Impressió

L'economia espanyola en el context econòmic internacional

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
________________________________ Estats Units Unió Europea Espanya
I.17 II.17 III.17 I.17 II.17 III.17 I.17 II.17 III.17
PIB 2,0 2,2 2,3 2,1 2,4 2,5 3,0 3,1 3,1
variació anual real (%)
Demanda nacional 2,2 2,5 2,6 2,0 2,2 2,2 2,4 2,3 2,7
aportació al creix PIB (%)
Demanda externa -0,2 -0,2 -0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0,8 0,4
aportació al creix PIB (%)
Indicador Clima Econòmic 99,7 99,7 99,8 108,9 110,6 112,4 107,7 108,4 109,0
índex 1990-2015=100
Producció industrial 0,6 2,1 1,9 2,0 2,8 3,7 1,9 2,2 2,5
variació anual (%)
Població ocupada 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,6 2,9 2,9
variació anual (%)
Taxa d'atur 4,7 4,4 4,3 8,0 7,7 7,5 18,8 17,2 16,4
(%) de la població activa
Preus de consum 2,4 1,6 2,2 1,6 1,5 1,8 2,3 1,5 1,8
variació anual (%)
Exportacions 12,0 9,4 -0,5 7,3 8,1 7,4 12,1 8,2 8,2
variació anual (%)
Importacions 11,7 9,9 0,2 10,8 12,1 8,7 14,7 9,0 11,2
variació anual (%)
Notes: Als Preus de consum, les dades corresponen al darrer mes del trimestre. En l'Índex de Clima Econòmic, les dades d'Estats Units corresponen a l'Indicador Compost Avançat. Les dades d'Exportacions, Importacions i Població Ocupada de la UE corresponen a la zona euro. En cursiva, les dades provisionals i les estimades.
Font: INE i Ministerio de Economia y Hacienda.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

L’economia espanyola ha tancat el tercer trimestre de 2017 amb un creixement interanual del 3,1% i a un pas de completar un quadrienni d’expansió ininterrompuda. Es redueix el diferencial de creixement amb la resta de la UE i els Estats Units, que mostren uns perfils moderadament expansius a l’entorn del 2,5%. Una conjuntura reforçada pel dinamisme que mantenen les principals economies asiàtiques i l’evolució igualment expansiva de les principals economies emergents.

Les previsions que des de fa mesos apunten a un creixement de l’economia mundial durant 2017 lleument més intens que el dels darrers anys semblen ben encaminades atesos els resultats provisionals que es coneixen dels primers tres trimestres. A l’avanç sostingut que mostren les economies més desenvolupades –el conjunt de l’OCDE ha assolit el ritme de creixement més elevat de la dècada- s’hi afegeixen les grans economies asiàtiques –Xina i Índia amb taxes de creixement properes al set per cent- i també les que estan en procés de desenvolupament del sud-est del continent, afavorides per l’augment de la demanda, tan interna com externa, i la recuperació de les cotitzacions del petroli i primeres matèries. Alhora, i amb les mateixes raons de fons, les economies sud-americanes mostren signes de millora que es comencen a fer sentir al Brasil.

A més d’aquest context global favorable, el creixement intens i sostingut de l’economia espanyola s’ha de relacionar amb el clima de relativa bonança que viu la Unió Europea, principal mercat de destinació dels nostres productes i d’origen dels turistes que ens visiten. Sense oblidar els beneficis derivats de la política monetària expansiva del BCE. Segons les primeres estimacions referides al tercer trimestre de 2017, tant la zona de l’euro com el conjunt de la UE han registrat creixements trimestrals de l’ordre del 0,6%, situant el creixement interanual del conjunt en el 2,5%, la taxa més elevada dels darrers quatre anys de recuperació econòmica. Però aquest bon resultat global dissimula l’existència de ritmes de creixement ben diferents entre els diversos països. Espanya, Irlanda i fins a cert punt Portugal són les excepcions en una UE que concentra el seu creixement en la meitat central i oriental del seu territori. Regne Unit, França i Itàlia, per motius diferents, alenteixen el dinamisme econòmic europeu.

Segons la Comptabilitat Nacional, durant el tercer trimestre d’enguany el PIB espanyol ha mantingut un ritme de creixement estable tant en termes trimestrals com anuals. L’anàlisi de l’evolució dels diversos components revela que el consum continua cedint protagonisme a la inversió, tant en actius immobiliaris com en béns d’equipament. On sí s’observen canvis és en els pesos relatius de les aportacions dels grans components al creixement del PIB. Així la demanda nacional passa a explicar el 85% del creixement anual i la demanda externa menys del 15% restant. L’augment de les importacions explica una distribució menys equilibrada i sostenible que la registrada durant els darrers quatre trimestres.      

Barcelona, 30 de novembre de 2017

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML