Impressió

Producte Interior Brut

El Producte Interior Brut de Barcelona

PIB anual i trimestral de Barcelona i PIB anual de la seva àrea metropolitana

VAB de les empreses culturals de Barcelona

El Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona estima el PIB anual de Barcelona (Base 2010) en nivells i en evolució real a 10 sectors d’activitat econòmica, incloent un zoom pel darrer any disponible a 40 activitats econòmiques, per tal d’aproximar millor l’estructura productiva i l’especialització de l’economia de la ciutat. També es fa l’estimació de l’evolució trimestral del PIB de Barcelona en taxes interanuals en volum (creixement real) pels quatre grans sectors, amb una desagregació addicional del sector serveis a tres subsectors. L'estimació anual s'ha fet també per a la seva àrea metropolitana.

La rellevància del PIB no es limita al coneixement de l’economia dels països o les regions, sinó que també és clau en el coneixement de les economies locals i metropolitanes. Per aquest motiu en els sistemes estadístics més avançats es poden trobar estimacions de PIB de les economies urbanes (locals i metropolitanes). Un referent destacat és el del Bureau of Economic Analysis (BEA) dels EEUU, amb les seves estadístiques de “GDP by Metropolitan Area”, però hi ha molts altres exemples tant en l’àmbit dels països (Statistics Canada, Australian Bureau of Statistics, Office of National Statistics del Regne Unit) com en l’àmbit dels organismes supranacionals (OCDE o Eurostat).

Aquest treball s’emmarca en l’objectiu de disposar d’una aproximació sistemàtica, actualitzada i detallada sectorialment de la macroeconomia de la ciutat i de la seva àrea metropolitana. Aquesta informació pot ser útil tant per a totes les persones interessades en conèixer a fons l’economia de Barcelona, com per orientar la presa de decisions dels agents econòmics que treballen en l’entorn de l’economia de la nostra ciutat.

A més es fa una estimació al VAB de les empreses culturals de Barcelona, amb l’objectiu d’oferir d’una forma desagregada  l’evolució i estructura d’aquest sector clau de l’economia de la ciutat que, tanmateix, té una aproximació complexa en termes de la Classificació d’Activitats Econòmiques (CCAE-2009).

 

Producte Interior Brut de Barcelona

> PIB trimestral de Barcelona
> PIB anual de Barcelona
> PIB de l'Àrea Metropolitana
> VAB de les empreses culturals de Barcelona