Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una selecció d'indicadors de conjuntura de Barcelona i del seu entorn
  Variació (%)
  Període absolut Interanual 2016/2015 2015/2014
Població activa 1r.tr.17 832.800 4,7 4,4 -2,7
Ocupats afiliats Seg. Social mg.17 1.087.026 4,2 3,3 3,4
Contractes laborals indefinits ab-mg.17 12.612 4,7 15,4 15,0
Aturats registrats mg.17 76.784 -10,0 -11,8 -9,8
 
Passatgers vols internac. (milers) mg.17 3.017 15,1 11,1 6,7
Passatgers de creuers (milers) mg. 17 242 8,9 5,6 7,5
Estrangers/Total turistes (%) 2016 79 -- -- --
Pernoctacions hoteleres (milers) 1r.tr.17 2.817 14,7 8,5 3,3
Mercaderia port (milers tones) ab-mg.17 4.235 6,4 3,4 1,4
 
Llicències d'obres. Sostre (m2) 1r.tr.17 299.893 38,2 49,4 0,0
Habitatges iniciats 1r.tr.17 310 -4,2 -12,4 87,2
Licitació oficial a Catalunya (M€) 1r.tr.17 236 49,1 -11,6 -26,6
Compravenda d'habitatges 1r.tr.17 2.997 8,6 16,7 15,3
 
Índex Producció Industrial (Catalunya) mç-ab.17 119,2 14,2 -1,5 3,8
Exportacions (M€) (Catalunya) mç.17 5.647 7,9 2,0 6,0
Societats mercantils constituides mç-ab.17 1.705 9,7 13,6 6,7
Variació PIB (Barcelona) 2016 -- 3,4 3,2
 
IPC (província Bcn) mg.17 -- 2,7 1,9 0,4
Vehicles matriculats ab-mg.17 3.508 -3,5 11,6 14,1
Preu habitatges 2a. mà (€/m2) 1r.tr.17 3.222 7,7 7,9 8,4
Lloguer sostre residencial (€/mes) 4t.tr.16 843 11,7 9,0 6,8
Crèdit sector privat (prov Bcn) (M€) ds.16 184.540 -12,1 -12,1 -3,6

Array
Array
Array

Les dades disponibles del mes de maig confirmen que l’economia barcelonina està creixent amb el mateix impuls que ha mostrat els darrers trimestres i amb el que va tancar l’excepcional 2016. La inèrcia i el context expansiu de l’entorn s’imposen a un potencial de creixement que inevitablement es va reduint.

Les variables del mercat laboral han registrat una evolució molt positiva en el que va d’any. La població activa està creixent intensament per sisè trimestre consecutiu a rebuf de la sostinguda trajectòria alcista de l’ocupació que, al seu torn, està pressionant a la baixa els nombre de desocupats. Alhora, la contractació laboral indefinida modera el fort ritme de creixement del passat recent. Per contra, es manté el recurs excessiu als contractes temporals més precaris. Una situació fins a cert punt inherent al model productiu i que difícilment el mercat corregirà per iniciativa pròpia.

La producció industrial metropolitana manté un ritme de creixement relativament ferm recolzat en una demanda interna moderadament alcista i en una d’externa en procés de reactivació. Alhora que l’índex de producció industrial tendeix a l’alça per les raons esmentades, els preus de sortida de fàbrica s’han orientat en el mateix sentit bàsicament per l’encariment de l’energia i els inputs bàsics. Un fet ara per ara relativament innocu atès l’evolució de la demanda interna i el revifament de les exportacions. El que està per veure és la possible incidència en la producció sectorial de l’augment relativament intens de les importacions.

La construcció apareix com l’activitat més dinàmica del sector secundari a la ciutat. Els baixos nivells de sortida, l’aposta decidida per la rehabilitació del parc residencial i la creixent demanda de sostre per a tota mena d’usos en un context de disponibilitat de finançament a uns tipus d’interès extraordinàriament baixos, ho expliquen. També hi contribueix la recuperació dels preus en gairebé tots els segments del mercat immobiliari de la ciutat. L’augment incipient del volum d’obra pública licitada al conjunt de Catalunya s’afegeix a l’ona expansiva de l’activitat constructora.

Pel que fa al determinant sector turístic, la majoria dels indicadors quantitatius continuen reflectint un ritme d’activitat ascendent. Al creixement desbocat de les pernoctacions hoteleres s’hi afegeix, després de tancar el primer trimestre en negatiu, la recuperació dels creuers gràcies al segment dels creuers en trànsit. Alhora, el tràfic aeroportuari manté la forta expansió dels darrers anys amb un pes relatiu creixent dels vols intercontinentals.

En definitiva, són nombrosos els indicadors que semblen certificar que molt probablement l’activitat econòmica de la ciutat i entorn metropolità tancarà la primera meitat d’enguany amb un ritme de creixement similar al de 2016, superant les expectatives més optimistes. Alhora, els indicis que poden fer pensar en un alentiment d’aquesta trajectòria a curt termini són, ara per ara, escassos i molt febles.

Barcelona, 28 de juny de 2017

* Representació de l’agregat dels valors trimestrals de P.Activa, Atur registrat, Afiliació a la Seg.Social, Índex de Producció Industrial i Productivitat Total de Factors, en relació a un valor inicial.
NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML