Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una selecció d'indicadors de conjuntura de Barcelona i del seu entorn
  Variació (%)
  Període absolut Interanual 2016/2015 2015/2014
Població activa 1r.tr.17 832.800 4,7 4,4 -2,7
Ocupats afiliats Seg. Social ab.17 1.087.026 4,2 3,3 3,4
Contractes laborals indefinits ab.17 12.612 4,7 15,4 15,0
Aturats registrats ab.17 76.784 -10,0 -11,8 -9,8
 
Passatgers vols internac. (milers) ab.17 3.017 15,1 11,1 6,7
Passatgers de creuers (milers) ab. 17 242 8,9 5,6 7,5
Estrangers/Total turistes (%) 2016 79 -- -- --
Pernoctacions hoteleres (milers) nv-ds.16 2.817 14,7 8,5 3,3
Mercaderia port (milers tones) ab.17 4.235 6,4 3,4 1,4
 
Llicències d'obres. Sostre (m2) 1r.tr.17 299.893 38,2 49,4 0,0
Habitatges iniciats 1r.tr.17 310 -4,2 -12,4 87,2
Licitació oficial a Catalunya (M€) 1r.tr.17 236 49,1 -11,6 -26,6
Compravenda d'habitatges 4t.tr.16 2.997 8,6 16,7 15,3
 
Índex Producció Industrial (Catalunya) mç.17 119,2 14,2 -1,5 3,8
Exportacions (M€) (Catalunya) fb.17 5.647 7,9 2,0 6,0
Societats mercantils constituides fb-mç.17 1.705 9,7 13,6 6,7
Variació PIB (Barcelona) 2016 -- 3,4 3,2
 
IPC (província Bcn) ab.17 -- 2,7 1,9 0,4
Vehicles matriculats ab.17 3.508 -3,5 11,6 14,1
Preu habitatges 2a. mà (€/m2) 4t.tr.16 3.222 7,7 7,9 8,4
Lloguer sostre residencial (€/mes) 4t.tr.16 843 11,7 9,0 6,8
Crèdit sector privat (prov Bcn) (M€) ds.16 184.540 -12,1 -12,1 -3,6

Array
Array
Array

Les dades disponibles del mes d’abril ofereixen la imatge d’una economia que s’endinsa en el segon trimestre d’enguany creixent amb el mateix impuls que ha mostrat els darrers trimestres i amb el que va tancar l’excepcional 2016. La inèrcia és rellevant però el potencial de creixement es va reduint.

Les variables del mercat laboral han registrat una evolució molt positiva durant els primers mesos d’enguany. La població activa creix intensament per quart trimestre consecutiu. Igualment, el nombre d’ocupats i d’aturats evolucionen en sentit invers i amb la mateixa intensitat que durant el bienni anterior mentre que la contractació laboral indefinida modera el fort ritme de creixement del passat recent. Per contra, es manté el recurs excessiu als contractes temporals més precaris. Una situació inherent al model productiu i que difícilment el mercat corregirà per iniciativa pròpia.

La producció industrial metropolitana manté un ritme de creixement relativament ferm recolzat en una demanda interna moderadament alcista i en una d’externa que sembla en procés d’acceleració. Alhora que l’índex de producció industrial tendeix a l’alça per les raons esmentades, els preus de sortida de fàbrica s’orienten en el mateix sentit bàsicament per l’encariment de l’energia i els inputs bàsics. Un fet ara per ara relativament innocu atès l’evolució de la demanda interna i l’aparent revifament de les exportacions. Està per veure com pot incidir en la producció sectorial l’augment relativament intens de les importacions. Un euro feble podria contribuir a suavitzar aquest efecte però també a elevar els costos de producció i a perdre competitivitat.

La construcció apareix com l’activitat més dinàmica del sector secundari a la ciutat. Els baixos nivells de sortida, l’aposta decidida per la rehabilitació del parc residencial i la creixent demanda de sostre per a tota mena d’usos en un context de disponibilitat de finançament a uns tipus d’interès extraordinàriament baixos, ho expliquen. I també hi contribueix la recuperació dels preus en gairebé tots els segments del mercat immobiliari de la ciutat. Una situació a la que també hi ha contribuït la incipient recuperació dels volums d’obra pública licitada al conjunt de Catalunya.

Pel que fa al determinant sector turístic, la majoria dels indicadors quantitatius continuen reflectint un ritme d’activitat ascendent. El negoci dels creuers que havia tancat el primer trimestre en negatiu, es recupera durant l’abril gràcies al segment dels creuers en trànsit. Alhora, el tràfic aeroportuari manté la forta expansió dels darrers anys.

En definitiva, són nombrosos els indicadors que semblen certificar que durant el primer terç d’enguany l’activitat econòmica de la ciutat i entorn metropolità ha crescut a un ritme similar al del conjunt de 2016, superant fins i tot les expectatives més optimistes. Alhora però, hi ha indicis que deixen entreveure que l’economia metropolitana s’endinsa en una fase de creixement més contingut que el registrat el darrer bienni.

Barcelona, 29 de maig de 2017

* Representació de l’agregat dels valors trimestrals de P.Activa, Atur registrat, Afiliació a la Seg.Social, Índex de Producció Industrial i Productivitat Total de Factors, en relació a un valor inicial.
NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML