Impressió

L'economia de Barcelona - 2016

Array
Array

Després del canvi de tendència i posterior consolidació, l’economia de la ciutat, igual que la del seu entorn, ha viscut un 2016 molt expansiu. Les taxes de creixement s’han generalitzat a la majoria de sectors productius millorant el clima econòmic de la ciutat i les expectatives a mitjà termini.

A l’exportació de manufactures i als serveis lligats al turisme, que han continuat mantenint una notable capacitat generadora i tractora d’activitat, se’ls ha afegit la construcció i la pràctica totalitat del terciari. Aquesta extensió en forma de taca d’oli de l’augment d’activitat a la major part del teixit productiu de la ciutat s’ha d’imputar, en bona mesura, a la inèrcia derivada d’un bienni molt expansiu gràcies a la reactivació del crèdit, a la contenció del preu del petroli i a que la ciutat no s’ha vist directament afectada per actes terroristes que han colpejat brutalment algunes destinacions turístiques competidores.

L'economia de Barcelona  2016

En aquest document es fa un breu repàs del que ha estat l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant l'any 2016.

 

Font: Eurostat, INE, Idescat i Ajuntament de Barcelona
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML