Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una selecció d'indicadors de conjuntura de Barcelona i del seu entorn
  Variació (%)
  Període absolut Interanual 2017/2016 2016/2015
Població activa 1r.tr.18 801.600 -3,7 -1,5 4,4
Ocupats afiliats Seg. Social ab.18 1.101.207 1,3 2,5 3,3
Contractes laborals indefinits mç-ab.18 28.960 5,4 10,2 15,4
Aturats registrats ab.18 71.859 -6,4 -6,5 -11,8
 
Passatgers vols internac. (milers) 1r.tr.18 7.013 9,4 6,8 11,1
Passatgers de creuers (milers) fb-mç.18 209 23,9 1,1 5,6
Pernoctacions hoteleres (milers) 4t.tr.17 3.945 -14,9 -1,9 8,5
Mercaderia port (milers tones) fb-mç.18 10.682 5,0 26,2 3,4
 
Llicències d'obres. Sostre (m2) 1r.tr.18 191.678 -36,2 2,4 49,4
Habitatges iniciats 1r.tr.18 730 135,5 11,4 -12,4
Licitació oficial a Catalunya (M€) 4t.tr.17 500 74,9 46,1 -11,6
Compravenda d'habitatges 4t.tr.17 3.182 -1,3 9,9 16,7
 
Índex Producció Industrial (Catalunya) 1r.tr.18 110,5 2,1 5,4 -1,5
Exportacions (M€) (Catalunya) gn.18 5.824 9,1 8,7 2,0
Societats mercantils constituides 1r.tr.18 2.097 -14,9 -8,6 13,6
Variació PIB (Barcelona) 4t.tr.17 -- 3,2 3,3 3,4
 
IPC (província Bcn) ab.18 -- 1,2 2,2 0,2
Vehicles matriculats 1r.tr.18 11.395 21,0 -0,1 11,6
Preu habitatges 2a. mà (€/m2) 4t.tr.17 4.011 24,5 17,3 7,9
Lloguer sostre residencial (€/mes) 4t.tr.17 890 5,5 9,5 9,0
Crèdit sector privat (prov. Bcn) (M€) ds.17 166.797 -9,6 -9,6 -12,1

Array
Array
Array

L’economia barcelonina ha superat el primer terç d’enguany mantenint relativament inalterable el ritme de creixement del darrer trienni. Augmenta, però, el ventall de variables que reflecteixen registres més discrets que en el passat recent. El context expansiu de l’economia mundial ajuda a compensar les limitacions d’un potencial de creixement cada cop més limitat.

La majoria dels indicadors del mercat laboral, amb l’excepció de la població activa, mantenen l’evolució globalment positiva d’un any enrere. Més ocupats, menys aturats i més contractes laborals indefinits. Però tots mostren una pèrdua d’impuls que pot dificultar la necessària correcció de situacions injustificables en una conjuntura econòmica expansiva com és una elevada inestabilitat laboral. El nombre d’ocupats acumula més d’un quadrienni de creixement ininterromput. Una trajectòria que, sumada a la pèrdua de població activa, pressiona a la baixa el nombre d’aturats. La contractació laboral indefinida modera el fort ritme de creixement registrat els darrers anys alhora que es manté el recurs excessiu als contractes temporals més precaris.

La producció industrial metropolitana ha mantingut un creixement notablement ferm recolzat en una demanda interna moderadament alcista i en un creixement sòlid de les exportacions. Un moviment contrarestat en el seu impacte sobre la producció per un augment igualment rellevant de les importacions. Alhora, l’índex de producció industrial mostra un saldo trimestral positiu però menys intens que un any abans. Un resultat que sembla anunciar un cert enduriment del mercat per la doble via d’un augment dels costos –energia, primeres matèries i salaris- i una demanda interna que ha esgotat una bona part del seu marge de creixement de la despesa i ha de recórrer novament a l’endeutament.

La construcció continua sent l’activitat més dinàmica del sector secundari a la ciutat. El descens de la superfície prevista en les llicències d’obres aprovades serveix de contrapès al fort creixement del nombre d’habitatges en construcció. Es manté l’aposta decidida per la rehabilitació del parc residencial i la creixent demanda de sostre per a tota mena d’usos en un context de disponibilitat de finançament a tipus d’interès extraordinàriament baixos. Alhora, l’augment del volum d’obra pública licitada a Catalunya corregeix la davallada del bienni 2015-2016 i reforça l’ona expansiva de l’activitat constructora.

Pel que fa al determinant sector turístic i després d’un 2017 atípic per una successió de factors exògens que van provocar un cert estancament en l’activitat hotelera, les dades disponibles dels primers mesos d’enguany mostren senyals de recuperació, especialment en el segment dels creuers gràcies a un augment de l’oferta. Igualment i per la mateixa raó, augmenten també els passatgers de vols internacionals.

Són majoria els indicadors que certifiquen que l’activitat econòmica de la ciutat i entorn metropolità ha començat 2018 amb un ritme de creixement similar al dels darrers trimestres. Però també hi ha indicis d’un alentiment soterrat imputable tant al llarg període d’inestabilitat política com a la necessitat de consolidar les fites assolides després d’un quadrienni d’expansió econòmica. Sense oblidar l’impacte de reorientar les polítiques de creixement cap a uns productes i serveis de més qualitat i valor afegit.

Barcelona, 14 de maig de 2018

* Representació de l’agregat dels valors trimestrals de P.Activa, Atur registrat, Afiliació a la Seg.Social, Índex de Producció Industrial i Productivitat Total de Factors, en relació amb un valor inicial.
NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML