Impressió

Crèdit segons usos

Crèdit als sectors productius i a les famílies (Espanya) (milions d'€)
Període Sectors productius Economies domèstiques
Total Primari Indústria Construcció Serveis Total Inversió
Immob.
Consum
durador
Altres
aplicacions
4t.tr.2010 1.012.916 23.128 152.376 114.520 722.893 812.782 662.797 42.069 107.916
4t.tr.2011 970.773 21.763 143.235 98.510 707.198 793.430 656.452 37.686 99.292
4t.tr.2012 829.788 20.217 131.109 76.217 602.246 755.689 633.138 32.904 89.647
4t.tr.2013 719.180 18.448 115.465 60.154 525.113 714.984 604.395 25.910 84.679
4t.tr.2014 674.082 17.693 112.268 49.770 494.351 689.962 579.793 29.022 81.148
  
1r.tr.2015 675.779 17.611 109.418 48.063 500.688 681.978 573.966 28.225 79.786
2n.tr.2015 661.450 17.761 110.005 46.090 487.594 679.908 563.883 31.351 84.674
3r.tr.2015 655.031 17.996 109.826 45.445 481.765 667.371 557.659 31.198 78.514
4t.tr.2015 644.282 18.106 110.463 43.936 471.776 663.307 552.069 32.482 78.756
  
1r.tr.2016 616.325 18.544 110.167 42.663 444.951 658.412 546.812 33.081 78.519
2n.tr.2016 614.075 18.887 109.812 41.577 443.798 665.230 543.932 37.347 83.951
3r.tr.2016 604.274 19.011 106.623 41.230 437.409 655.118 540.279 36.817 78.023
4t.tr.2016 604.822 18.972 107.763 39.898 438.189 652.488 535.365 36.281 80.842
  
1r.tr.2017 598.215 19.113 108.524 38.834 431.744 648.283 531.493 37.587 79.203
2n.tr.2017 592.142 19.894 110.682 36.020 425.546 655.767 528.604 41.106 86.057
3r.tr.2017 587.628 20.023 108.971 35.450 423.183 646.569 525.899 42.826 77.843
Font Banc d'Espanya

Array
Array
Array
Array
Variació (%) 3r.tr.2017/
3r.tr.2016
4t.tr.2016/
4t.tr.2015
4t.tr.2015/
4t.tr.2014
4t.tr.2014/
4t.tr.2013
Total sectors -2,8 -6,1 -4,4 -6,3
Indústria 2,2 -2,4 -1,6 -2,8
Construcció -14,0 -9,2 -11,7 -17,3
Serveis -3,3 -7,1 -4,6 -5,9
Total famílies -1,3 -1,6 -3,8 -3,5
Inv. immobiliària -2,7 -3,0 -4,8 -4,1
Consum durador 16,3 11,7 11,9 12,0

La indústria i una part del terciari s’han afegit al consum de béns duradors per part de les economies domèstiques a l’hora de canviar de signe el saldo viu del crèdit bancari en mans dels agents privats. Una situació a la que encara no poden aspirar ni la construcció ni la inversió i els serveis immobiliaris.

Després d’acumular un descens de l’ordre del 40% durant els darrers sis anys, el saldo viu del crèdit bancari en mans dels sectors productius ha tancat el tercer trimestre de 2017 mantenint inalterable el procés d’ajustament mantingut els darrers anys. La consolidació de la recuperació de la conjuntura econòmica sembla que és aprofitada per les empreses per a continuar reduint endeutament però sense renunciar a noves inversions. A més del primari, poc rellevant en termes absoluts, el sector industrial, que concentra prop del vint per cent del total del crèdit bancari en mans del sector productiu, ha començat a normalitzar la seva relació amb les entitats de crèdit. Un pas que també han seguit la distribució comercial i la logística. Per contra i atenent a l’evolució dels respectius saldos vius, no s’entreveu pas un canvi  tan immediat per a la construcció i serveis immobiliaris.

Pel que fa al segment de les economies domèstiques, l’elevat pes relatiu de la inversió immobiliària condiciona la velocitat de l’ajust. Menció a part mereix la dinàmica expansiva del crèdit bancari destinat a consum durador. Una tendència imputable genèricament al dinamisme de la demanda interna i, més concretament, a l’augment de les matriculacions de vehicles nous i equipament de la llar.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML