Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una selecció d'indicadors de conjuntura de Barcelona i del seu entorn
  Variació (%)
  Període absolut Interanual 2016/2015 2015/2014
Població activa 1r.tr.17 832.800 4,7 4,4 -2,7
Ocupats afiliats Seg. Social mg.17 1.087.026 4,2 3,3 3,4
Contractes laborals indefinits ab-mg.17 12.612 4,7 15,4 15,0
Aturats registrats mg.17 76.784 -10,0 -11,8 -9,8
 
Passatgers vols internac. (milers) mg.17 3.017 15,1 11,1 6,7
Passatgers de creuers (milers) mg. 17 242 8,9 5,6 7,5
Estrangers/Total turistes (%) 2016 79 -- -- --
Pernoctacions hoteleres (milers) 1r.tr.17 2.817 14,7 8,5 3,3
Mercaderia port (milers tones) ab-mg.17 4.235 6,4 3,4 1,4
 
Llicències d'obres. Sostre (m2) 1r.tr.17 299.893 38,2 49,4 0,0
Habitatges iniciats 1r.tr.17 310 -4,2 -12,4 87,2
Licitació oficial a Catalunya (M€) 1r.tr.17 236 49,1 -11,6 -26,6
Compravenda d'habitatges 1r.tr.17 2.997 8,6 16,7 15,3
 
Índex Producció Industrial (Catalunya) mç-ab.17 119,2 14,2 -1,5 3,8
Exportacions (M€) (Catalunya) mç.17 5.647 7,9 2,0 6,0
Societats mercantils constituides mç-ab.17 1.705 9,7 13,6 6,7
Variació PIB (Barcelona) 2016 -- 3,4 3,2
 
IPC (província Bcn) mg.17 -- 2,7 1,9 0,4
Vehicles matriculats ab-mg.17 3.508 -3,5 11,6 14,1
Preu habitatges 2a. mà (€/m2) 1r.tr.17 3.222 7,7 7,9 8,4
Lloguer sostre residencial (€/mes) 4t.tr.16 843 11,7 9,0 6,8
Crèdit sector privat (prov Bcn) (M€) ds.16 184.540 -12,1 -12,1 -3,6

Array
Array
Array

Creixement intens i sostingut de l’economia barcelonina durant el primer semestre d’enguany que allarga l’excepcional evolució de l’any passat. La inèrcia i el context expansiu de l’entorn a cavall d’una política monetària extraordinàriament expansiva, s’imposen a un potencial de creixement que inevitablement es va reduint.

Els principals indicadors del mercat laboral –llevat de la població activa- han registrat una evolució molt positiva en el que va d’any. El nombre d’ocupats acumula ja tres anys i mig de creixement ininterromput. Una trajectòria que, afegida a l’estabilitat lleument contractiva de la població activa, pressiona fortament a la baixa el nombre de desocupats. Alhora, la contractació laboral indefinida modera el fort ritme de creixement registrat els darrers anys. Per contra, es manté el recurs excessiu als contractes temporals més precaris. Una situació fins a cert punt inherent al model productiu i que difícilment el mercat corregirà per iniciativa pròpia.

La producció industrial metropolitana manté un ritme de creixement relativament ferm recolzat en una demanda interna moderadament alcista i en un nou repunt de les exportacions. Alhora que l’índex de producció industrial mostra un saldo semestral clarament positiu per les raons esmentades, els preus de sortida de fàbrica han evolucionat igualment a l’alça bàsicament per l’encariment de l’energia i els inputs bàsics. Un fet ara per ara relativament innocu atesa la dinàmica expansiva de la demanda interna i el revifament de les exportacions. El que està per veure és la incidència que l’augment relativament intens de les importacions tindrà en la producció sectorial.

La construcció, malgrat l’evolució recent de les llicències d’obres i habitatges iniciats, continua sent l’activitat més dinàmica del sector secundari a la ciutat. Els baixos nivells de sortida, l’aposta decidida per la rehabilitació del parc residencial i la creixent demanda de sostre per a tota mena d’usos en un context de disponibilitat de finançament a uns tipus d’interès extraordinàriament baixos, ho expliquen. També hi contribueix la recuperació dels preus en gairebé tots els segments del mercat immobiliari de la ciutat. L’augment incipient del volum d’obra pública licitada al conjunt de Catalunya reforça l’ona expansiva de l’activitat constructora.

Pel que fa al determinant sector turístic, la majoria dels indicadors quantitatius continuen reflectint un ritme d’activitat ascendent. Al creixement intens de les pernoctacions hoteleres s’hi afegeix, després de tancar el primer trimestre en negatiu, la recuperació dels creuers. Alhora, el tràfic aeroportuari manté la forta expansió dels darrers anys amb un pes relatiu creixent dels vols intercontinentals.

En definitiva, són nombrosos els indicadors que certifiquen que l’activitat econòmica de la ciutat i entorn metropolità ha tancat la primera meitat d’enguany amb un ritme de creixement similar al de 2016, superant la major part de es expectatives. Alhora, els indicis que feien pensar en un alentiment d’aquesta trajectòria a curt termini eren, fins la tarda del passat 17 d’agost, escassos i relativament febles.

Barcelona, 18 d’agost de 2017

* Representació de l’agregat dels valors trimestrals de P.Activa, Atur registrat, Afiliació a la Seg.Social, Índex de Producció Industrial i Productivitat Total de Factors, en relació a un valor inicial.
NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML