Impressió

Borsa de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Volum negociat a Borsa de Barcelona (milions d'€)
Període Renda
variable1
Renda fixa
pública
Renda fixa
privada
Total
2010 232.691 59.217 3.364 295.271
2011 212.304 64.140 3.741 280.185
2012 136.598 55.013 1.609 193.220
2013 149.112 42.380 1.723 193.216
2014 177.940 34.858 1.397 214.194
  
2015 188.038 22.594 155 210.788
1r.tr. 43.664 8.968 32 52.664
2n.tr. 51.798 8.589 75 60.463
3r.tr. 45.562 2.772 11 48.345
4t.tr. 47.015 2.265 37 49.316
  
2016 144.837 3.716 591 149.144
1r.tr. 40.287 809 130 41.226
2n.tr. 41.296 756 108 42.160
3r.tr. 29.978 746 153 30.877
4t.tr. 33.276 1.405 200 34.881
  
2017 168.174 1.768 44 169.986
1r.tr. 41.705 483 3 42.191
2n.tr. 58.675 356 41 59.072
3r.tr. 29.413 461 0 29.874
4t.tr. 38.381 468 0 38.849
1. Inclou volum negociat de warrants i drets.
Font: Borsa de Barcelona i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Renda variable Renda fixa Total
pública privada
4t.tr.2017/ 4t.tr.2016 15,3 -66,7 -- 11,4
2n.sm.2017/ 2n.sm.2016 7,2 -56,8 -- 4,5
2017 / 2016 16,1 -52,4 -92,6 14,0
2016 / 2015 -23,0 -83,6 281,3 -29,2

Alguns dels principals índexs borsaris reflecteixen el clima d’eufòria escassament continguda derivat de que el creixement s’ha consolidat a les principals àrees econòmiques del món. Les persistents incerteses polítiques es veuen relegades a un segon pla.

L’evolució trimestral i anual que es desprèn de la taula i gràfics adjunts planteja, pel cap baix, un parell d’interrogants. Un, el domèstic, seria perquè la inversió en renda variable negociada al mercat barceloní no ha reprès la trajectòria moderadament expansiva del bienni 2014-2015? Semblava, a tenor dels resultats del primer semestre, que durant l’any 2017 es podria recuperar la major part del volum negociat que s’havia perdut un any abans i que havia fet descarrilar la trajectòria expansiva esmentada. Malgrat les condicions teòricament favorables com ara tipus d’interès excepcionalment baixos i beneficis empresarials i PIB a l’alça, el resultat final ha estat relativament decebedor. El soroll de fons de la política catalana i la revalorització de l’euro, poden ajudar a explicar-ho.

L’altre dubte que es planteja és perquè al llarg del darrer any ha augmentat tant el diferencial entre l’evolució dels índexs borsaris europeus i els de la resta del món? D’una banda, les respectives polítiques monetàries, expansives totes elles però a diferents nivells d’aplicació, ja no són determinants. Novament s’ha de valorar l’apreciació de l’euro a l’entorn del deu per cent en relació amb el dòlar i el ien, juntament amb les expectatives d’expansió fiscal derivades de les promeses electorals del president Trump. D’altra banda, el complicat procés negociador al voltant del Brexit i que a l’economia de la UE li ha costat consolidar una trajectòria expansiva creïble, han frenat la inversió en renda variable europea. Sense menysprear el clima d’incertesa generat al voltant de diferents processos electorals, especialment a França i Alemanya i, per arrodonir-ho, l’encariment del petroli. Un ampli ventall de factors, ni molt menys exhaustiu, que han frenat la millora de les cotitzacions dels valors europeus.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML