Impressió

Evolució del mercat de lloguer

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona
Període Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2010 36.873 70,0 762 11,92
2011 38.156 70,3 753 11,60
2012 41.047 70,9 720 10,84
2013 44.819 70,7 682 10,29
2014 44.411 72,2 688 10,16
    
2015 40.623 70,7 735 11,09
1r.tr. 9.817 72,8 702 10,26
2n.tr. 9.637 69,8 714 10,98
3r.tr. 9.810 70,9 765 11,47
4t.tr. 11.359 69,6 755 11,55
  
2016 42.182 70,2 801 12,22
1r.tr. 10.014 70,4 755 11,57
2n.tr. 10.182 69,0 774 12,07
3r.tr. 10.789 70,9 826 12,39
4t.tr. 11.197 70,5 843 12,75
  
2017 49.953 70,1 877 13,36
1r.tr. 11.156 69,9 845 12,99
2n.tr. 12.084 69,9 865 13,10
3r.tr. 12.898 70,7 903 13,61
4t.tr. 13.815 70,0 890 13,56
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Variació (%) Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
4t.tr.2017/4t.tr.2016 23,4 -0,7 5,5 6,4
2017/2016 18,4 -0,1 9,5 9,4
2016/2015 3,8 -1,1 9,0 10,1

El lloguer residencial a Barcelona tanca 2017 immers en un aparent contrasentit: alhora que s’intensifica l’augment del nombre de contractes, els preus alenteixen el seu creixement i fins i tot mostren signes d’estabilització. Una situació que no es pot deslligar del fet que el lloguer mitjà actual supera àmpliament el màxim assolit durant la darrera fase alcista del mercat immobiliari.

Cinquanta mil contractes de lloguer formalitzats en un any, el passat 2017, és una xifra fins ara mai assolida a Barcelona. Equival a un creixement de més del divuit per cent anual i a doblar els valors mitjans registrats deu anys enrere, quan el lloguer no era la opció preferida del mercat residencial. En consonància amb aquest dinamisme i les limitacions de l’oferta, els preus han continuat a l’alça sumant a l’augment acumulat del bienni anterior un nou increment proper al deu per cent de mitjana anual. Amb la particularitat que durant el darrer trimestre de l’any, i no cal insistir en la singularitat d’aquest període, el preu mitjà s’ha estancat en relació amb el trimestre anterior forçant una sensible desacceleració de l’evolució interanual. En definitiva, la consolidació de la conjuntura expansiva que viu l’economia barcelonina s’ha traslladat finalment al mercat immobiliari. L’estretor de l’oferta després d’un quinquenni llarg de paralització de la inversió sectorial i els canvis normatius introduïts per fer més atractiu el segment del lloguer per al capital i petits propietaris, ajuden a entendre, juntament amb el fort creixement de l’activitat turística, la ràpida normalització del mercat immobiliari barceloní.


El lloguer residencial a Barcelona 2016
Cliqueu al títol per trobar més informació sobre lloguers
i accessibilitat a Barcelona i a l'Àrea Metropolitana

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML