Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una selecció d'indicadors de conjuntura de Barcelona i del seu entorn
  Variació (%)
  Període absolut Interanual 2017/2016 2016/2015
Població activa 2n.tr.18 803.800 0,1 -1,5 4,4
Ocupats afiliats Seg. Social jl.18 1.090.713 1,9 2,5 3,3
Contractes laborals indefinits jn-jl.18 29.362 12,5 10,2 15,4
Aturats registrats jl.18 68.069 -4,6 -6,5 -11,8
 
Passatgers vols internac. (milers) 2n.tr.18 9.982 4,3 6,8 11,1
Passatgers de creuers (milers) jn-jl.18 670 13,3 1,1 5,6
Pernoctacions hoteleres (milers) gn-ab.18 5.695 -7,2 -1,9 8,5
Mercaderia port (milers tones) jn-jl.18 12.060 13,0 26,2 3,4
 
Llicències d'obres. Sostre (m2) 2n.tr.18 234.163 27,5 2,4 49,4
Habitatges iniciats 2n.tr.18 608 18,3 11,4 -12,4
Licitació oficial a Catalunya (M€) 1r.sm.18 436 -15,5 46,1 -11,6
Compravenda d'habitatges 1r.tr.18 3.559 -16,8 9,9 16,7
 
Índex Producció Industrial (Catalunya) mg-jn.18 115,6 1,6 5,4 -1,5
Exportacions (M€) (Catalunya) ab-mg.18 12.236 3,2 8,7 2,0
Societats mercantils constituides ab-mg.18 1.387 -5,6 -8,6 13,6
Variació PIB (Barcelona) 1r.tr.18 -- 3,2 3,3 3,4
 
IPC (província Bcn) jl.18 -- 2,2 2,2 0,2
Vehicles matriculats 2n.tr.18 13.144 8,5 -0,1 11,6
Preu habitatges 2a. mà (€/m2) 1r.tr.18 3.707 5,9 17,3 7,9
Lloguer sostre residencial (€/mes) 2n.tr.18 916 5,9 9,5 9,0
Crèdit sector privat (prov. Bcn) (M€) mç.18 163.059 -10,6 -9,6 -12,1

Array
Array
Array

L’economia barcelonina tanca la primera meitat d’enguany creixent a un ritme més pausat que un any abans. Un lleu alentiment del procés expansiu que també s’observa a la resta de Catalunya i d’Espanya i que està estretament lligat al feble creixement de l’economia europea. Només el context expansiu en el que s’ha mogut l’economia mundial ha permès esquivar una desacceleració més intensa.

La majoria dels indicadors del mercat laboral mantenen l’evolució globalment positiva d’un any enrere. Més ocupats, més contractes indefinits, menys aturats i una població activa estabilitzada. Però també mostren una pèrdua d’impuls que pot dificultar la correcció de desequilibris com ara l’elevada inestabilitat laboral associada a un ús abusiu dels contractes temporals més precaris.

El creixement de la producció industrial metropolitana perd impuls en paral·lel a l’evolució de la demanda externa. L’avanç de les importacions s’imposa al de les exportacions certificant el vigor sostingut de la demanda interna. Una trajectòria expansiva que s’enfronta al repte d’assumir un augment general dels costos –energia, primeres matèries i salaris- i un accés al crèdit encara limitat per l’endeutament acumulat.
La construcció continua sent l’activitat més dinàmica del sector secundari a la ciutat. L’augment de la superfície prevista en les llicències d’obres reafirma la variació igualment alcista del nombre d’habitatges en construcció. Alhora, l’augment del volum d’obra pública licitada a Catalunya l’any passat registra un notable i inesperat sotrac durant la primera meitat d’enguany. Si pel cantó de l’oferta la tendència és lleument alcista, la solidesa de la demanda comença a mostrar alguna escletxa com ara el notable descens del nombre de compravendes d’habitatges. Preus elevats i un context polític enfosquit semblen ser els principals factors explicatius.

Pel que fa al determinant sector turístic i després d’un 2017 atípic per una successió de factors exògens que van provocar un cert estancament en l’activitat hotelera, les dades disponibles de la primera meitat d’enguany mostren senyals de recuperació, especialment en el segment dels creuers gràcies a un augment de l’oferta. Igualment i per la mateixa raó, augmenten també els passatgers de vols internacionals. La nota discordant l’ofereixen les pernoctacions hoteleres.

Són majoria els indicadors que certifiquen que l’activitat econòmica de la ciutat i entorn metropolità s’endinsa en la segona meitat de 2018 amb un ritme de creixement similar al dels darrers trimestres. L’evolució dels preus del mercat immobiliari sembla que ho corrobora. Però també hi ha indicis d’un alentiment soterrat imputable tant al llarg període d’inestabilitat política com a la necessitat de consolidar les fites assolides després d’un quadrienni d’expansió econòmica. La reducció del crèdit bancari al sector privat i del nombre de societats mercantils constituïdes en poden ser exemples. Sense oblidar l’impacte de reorientar les polítiques de creixement cap a uns productes i serveis de més qualitat i valor afegit.

Barcelona, 20 d’agost de 2018

* Representació de l’agregat dels valors trimestrals de P.Activa, Atur registrat, Afiliació a la Seg.Social, Índex de Producció Industrial i Productivitat Total de Factors, en relació amb un valor inicial.
NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML