Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2016 2017 var (%)
2017/2016
2016 2017 var (%)
2017/2016
2016 2017 var (%)
2017/2016
2016 2017 var (%)
2017/2016
Ciutat Vella 4.484 4.977 11,0 60,3 60,6 0,4 739 829 12,1 13,90 15,46 11,3
Eixample 8.457 10.024 18,5 79,2 79,1 -0,1 917 991 8,0 12,39 13,43 8,4
Sants-Montjuïc 4.285 4.930 15,1 62,4 63,2 1,2 679 763 12,4 11,66 12,92 10,8
Les Corts 1.847 2.131 15,4 78,8 77,2 -2,1 986 1.052 6,7 13,17 14,22 8,0
Sarrià-Sant Gervasi 4.107 4.616 12,4 86,6 87,0 0,4 1.145 1.228 7,3 14,31 15,43 7,8
Gràcia 4049 4851 19,8 65,9 65,4 -0,8 788 856 8,7 12,95 14,25 10,1
Horta-Guinardó 3.656 4.196 14,8 62,9 63,1 0,3 640 707 10,4 10,73 11,88 10,7
Nou Barris 2.788 3.146 12,8 60,8 61,7 1,5 561 626 11,5 9,65 10,55 9,4
Sant Andreu 2.445 2.982 22,0 64,8 65,3 0,8 645 706 9,4 10,39 11,36 9,4
Sant Martí 4.510 5.473 21,4 71,2 69,3 -2,8 771 842 9,2 11,74 12,90 9,9
Barcelona 42.182 49.953 18,4 70,2 70,1 -0,1 801 877 9,5 12,22 13,36 9,4
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

La distribució dels contractes de lloguer per districtes en un moment de pressió de la demanda obeeix bàsicament a la localització dels habitatges en oferta; l’Eixample concentra el vint per cent dels lloguers signats el darrer bienni i Les Corts poc més del quatre per cent. Són els dos extrems.

Amb una dinàmica semblant a la del mercat de propietat però amb trets lleument diferents, al mapa per districtes dels preus de lloguer mensual es distingeixen cinc categories, els extrems de les quals estan ocupats, a la banda alta, per Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts amb més de mil euros de lloguer mensual, mentre que la baixa l’ocupa en solitari Nou Barris, amb poc més de sis cents euros mensuals. El preu mitjà de lloguer registrat en aquest districte equival a la meitat del de Sarrià-Sant Gervasi, el districte amb el lloguer mensual més elevat.

 

Pel que fa a l’evolució d’aquests preus durant el darrer any, les diferències al voltant de la mitjana són significatives, especialment si la referència són les variacions més homogènies de 2016. Un tret a destacar de les dades disponibles és que els increments relatius més elevats s’han donat en els districtes amb preus mitjans per sota de la mitjana de la ciutat. Dels set que hi havia en aquesta situació a final de 2016, només un, Gràcia, ha escapat a increments de més del nou per cent en el preu de lloguer. Tampoc han assolit increments d’aquesta quantia els preus mitjans dels tres districtes més cars per viure-hi de lloguer, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i l’Eixample. La tendència de fons sembla apuntar a una progressiva homogeneïtzació dels preus de lloguer a la major part de la ciutat.  
 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML