Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
gn-oct 2017
Variació (%)
Productes 2017/
2016*
2016/
2015
Gas natural 3.318.546 66,2 -4,5
Gasoil, gasolina i fuel 6.331.206 11,0 -0,9
Biocombustibles 511.292 -15,5 -28,2
Resta energia 355.339 11,3 1,7
Siderometal·lúrgics 2.504.408 37,5 1,8
Potasses i altres adobs 662.662 17,0 -9,4
Productes químics 4.837.148 18,5 2,8
Ciment i clínker 1.126.490 -8,3 9,0
Altre material construcció 1.240.070 32,2 12,2
Cereals i farines 727.492 29,2 19,2
Fava de soja 1.199.647 15,7 -17,0
Pinso i farratges 1.116.469 12,3 3,3
Fruites i verdures 1.078.302 200,9 26,6
Begudes i derivats 862.778 16,3 11,9
Conserves 254.093 64,4 36,5
Tabac, cafè i cacau 624.314 29,6 8,5
Olis i greixos 921.942 17,7 -2,4
Pesca congelada 368.741 4,1 -7,6
Resta alimentació 2.270.469 56,5 30,7
Paper i pasta 2.054.530 40,2 7,7
Fusta 467.793 418,5 6,4
Maquinària i recanvis 2.214.632 17,9 2,6
Automòbils i peces 1.633.995 6,9 4,7
Resta de mercaderies 4.398.941 20,5 3,4
Tares 8.684.097 19,6 9,7
Total 49.765,398 24,3 3,4
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

La recuperació del tràfic comercial amb l’exterior es recolza en l’augment de les importacions de gas natural i en la càrrega i descàrrega de productes químics, siderometal·lúrgics i primeres matèries del sector primari com alguns dels segments més destacats. La intensitat del creixement i la seva generalització a la major part de productes explica l’absència de signes negatius en l’evolució dels fluxos comercials amb origen/destinació al port de la ciutat.

De les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant els primers deu mesos d’enguany la immensa majoria segueixen trajectòries inequívocament alcistes. Només dues han registrat variacions interanuals clarament negatives: els biocombustibles i el ciment i clínker. Val la pena remarcar que aquestes dues categories només comparteixen el signe de la variació actual; mentre que el descens de la primera té un recorregut relativament llarg, el ciment i clínker va tancar l’any passat en positiu.

En la vessant positiva, els creixements interanuals més intensos en termes relatius els protagonitzen la fusta i les fruites i verdures. Dues tipologies que ja havien evolucionat a l’alça l’any passat. Amb creixements relatius no tan espectaculars però superiors al trenta per cent es poden citar diverses categories de productes per a l’alimentació humana i animal, l’agregat de la resta de material de construcció, el gas natural, els productes siderometal·lúrgics i el paper i pasta. Dels agregats més representatius en termes absoluts, els que mostren un ritme de creixement més intens, a banda dels tres darrers, són la maquinària i recanvis, la química, i el calaix de sastre anomenat resta de mercaderies. Com es pot observar al gràfic adjunt, en deu mesos el tràfic comercial ha igualat o superat en volum el de tot el 2016 a la majoria de categories.

Pel que fa a les àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, el creixement relatiu més esquifit correspon a França/Itàlia, la que acapara més volum de tràfic i la més propera a Barcelona. Les altres dues que superen els cinc milions de tones en deu mesos, Nord d’Àfrica i Extrem Orient i Japó, tenen en comú creixements relatius elevats però que no superen el del tràfic total amb l’exterior. Quatre de les cinc àrees que en el que va d’any han mogut entre 2,5 i 4,5 milions de tones, registren creixements que superen el 45%. Els més elevats, però, s’associen amb el continent americà amb l’excepció d’Amèrica Central i Golf de Mèxic.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones
gn-oct
2017
Variació (%)
Àrees geogràfiques 2017/
2016*
2016/
2015
França/Itàlia 6.426.143 2,9 10,1
Europa (Atlàntic) 2.451.271 11,2 -16,4
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 3.210.701 23,3 -9,8
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 4.355.063 60,9 -13,9
Sud i sud-est asiàtic 3.520.910 54,0 5,6
Extrem Orient i Japó 5.489.766 13,4 7,5
Nord d'Àfrica 5.324.898 22,1 6,6
Resta d'Àfrica 2.976.829 45,3 9,7
Amèrica del Nord (Atlàntic) 1.535.295 89,0 33,9
Golf de Mèxic 1.432.577 3,9 17,8
Amèrica Central i Carib 972.563 20,2 -0,4
Amèrica del Sud (Atlàntic) 2.693.464 60,8 -24,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 395.553 372,1 -8,8
Amèrica del Sud (Pacífic) 756.146 116,5 27,3
Oceania i Illes del Pacífic 161.664 16,2 -8,0
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX