Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2017 2n.tr.2018 var (%)
2n.tr.2018/ 2n.tr.2017
2017 2n.tr.2018 var (%)
2n.tr.2018/ 2n.tr.2017
2017 2n.tr.2018 var (%)
2n.tr.2018/ 2n.tr.2017
2017 2n.tr.2018 var (%)
2n.tr.2018/ 2n.tr.2017
Ciutat Vella 4.977 1.198 -3,5 60,6 68,0 15,3 829 924 13,4 15,46 14,58 -4,4
Eixample 10.024 2.850 17,8 79,1 79,0 0,0 991 1.022 3,4 13,43 13,56 3,4
Sants-Montjuïc 4.930 1.476 26,9 63,2 64,0 0,0 763 787 4,4 12,92 12,70 1,0
Les Corts 2.131 538 6,5 77,2 76,0 1,3 1.052 1.046 0,3 14,22 14,43 3,4
Sarrià-Sant Gervasi 4.616 1.365 24,5 87,0 87,0 0,0 1.228 1.242 1,2 15,43 15,22 1,5
Gràcia 4851 1.337 18,5 65,4 68,0 3,0 856 897 4,4 14,25 13,90 -1,9
Horta-Guinardó 4.196 1.181 14,7 63,1 65,0 1,6 707 734 5,6 11,88 11,69 0,3
Nou Barris 3.146 977 22,3 61,7 63,0 3,3 626 670 10,6 10,55 11,01 6,8
Sant Andreu 2.982 848 11,6 65,3 67,0 1,5 706 755 8,6 11,36 11,64 5,5
Sant Martí 5.473 1.493 6,0 69,3 69,0 0,0 842 900 9,4 12,90 13,32 4,1
Barcelona 49.953 13.672 13,1 70,1 72,0 2,9 877 916 5,9 13,36 13,27 1,3
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

La distribució per districtes dels contractes de lloguer formalitzats en el que va d’any no reflecteix l’homogeneïtat de l’any passat: s’eixampla la dispersió entre valors extrems pel que fa a nombre de contractes i es redueix en termes de preus de lloguer.

L’Eixample continua i continuarà sent el districte amb més oferta d’habitatges en règim de lloguer. I Les Corts, el que està a la cua en aquest aspecte. Un tret estructural que la dinàmica d’enguany s’encarrega de mantenir. A banda del retrocés de Ciutat Vella, només dos districtes han crescut sensiblement menys en termes relatius que el conjunt de la ciutat: Sant Martí i Les Corts.

Amb una dinàmica semblant a la del mercat de propietat però amb trets lleument diferents, al mapa per districtes dels preus de lloguer mensual es distingeixen quatre categories, els extrems de les quals estan ocupats, a la banda alta, per Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i la progressiva incorporació de l’Eixample, amb més de mil euros de lloguer mensual, mentre que la baixa l’ocupa en solitari Nou Barris, amb 670 euros mensuals. La dispersió entre valors extrems s’ha reduït notablement per l’estabilització dels preus en els dos districtes amb preus més elevats i el repunt que han registrat a Nou Barris. A diferència d’un any enrere, ja no es pot dir que el preu mitjà de lloguer registrat en aquest districte equival a la meitat del de Sarrià-Sant Gervasi, el districte amb el lloguer mensual més elevat.

 

 

Pel que fa a l’evolució interanual d’aquests preus, s’observa una notable diversitat al voltant de la mitjana. En part per l’augment de la superfície mitjana llogada, però no només. Esmentar en primer lloc l’evolució de Ciutat Vella. El fort augment del preu mensual es transforma en descens per unitat de sostre quan es pondera per l’augment de la superfície llogada. És el mateix que s’observa, sense ser casos tan extrems, a Gràcia i Nou Barris. A banda d’aquests districtes, els increments de preus més elevats en el que va d’any s’han registrat a Sant Martí i Sant Andreu, ambdós amb preus de lloguer a l’entorn o lleument per sota de la mitjana de la ciutat. La tendència de fons continua apuntant a una progressiva homogeneïtzació dels preus de lloguer a la major part de la ciutat.
 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML