Impressió

L'economia espanyola en el context econòmic internacional

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
________________________________ Estats Units Unió Europea Espanya
III.16 IV.16 I.17 III.16 IV.16 I.17 III.16 IV.16 I.17
PIB 1,7 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 3,2 3,0 3,0
variació anual real (%)
Demanda nacional 1,5 2,2 2,1 2,1 2,3 2,3 2,5 2,2 2,2
aportació al creix PIB (%)
Demanda externa 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 0,7 0,8 0,8
aportació al creix PIB (%)
Indicador Clima Econòmic 99,1 99,4 99,8 104,6 107,7 108,9 105,0 107,2 107,7
índex 1990-2015=100
Producció industrial -1,2 -0,1 0,6 1,2 2,3 1,9 1,8 1,7 1,8
variació anual (%)
Població ocupada 1,9 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 2,9 2,7 2,5
variació anual (%)
Taxa d'atur 4,9 4,7 4,7 8,5 8,3 8,1 18,9 18,6 18,8
(%) de la població activa
Preus de consum 1,5 2,1 2,4 0,4 1,2 1,6 0,2 1,6 2,3
variació anual (%)
Exportacions -0,9 3,6 11,9 0,7 3,2 6,8 0,0 3,9 12,1
variació anual (%)
Importacions -2,6 4,3 11,6 -0,9 3,3 9,5 -3,0 3,9 14,8
variació anual (%)
Notes: Als Preus de consum, les dades corresponen al darrer mes del trimestre. En l'Índex de Clima Econòmic, les dades d'Estats Units corresponen a l'Indicador Compost Avançat. Les dades d'Exportacions, Importacions i Població Ocupada de la UE corresponen a la zona euro. En cursiva, les dades provisionals i les estimades.
Font: INE i Ministerio de Economia y Hacienda.

Array
Array
Array
Array
Array

L’economia espanyola, que ha tancat el primer trimestre d’enguany amb un creixement del tres per cent interanual, manté amb pocs canvis la trajectòria expansiva del darrer bienni i també el diferencial positiu de creixement amb la resta de la UE i els Estats Units, que mostren igualment un perfil expansiu relativament estable a l’entorn del dos per cent. Una conjuntura que segurament no seria tan plàcida si les principals economies asiàtiques no mantinguessin igualment una trajectòria expansiva d’intensitat similar a la de 2016.

Les previsions que apunten a un creixement de l’economia mundial durant 2017 lleument més intens que el dels darrers anys semblen ben encaminades atesos els resultats provisionals que es coneixen del primer trimestre. A l’avanç sostingut que mostren les economies més avançades –inclosa la japonesa- s’hi afegeixen les grans economies asiàtiques –Xina i Índia amb taxes de creixement properes al set per cent- i també les que estan en procés de desenvolupament del sud-est del continent, afavorides per l’augment de la demanda i les cotitzacions del petroli i primeres matèries. Alhora, i per les mateixes raons, les economies sud-americanes mostren signes clars de millora tot i que Brasil es mantingui encara en recessió.

A més d’aquest context global favorable, el creixement intens i sostingut de l’economia espanyola s’ha de relacionar amb el clima de relativa bonança que viu la Unió Europea, principal mercat de destinació dels nostres productes i d’origen dels turistes que ens visiten. Sense oblidar els beneficis derivats de la política monetària expansiva del BCE. Segons les primeres estimacions, tant la zona de l’euro com el conjunt de la UE han registrat creixements trimestrals de l’ordre del 0,5%, similars o lleument superiors als dels quatre trimestres de 2016. Això no treu l’existència de comportaments ben diferents entre els diversos països. A la banda alta, a més d’Espanya, s’hi troben Alemanya, Portugal, Finlàndia i alguns dels de darrera incorporació a la UE. Per contra, França, Itàlia i Regne Unit entre altres, han superat el primer trimestre d’enguany amb un ritme de creixement trimestral esquifit i més baix que el de final de 2016.

Segons la Comptabilitat Nacional Trimestral, durant el primer trimestre d’enguany el PIB espanyol s’ha accelerat lleument en termes trimestrals i ha repetit creixement interanual. L’anàlisi de l’evolució dels diversos components revela una notable pèrdua de pes relatiu de la despesa en consum compensada per un major protagonisme de la inversió i les exportacions. Dinàmiques que no alteren els pesos relatius de les aportacions dels grans components al creixement del PIB. Així la demanda nacional explica gairebé tres quartes parts del creixement anual i la demanda externa l’altre quart. Una distribució més equilibrada i sostenible que la registrada un any enrere amb un ritme de creixement de l’ordre del 3,5%. En termes de creació de llocs de treball, les dades del primer trimestre donen continuïtat al lleu alentiment iniciat durant els darrers mesos de 2016. Una desacceleració relativament moderada gràcies a l’impuls protagonitzat per la construcció.

Barcelona, 29 de maig de 2017

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML