Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
gn-st. 2018
Variació (%)
Productes 2018/2017* 2017/2016
Gas natural 3.113.899 6,3 64,1
Gasoil, gasolina i fuel 6.516.352 15,4 16,8
Biocombustibles 615.754 34,9 -3,6
Resta energia 375.717 19,7 0,7
Siderometal·lúrgics 2.390.302 7,3 40,5
Potasses i altres adobs 582.112 -3,3 5,8
Productes químics 4.816.676 8,8 20,1
Ciment i clínker 960.900 -1,5 -3,0
Altre material construcció 1.219.933 8,9 31,4
Cereals i farines 672.390 11,4 38,1
Fava de soja 1.150.008 5,0 17,0
Pinso i farratges 1.086.158 6,7 9,0
Fruites i verdures 1.206.517 23,9 199,9
Begudes i derivats 850.542 8,7 16,5
Conserves 242.446 4,3 56,0
Tabac, cafè i cacau 539.095 -5,8 29,4
Olis i greixos 764.270 -9,0 19,0
Pesca congelada 341.990 2,5 2,4
Resta alimentació 2.688.719 35,0 67,8
Paper i pasta 2.262.821 24,2 43,2
Fusta 354.342 -8,2 417,2
Maquinària i recanvis 2.198.316 9,6 16,8
Automòbils i peces 1.714.959 17,8 8,3
Resta de mercaderies 4.445.504 11,6 21,2
Tares 8.611.989 9,7 20,4
Total 49.721.711 11,5 26,3
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

El creixement del tràfic comercial amb l’exterior en el que va d’any no té un únic protagonista. S’ha recolzat tant en les importacions de gas natural i derivats del petroli com en la càrrega i descàrrega de productes químics, alimentaris, paper i pasta a més de maquinària i automòbils. En termes d’origen/destinació, els fluxos comercials amb els ports europeus de l’Atlàntic i amb els asiàtics i americans guanyen rellevància en perjudici dels africans.

De les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat en el que va d’any, només cinc no han evolucionat de manera inequívocament alcista. De la resta, gairebé la meitat han crescut més que el conjunt. Les fruites i verdures, l’energia amb l’excepció del gas natural, l’agregat resta alimentació, els automòbils i el paper i pasta  són les tipologies que actualment mostren uns ritmes de creixement més elevats. L’augment d’aquest darrer i dels dos apartats lligats a l’alimentació humana dóna continuïtat a una trajectòria recent extraordinàriament expansiva.

Seguint en la vessant positiva i deixant de banda els ja esmentats creixements interanuals més intensos en termes relatius, convé insistir en l’evolució expansiva del gas natural, que ja venia d’un 2017 molt alcista. El mateix es pot dir dels productes químics, els siderúrgics, els materials de la construcció excepte el ciment, el “calaix de sastre” que anomenem resta de mercaderies i les begudes i derivats. Si bé els seus ritmes de creixement no són els més espectaculars, sí que són determinants en termes absoluts. Els signes negatius corresponen a segments poc rellevants en termes absoluts que, amb l’excepció del ciment i clínker, venen precedits d’un 2017 clarament expansiu. El gràfic adjunt mostra la creixent especialització del port en dues grans tipologies de productes: l’energia i els d’alimentació humana i animal. En segon terme i amb un avanç més modest es situen els productes químics i els automòbils i maquinària.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, només el continent africà amb l’excepció dels ports mediterranis tanquen els primers nou mesos d’enguany al marge de la tendència expansiva general. Es registren creixements relativament minsos en els fluxos amb la majoria dels ports de la conca mediterrània, d’Extrem Orient i Japó i de la costa atlàntica d’Amèrica del sud. A banda d’aquestes quatre grans àrees, que concentren aproximadament el 57% del tràfic amb l’exterior, la resta presenta taxes de creixement molt intenses, encapçalades per l’Europa atlàntica i el Golf de Mèxic. En termes generals, es registra un notable creixement dels fluxos comercials entre Barcelona i els ports americans.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones
gn-st.2018
Variació (%)
Àrees geogràfiques 2018/2017* 2017/2016
França/Itàlia 6.097.353 5,6 4,2
Europa (Atlàntic) 2.893.707 37,2 14,3
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 3.042.748 7,2 24,8
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 5.099.783 28,9 71,1
Sud i sud-est asiàtic 3.893.935 21,9 53,8
Extrem Orient i Japó 5.346.029 6,8 12,6
Nord d'Àfrica 4.889.253 3,8 24,8
Resta d'Àfrica 2.584.128 -6,6 43,9
Amèrica del Nord (Atlàntic) 1.707.751 28,9 87,9
Golf de Mèxic 2.028.426 53,2 21,4
Amèrica Central i Carib 1.010.814 34,2 24,1
Amèrica del Sud (Atlàntic) 2.467.870 1,7 66,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 481.676 35,2 307,5
Amèrica del Sud (Pacífic) 757.406 15,7 78,5
Oceania i Illes del Pacífic 157.899 2,5 13,7
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX