Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una selecció d'indicadors de conjuntura de Barcelona i del seu entorn
  Variació (%)
  Període absolut Interanual 2017/2016 2016/2015
Població activa 4t.tr.17 806.700 -1,5 -1,5 4,4
Ocupats afiliats Seg. Social gn.18 1.084.870 2,7 2,5 3,3
Contractes laborals indefinits gn.18 13.643 10,8 10,2 15,4
Aturats registrats gn.18 75.081 -5,3 -6,5 -11,8
 
Passatgers vols internac. (milers) gn.18 2.151 8,2 6,8 11,1
Passatgers de creuers (milers) 4t.tr.17 685 11,0 1,1 5,6
Pernoctacions hoteleres (milers) 4t.tr.17 3.945 -14,9 -1,9 8,5
Mercaderia port (milers tones) 4t.tr.17 15.588 11,4 26,2 3,4
 
Llicències d'obres. Sostre (m2) 4t.tr.17 243.701 38,4 2,4 49,4
Habitatges iniciats 4t.tr.17 349 35,3 11,4 -12,4
Licitació oficial a Catalunya (M€) gn-st.17 875 33,3 -11,6
Compravenda d'habitatges 3r.tr.17 3.914 3,0 16,7
 
Índex Producció Industrial (Catalunya) nv-ds.17 106,7 6,6 5,4 -1,5
Exportacions (M€) (Catalunya) oct-nv.17 12.700 11,0 2,0
Societats mercantils constituides nv-ds.17 1.099 -21,2 -8,6 13,6
Variació PIB (Barcelona) 3r.tr.17 -- 3,2 3,4
 
IPC (província Bcn) ds.17 -- 1,2 2,2 0,2
Vehicles matriculats 4t.tr.17 11.087 4,2 -0,1 11,6
Preu habitatges 2a. mà (€/m2) 3r.tr.17 3.891 20,1 7,9
Lloguer sostre residencial (€/mes) 4t.tr.17 890 5,5 9,5 9,0
Crèdit sector privat (prov. Bcn) (M€) st.17 183.466 12,1 -12,1

Array
Array
Array

L’economia barcelonina enceta 2018 mantenint relativament inalterable el ritme de creixement del darrer trienni. Alhora, augmenta el ventall de variables que reflecteixen registres cada cop més discrets. La inèrcia i el context expansiu de l’economia europea compensen les limitacions d’un potencial de creixement cada cop més limitat.

Els principals indicadors del mercat laboral mostren una evolució globalment positiva però que comença a perdre impuls quan hauria de començar a corregir situacions preocupants com ara l’elevada inestabilitat laboral. El nombre d’ocupats acumula prop d’un quadrienni de creixement ininterromput. Una trajectòria que, sumada a l’estabilitat de la població activa, pressiona a la baixa el nombre d’aturats i la taxa d’atur. La contractació laboral indefinida modera el fort ritme de creixement registrat els darrers anys alhora que es manté el recurs excessiu als contractes temporals més precaris.

La producció industrial metropolitana manté un creixement notablement ferm recolzat en una demanda interna alcista i en un nou repunt de les exportacions. Un moviment contrarestat en el seu impacte sobre la producció per un repunt igualment intens de les importacions. Alhora que l’índex de producció industrial mostra un saldo anual clarament positiu per les raons esmentades, els preus de sortida de fàbrica han evolucionat igualment a l’alça bàsicament per l’encariment de l’energia i els inputs bàsics. Un fet que comença a incidir en la capacitat de despesa dels consumidors tot i la desacceleració que darrerament ha registrat l’evolució de l’IPC.

La construcció continua sent l’activitat més dinàmica del sector secundari a la ciutat. Una evolució recolzada en els baixos nivells de sortida, l’aposta decidida per la rehabilitació del parc residencial i la creixent demanda de sostre per a tota mena d’usos en un context de disponibilitat de finançament a tipus d’interès extraordinàriament baixos. També hi contribueix la recuperació dels preus en gairebé tots els segments del mercat immobiliari de la ciutat. L’augment del volum d’obra pública licitada a Catalunya corregeix la davallada del bienni 2015-2016 i reforça l’ona expansiva de l’activitat constructora.

Pel que fa al determinant sector turístic, en el que fins fa ben poc la majoria dels indicadors quantitatius reflectien un ritme d’activitat ascendent, les dades més recents apunten a un creixement més pausat. Així, s’alenteix l’augment del nombre de passatgers de vols internacionals i es contrau lleument o s’estanca el de pernoctacions hoteleres i de passatgers de creuers.

En definitiva, són majoria els indicadors que certifiquen que l’activitat econòmica de la ciutat i entorn metropolità ha tancat 2017 i començat 2018 amb un ritme de creixement similar o lleument més feble que el dels darrers trimestres. Una evolució condicionada tant per la inestabilitat política que no amaina com pel fet que després d’un quadrienni d’expansió econòmica potser ja és hora de prioritzar la qualitat i sostenibilitat del creixement i no només el volum.

Barcelona, 14 de febrer de 2018

* Representació de l’agregat dels valors trimestrals de P.Activa, Atur registrat, Afiliació a la Seg.Social, Índex de Producció Industrial i Productivitat Total de Factors, en relació amb un valor inicial.
NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML