s’han estabilitzat en termes de mitjana de la ciutat. L’augment del cinc per cent que encara s’ha produït en l’apartat del lloguer mensual respon bàsicament a l’increment de la superfície mitjana dels habitatges llogats. En definitiva, després d’un procés accelerat de recuperació de preus –de més del 40% en termes nominals durant els darrers quatre anys- i rendibilitats del mercat residencial barceloní aprofitant una conjuntura econòmica fortament expansiva i amb una incidència notablement positiva en el mercat laboral, sembla que s’inicia una etapa més estable, en línia amb la desacceleració del ritme de creixement de l’economia, condicionada per un context més complicat que en el passat recent.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML