Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una selecció d'indicadors de conjuntura de Barcelona i del seu entorn
  Variació (%)
  Període absolut Interanual 2016/2015 2015/2014
Població activa 3r.tr.17 819,8 0,7 4,4 -2,7
Ocupats afiliats Seg. Social oct.17 1.087.168 2,6 3,3 3,4
Contractes laborals indefinits st-oct.17 32.119 9,2 15,4 15,0
Aturats registrats oct.17 73.061 -8,1 -11,8 -9,8
 
Passatgers vols internac. (milers) oct.17 3,064 2,0 11,1 6,7
Passatgers de creuers (milers) st-oct. 17 700 -3,4 5,6 7,5
Estrangers/Total turistes (%) 2016 79 -- -- --
Pernoctacions hoteleres (milers) jl-st.17 5.387 -4,0 8,5 3,3
Mercaderia port (milers tones) st-oct.17 10.365 33,7 3,4 1,4
 
Llicències d'obres. Sostre (m2) 3r.tr.17 239.982 -18,4 49,4 0,0
Habitatges iniciats gn-st.17 1.024 5,0 -12,4 87,2
Licitació oficial a Catalunya (M€) gn-st.17 875 33,3 -11,6 -26,6
Compravenda d'habitatges 3r.tr.17 3.914 3,0 16,7 15,3
 
Índex Producció Industrial (Catalunya) ag-st.17 97,25 3,0 -1,5 3,8
Exportacions (M€) (Catalunya) jl-ag.17 10.967 6,5 2,0 6,0
Societats mercantils constituides ag-st.17 1.002 -24,5 13,6 6,7
Variació PIB (Barcelona) 2n.tr.17 -- 3,2 3,4 3,2
 
IPC (província Bcn) oct.17 -- 1,8 1,9 0,4
Vehicles matriculats st-oct.17 6.959 -2,9 11,6 14,1
Preu habitatges 2a. mà (€/m2) 3r.tr.17 3.891 20,1 7,9 8,4
Lloguer sostre residencial (€/mes) 2n.tr.17 865 11,8 9,0 6,8
Crèdit sector privat (prov Bcn) (M€) jn.17 185.461 0,8 -12,1 -3,6

Array
Array
Array

Creixement sostingut de l’economia barcelonina durant els primers deu mesos d’enguany que allarga l’excepcional evolució de l’any passat. La inèrcia i el context expansiu de l’economia europea gràcies a una política monetària extraordinàriament expansiva, s’imposen a un potencial de creixement cada cop més limitat.

Els principals indicadors del mercat laboral han registrat una evolució molt positiva en el que va d’any alhora que comença a perdre impuls. L’ocupació acumula ja tres anys i mig de creixement ininterromput. Una trajectòria que, afegida a l’estabilitat de la població activa, pressiona a la baixa la taxa d’atur. Alhora, la contractació laboral indefinida modera el fort ritme de creixement registrat els darrers anys. Per contra, es manté el recurs excessiu als contractes temporals més precaris. Una situació fins a cert punt inherent al model productiu i que el mercat no corregirà per iniciativa pròpia.

La producció industrial metropolitana manté un creixement relativament ferm recolzat en una demanda interna alcista i en un nou repunt de les exportacions. Un moviment contrarestat en el seu impacte sobre la producció per un repunt força intens de les importacions. Alhora que l’índex de producció industrial mostra un saldo de l’acumulat anual clarament positiu per les raons esmentades, els preus de sortida de fàbrica han evolucionat igualment a l’alça bàsicament per l’encariment de l’energia i els inputs bàsics. Un fet que comença a incidir en la capacitat de despesa dels consumidors atès que l’evolució de l’IPC porta gairebé un any instal·lat a l’entorn del dos per cent.

La construcció, malgrat l’evolució recent de les llicències d’obres, continua sent l’activitat més dinàmica del sector secundari a la ciutat. Una evolució recolzada en els baixos nivells de sortida, l’aposta decidida per la rehabilitació del parc residencial i la creixent demanda de sostre per a tota mena d’usos en un context de disponibilitat de finançament a tipus d’interès extraordinàriament baixos. També hi contribueix la recuperació dels preus en gairebé tots els segments del mercat immobiliari de la ciutat. L’augment del volum d’obra pública licitada a Catalunya corregeix la davallada del bienni anterior i reforça l’ona expansiva de l’activitat constructora.

Pel que fa al determinant sector turístic, en el que fins fa ben poc la majoria dels indicadors quantitatius reflectien un ritme d’activitat ascendent, les dades més recents apunten a un probable canvi de tendència. Així, s’alenteix l’augment del nombre de passatgers de vols internacionals i es contrau lleument el de pernoctacions hoteleres i de passatgers de creuers.

En definitiva, són majoria els indicadors que certifiquen que l’activitat econòmica de la ciutat i entorn metropolità ha iniciat el darrer trimestre d’enguany amb un ritme de creixement similar o lleument més feble que el dels tres primers. En paral·lel, i per raons diverses, es va fent evident un progressiu alentiment d’aquesta trajectòria. S’ha d’esperar un final d’any amb taxes de creixement més moderades que les de començament d’estiu. Amb comptades excepcions.

Barcelona, 30 de novembre de 2017

* Representació de l’agregat dels valors trimestrals de P.Activa, Atur registrat, Afiliació a la Seg.Social, Índex de Producció Industrial i Productivitat Total de Factors, en relació a un valor inicial.
NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML