Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2015 2016 var (%) 2015-2016 2015 2016 var (%) 2015-2016 2015 2016 var (%) 2015-2016 2015 2016 var (%) 2015-2016
Ciutat Vella 4.182 4.484 7,2 61,1 60,3 -1,3 676 739 9,4 12,45 13,90 11,6
Eixample 8.538 8.457 -0,9 79,2 79,2 0,0 831 917 10,3 11,18 12,39 10,8
Sants-Montjuïc 4.297 4.285 -0,3 62,5 62,4 -0,2 625 679 8,7 10,66 11,66 9,4
Les Corts 1.814 1.847 1,8 79,9 78,8 -1,4 925 986 6,5 11,97 13,17 10,0
Sarrià-Sant Gervasi 4.152 4.107 -1,1 88,3 86,6 -1,8 1.051 1.145 8,9 12,96 14,31 10,5
Gràcia 4192 4049 -3,4 66,0 65,9 -0,2 722 788 9,2 11,82 12,95 9,5
Horta-Guinardó 3.527 3.656 3,7 63,0 62,9 -0,1 587 640 9,1 9,92 10,73 8,2
Nou Barris 2.724 2.788 2,3 60,9 60,8 -0,2 519 561 8,1 8,87 9,65 8,8
Sant Andreu 2.724 2.445 -10,2 66,9 64,8 -3,1 611 645 5,6 9,61 10,39 8,1
Sant Martí 4.473 4.510 0,8 70,1 71,2 1,6 701 771 10,1 10,64 11,74 10,3
Barcelona 40.623 42.182 3,8 70,7 70,2 -0,7 735 801 9,0 11,09 12,22 10,1
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

La distribució dels contractes de lloguer per districtes en un moment de pressió de la demanda obeeix a la localització dels habitatges de lloguer en oferta; l’Eixample concentra el vint per cent dels lloguers signats el darrer any i Les Corts poc més del quatre per cent. Són els dos extrems.

Amb una dinàmica semblant a la del mercat de propietat però amb trets lleument diferents, al mapa per districtes dels preus de lloguer mensual es distingeixen cinc categories, els extrems de les quals estan ocupats, a la banda alta, per Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i la incorporació recent de l’Eixample, mentre que la baixa l’ocupa en solitari Nou Barris. El preu mitjà de lloguer registrat en aquest districte equival a la meitat del de Sarrià-Sant Gervasi.

Pel que fa a l’evolució territorial d’aquests preus al llarg de 2016, les diferències al voltant de la mitjana han estat mínimes per a vuit dels deu districtes. Seguint l’estela d’un any abans, l’augment ha estat generalitzat a tots els districtes, amb taxes que oscil·len del 5,6% de Sant Andreu i 6,5% de Les Corts al poc més del deu per cent de l’Eixample i Sant Martí. Increments molt per sobre de la inflació per segon any consecutiu. En termes de preu per unitat de superfície les alces són més uniformes, superant el vuit per cent a tots els districtes.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML