Impressió

Evolució del mercat de lloguer

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona
Període Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2010 36.873 70,0 762 11,92
2011 38.156 70,3 753 11,60
2012 41.047 70,9 720 10,84
2013 44.819 70,7 682 10,29
2014 44.411 72,2 688 10,16
    
2015 40.623 70,7 735 11,09
1r.tr. 9.817 72,8 702 10,26
2n.tr. 9.637 69,8 714 10,98
3r.tr. 9.810 70,9 765 11,47
4t.tr. 11.359 69,6 755 11,55
  
2016 42.182 70,2 801 12,22
1r.tr. 10.014 70,4 755 11,57
2n.tr. 10.182 69,0 774 12,07
3r.tr. 10.789 70,9 826 12,39
4t.tr. 11.197 70,5 843 12,75
  
2017
1r.tr. 11.156 69,9 845 12,99
2n.tr. 12.084 69,9 865 13,10
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Variació (%) Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2n.tr.2017/2n.tr.2016 18,7 1,2 11,7 8,5
4t.tr.2016/4t.tr.2015 -1,4 1,3 11,7 10,4
2016/2015 3,8 -1,1 9,0 10,1
2015/2014 -8,5 -1,7 6,8 9,1

El fort creixement dels preus de lloguer de sostre residencial que ha registrat la ciutat durant els darrers dos anys s’explica pel desequilibri que s’ha anat aguditzant entre una demanda a l’alça per l’augment del nombre d’ocupats i del nombre de visitants i una oferta pràcticament estancada. El lloguer mitjà actual supera àmpliament el màxim d’abans de 2009.

El revifament del mercat immobiliari que es palesa amb diferents intensitats segons sectors, segments de mercat i territoris té un marcat accent ascendent en els preus de lloguer registrats a Barcelona al llarg del 2016 i primer semestre d’enguany. El descens que va caracteritzar el quinquenni 2009-2013, coincident amb el procés de reajustament dels excessos del sector i amb la situació de crisi econòmica, ha donat pas a un trienni de recuperació dels preus seguint l’estela de la millora de la conjuntura econòmica i del mercat laboral. Les darreres dades disponibles mostren que el preu mitjà de lloguer a Barcelona en termes nominals supera clarament el màxim assolit abans de la crisi. Una evolució esperable atès que el nombre de contractes de lloguer formalitzats els darrers dotze mesos gairebé dobla la mitjana anual dels formalitzats durant el quinquenni previ a la Gran Recessió de 2009.

El dinamisme de la demanda de lloguer residencial es recolza en causes econòmiques i demogràfiques. L’augment intens del nombre de contractes signats durant el sexenni de crisi econòmico-financera (2008-2013) no s’està revertint amb la mateixa velocitat. Passar de ser comprador potencial a llogater per necessitat és més fàcil que fer el camí invers malgrat els baixos tipus d’interès actuals. A banda d’una palmària escassetat d’oferta assequible que reuneixi unes mínimes condicions de qualitat, l’opció del lloguer continua sent la més (o la única) factible en un entorn cada cop més consolidat de creixement econòmic basat en la contenció salarial i en la proliferació de llocs de treball precaris. Sense comptar que el mercat residencial de la capital rep la pressió d’una demanda de població flotant que els darrers anys s’ha intensificat.


El lloguer residencial a Barcelona 2016
Cliqueu al títol per trobar més informació sobre lloguers
i accessibilitat a Barcelona i a l'Àrea Metropolitana

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML