Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2016 2n.tr.
2017
var (%)
2r.tr.2017/
2r.tr.2016
2016 2r.tr.
2017
var (%)
2r.tr.2017/
2r.tr.2016
2016 2r.tr.
2017
var (%)
2r.tr.2017/
2r.tr.2016
2016 2r.tr.
2017
var (%)
2r.tr.2017/
2r.tr.2016
Ciutat Vella 4.484 1.242 11,5 60,3 59,4 -2,2 739 815 13,9 13,90 15,25 12,8
Eixample 8.457 2.420 20,7 79,2 78,7 1,1 917 988 11,6 12,39 13,12 7,1
Sants-Montjuïc 4.285 1.163 18,7 62,4 63,6 2,1 679 754 13,6 11,66 12,57 9,6
Les Corts 1.847 505 20,5 78,8 75,2 -5,5 986 1.043 7,4 13,17 13,96 9,0
Sarrià-Sant Gervasi 4.107 1.096 15,0 86,6 86,9 3,0 1.145 1.227 9,0 14,31 15,00 1,0
Gràcia 4049 1128 22,2 65,9 65,7 1,4 788 859 12,4 12,95 14,17 10,9
Horta-Guinardó 3.656 1.030 12,3 62,9 64,2 3,0 640 695 13,2 10,73 11,66 12,1
Nou Barris 2.788 799 8,3 60,8 60,8 1,3 561 606 10,4 9,65 10,31 8,3
Sant Andreu 2.445 760 30,8 64,8 65,7 2,8 645 695 9,4 10,39 11,03 6,1
Sant Martí 4.510 1.409 28,7 71,2 69,5 1,4 771 828 9,8 11,74 12,79 8,8
Barcelona 42.182 12.084 18,7 70,2 69,9 1,2 801 865 11,7 12,22 13,10 8,5
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

La distribució dels contractes de lloguer per districtes en un moment de pressió de la demanda obeeix bàsicament a la localització dels habitatges en oferta; l’Eixample concentra el vint per cent dels lloguers signats el darrer any i mig i Les Corts poc més del quatre per cent. Són els dos extrems.

Amb una dinàmica semblant a la del mercat de propietat però amb trets lleument diferents, al mapa per districtes dels preus de lloguer mensual es distingeixen cinc categories, els extrems de les quals estan ocupats, a la banda alta, per Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i la incorporació recent de l’Eixample, mentre que la baixa l’ocupa en solitari Nou Barris. El preu mitjà de lloguer registrat en aquest districte equival a la meitat del de Sarrià-Sant Gervasi, el districte amb el lloguer mensual mitjà més alt.

Pel que fa a l’evolució d’aquests preus durant el segon trimestre d’enguany,

les diferències al voltant de la mitjana són notables, especialment si la referència són les variacions més homogènies de 2016. Probablement, les variacions a final d’any, quan s’hagin acumulat més registres, també ho seran. En tot cas, les dades disponibles mostren que els increments relatius més elevats s’han donat bàsicament en els districtes amb nivells de preus per sota de la mitjana de la ciutat. Dels set que hi havia en aquesta situació a final de l’any passat, només un, Sant Andreu, ha escapat a increments de més del deu per cent en el preu de lloguer. Tampoc han assolit increments d’aquesta quantia els preus mitjans dels dos districtes més cars per viure-hi de lloguer, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. La tendència de fons sembla apuntar a una progressiva homogeneïtzació dels preus de lloguer a la major part de la ciutat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML