Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una selecció d'indicadors de conjuntura de Barcelona i del seu entorn
  Variació (%)
  Període absolut Interanual 2017/2016 2016/2015
Població activa 3r.tr.18 794.400 -3,1 -1,5 4,4
Ocupats afiliats Seg. Social oct.18 1.116.830 2,7 2,5 3,3
Contractes laborals indefinits st-oct.18 35.780 11,4 10,2 15,4
Aturats registrats oct.18 69.808 -4,5 -6,5 -11,8
 
Passatgers vols internac. (milers) st-oct.18 6.966 6,8 6,8 11,1
Passatgers de creuers (milers) 3r.tr.18 1.050 5,8 1,1 5,6
Pernoctacions hoteleres (milers) gn-ab.18 5.695 -7,2 -1,9 8,5
Mercaderia port (milers tones) 3r.tr.18 16.753 2,2 26,2 3,4
 
Llicències d'obres. Sostre (m2) 2n.tr.18 234.163 27,5 2,4 49,4
Habitatges iniciats 2n.tr.18 608 18,3 11,4 -12,4
Licitació oficial a Catalunya (M€) 1r.sm.18 436 -15,5 44,2 -11,6
Compravenda d'habitatges 2n.tr.18 3.491 -18,8 9,9 16,7
 
Índex Producció Industrial (Catalunya) 3r.tr.18 100,8 -0,2 5,4 -1,5
Exportacions (M€) (Catalunya) jl-ag.18 11.353 3,5 8,7 2,0
Societats mercantils constituides jl-ag.18 1.158 -8,8 -8,6 13,6
Variació PIB (Barcelona) 2n.tr.18 -- 3,1 3,3 3,4
 
IPC (província Bcn) oct.18 -- 2,3 2,2 0,2
Vehicles matriculats st-oct.18 6.771 -2,7 -0,1 11,6
Preu habitatges 2a. mà (€/m2) 2n.tr.18 3.868 8,3 17,3 7,9
Lloguer sostre residencial (€/mes) 2n.tr.18 916 5,9 9,5 9,0
Crèdit sector privat (prov. Bcn) (M€) jn.18 165.174 -10,9 -9,6 -12,1

Array
Array
Array

L’economia barcelonina és a les portes de tancar l’any amb uns resultats que globalment no s’allunyaran massa dels obtinguts un any abans. El creixement s’alenteix de manera selectiva però relativament moderada. Rés que no s’observi a la resta de Catalunya i d’Espanya i que respon en part al feble creixement de l’economia europea. El contrapunt continua sent el context expansiu en el que s’ha mogut l’economia mundial tot i la inestabilitat d’algunes de les economies emergents més importants.

El mercat laboral ha mantingut l’evolució globalment positiva d’un any enrere. Més ocupats, més contractes indefinits i menys aturats. Però també deixa entreveure una pèrdua d’impuls que es tradueix en una reducció de la població activa derivada de la dificultat de corregir desequilibris com ara l’elevada inestabilitat laboral associada a un ús abusiu dels contractes temporals més precaris.
El creixement de la producció industrial metropolitana perd impuls en paral•lel al refredament de la demanda externa satisfeta amb exportacions catalanes. La contenció d’aquest creixement s’explica pel repte d’assumir un augment general dels costos –energia, primeres matèries i salaris- i un accés al crèdit condicionat per l’endeutament acumulat. Alhora, l’avanç de les importacions, deutor en part de l’encariment del petroli, certifica el vigor sostingut de la demanda interna.

La construcció continua sent l’activitat més dinàmica del sector secundari a la ciutat. L’augment de la superfície prevista en les llicències d’obres reafirma la variació igualment alcista del nombre d’habitatges en construcció. Alhora, el volum d’obra pública licitada a Catalunya registra un notable sotrac durant la primera meitat d’enguany. Si la tendència de l’oferta és lleument alcista, la solidesa de la demanda comença a mostrar alguna escletxa com ara el notable descens del nombre de compravendes d’habitatges. Preus elevats i un context polític enrarit semblen ser els principals factors explicatius.
Pel que fa al determinant sector turístic i després d’un 2017 atípic per una successió de factors aliens que van provocar un cert estancament en l’activitat hotelera, les dades disponibles de la primera meitat d’enguany mostren senyals de recuperació, especialment en el segment dels creuers gràcies a un augment de l’oferta. Igualment i per la mateixa raó, augmenten també els passatgers de vols internacionals. La nota discordant l’ofereixen les pernoctacions hoteleres.

Són majoria els indicadors que certifiquen que, a pocs mesos d’acabar l’any, l’activitat econòmica de la ciutat i entorn metropolità presenta un ritme de creixement lleument més contingut al dels darrers trimestres. L’evolució dels preus del mercat immobiliari sembla que ho corrobora. Però també hi ha indicis d’un alentiment soterrat imputable tant al llarg període d’inestabilitat política com a la necessitat de consolidar les fites assolides després d’un quadrienni d’expansió econòmica. La reducció del crèdit bancari al sector privat i del nombre de societats mercantils constituïdes en poden ser exemples. Sense oblidar l’impacte de reorientar les polítiques de creixement cap a uns productes i serveis de més qualitat i valor afegit.

Barcelona, 19 de novembre de 2018

* Representació de l’agregat dels valors trimestrals de P.Activa, Atur registrat, Afiliació a la Seg.Social, Índex de Producció Industrial i Productivitat Total de Factors, en relació amb un valor inicial.
NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML