Impressió

Renda Familiar

Distribució territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona

L’equip tècnic de barcelonaeconomia.bcn.cat (Ajuntament de Barcelona) calcula, analitza i difon una aproximació a la capacitat econòmica dels residents dels diferents districtes i barris de Barcelona. L’Índex de Renda Familiar és un indicador teòric que es construeix a partir de la ponderació de diferents variables que s’actualitzen periòdicament i que permet conèixer la posició relativa de cadascun dels barris en relació amb la mitjana de la ciutat fixada en un valor igual a cent.


Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona

La Renda Familiar Disponible Bruta de Barcelona en el context català