Impressió

Síntesi de la conjuntura

La recuperació econòmica es va consolidant i estenent a tot el país. Una afirmació que requereix d’algunes matisacions quan s’abandona l’esfera macroeconòmica.

L’economia de la ciutat presenta un ventall prou ampli de senyals positius i relativament consolidats com per poder parlar sense complexos de fase expansiva de l’economia. Una reactivació que també es fa sentir a la resta del país. L’activitat turística, un nombre cada cop més nombrós de sectors industrials i del terciari i fins i tot l’activitat constructora, són els motors d’aquest revifament. Pel cantó de la demanda, ha estat determinant la consolidació del canvi de signe de la despesa privada en consum i la recuperació de la inversió en béns d’equipament. Sense menysprear la creixent inversió immobiliària, focalitzada fins fa ben poc en edificis terciaris i que, a mesura que es facilita l’accés al crèdit a preus competitius, s’ha estès al mercat residencial, contribuint a reactivar l’activitat constructora.

Un dels punts controvertits d’aquest procés de recuperació de la conjuntura econòmica és la incidència que està tenint en el mercat de treball. Efectivament, l’atur s’ha reduït alhora que ha augmentat la contractació laboral i el nombre d’ocupats. Moviments d’una certa entitat i en la direcció esperada però que s’han produït en un context de pèrdua de població activa i de preeminència de les modalitats més precàries de contractació laboral.