Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2016 1r.tr.
2017
var (%)
1r.tr.2017/
1r.tr.2016
2016 1r.tr.
2017
var (%)
1r.tr.2017/
1r.tr.2016
2016 1r.tr.
2017
var (%)
1r.tr.2017/
1r.tr.2016
2016 1r.tr.
2017
var (%)
1r.tr.2017/
1r.tr.2016
Ciutat Vella 4.484 1.217 7,6 60,3 60,0 1,9 739 803 14,0 13,90 15,03 13,1
Eixample 8.457 2.163 12,8 79,2 80,1 0,5 917 956 8,6 12,39 12,91 9,3
Sants-Montjuïc 4.285 1.105 7,0 62,4 62,2 0,9 679 720 15,7 11,66 12,42 14,5
Les Corts 1.847 464 26,1 78,8 77,3 0,6 986 1.005 8,9 13,17 13,72 7,4
Sarrià-Sant Gervasi 4.107 1.090 16,6 86,6 87,2 1,5 1.145 1.182 7,5 14,31 14,77 7,0
Gràcia 4049 1094 8,5 65,9 66,5 -0,7 788 845 12,1 12,95 14,06 15,3
Horta-Guinardó 3.656 975 11,3 62,9 62,0 -1,0 640 686 12,1 10,73 11,85 14,7
Nou Barris 2.788 701 2,2 60,8 62,0 1,3 561 616 16,0 9,65 10,34 14,5
Sant Andreu 2.445 693 9,7 64,8 63,7 -0,2 645 660 8,9 10,39 10,94 10,4
Sant Martí 4.510 1.214 10,8 71,2 69,0 -10,8 771 834 15,1 11,74 12,66 15,9
Barcelona 42.182 11.156 11,4 70,2 69,9 -0,7 801 845 11,9 12,22 12,99 12,2
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

La distribució dels contractes de lloguer per districtes en un moment de pressió de la demanda obeeix bàsicament a la localització dels habitatges en oferta; l’Eixample concentra el vint per cent dels lloguers signats els darrers trimestres i Les Corts poc més del quatre per cent. Són els dos extrems.

Amb una dinàmica semblant a la del mercat de propietat però amb trets lleument diferents, al mapa per districtes dels preus de lloguer mensual es distingeixen cinc categories, els extrems de les quals estan ocupats, a la banda alta, per Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i la incorporació recent de l’Eixample, mentre que la baixa l’ocupa en solitari Nou Barris. El preu mitjà de lloguer registrat en aquest districte equival a poc més de la meitat del de Sarrià-Sant Gervasi. 

Pel que fa a l’evolució territorial d’aquests preus durant el primer trimestre d’enguany, les diferències al voltant de la mitjana són notables, especialment si la referència són les variacions més homogènies de 2016. Probablement, les variacions a final d’any, quan s’hagin acumulat molts més registres,  també ho seran. En tot cas, les dades disponibles mostren que els increments relatius més elevats s’han donat bàsicament en els districtes amb nivells de preus per sota de la mitjana de la ciutat. Dels set que hi havia en aquesta situació a final de l’any passat, només un, Sant Andreu, ha escapat a increments de més del deu per cent en el preu de lloguer. Tampoc han assolit aquest nivell d’increment els preus mitjans dels districtes més cars per viure-hi de lloguer, encapçalats per Sarrià-Sant Gervasi. La tendència de fons sembla apuntar a una progressiva homogeneïtzació dels preus de lloguer a la major part de la ciutat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML