Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
gn-jn. 2018
Variació (%)
Productes 2018/2017* 2017/2016
Gas natural 1.869.152 8,7 64,1
Gasoil, gasolina i fuel 4.583.360 25,5 16,8
Biocombustibles 401.539 47,5 -3,6
Resta energia 246.038 42,9 0,7
Siderometal·lúrgics 1.616.023 12,5 40,5
Potasses i altres adobs 390.986 0,3 5,8
Productes químics 3.139.608 12,4 20,1
Ciment i clínker 689.512 17,7 -3,0
Altre material construcció 833.082 9,6 31,4
Cereals i farines 400.079 7,4 38,1
Fava de soja 830.623 1,0 17,0
Pinso i farratges 626.966 1,5 9,0
Fruites i verdures 860.665 66,1 199,9
Begudes i derivats 512.983 13,5 16,5
Conserves 162.890 7,6 56,0
Tabac, cafè i cacau 357.887 -8,2 29,4
Olis i greixos 523.080 -11,9 19,0
Pesca congelada 240.447 8,2 2,4
Resta alimentació 1.693.566 57,1 67,8
Paper i pasta 1.442.480 28,1 43,2
Fusta 215.773 12,0 417,2
Maquinària i recanvis 1.457.661 9,4 16,8
Automòbils i peces 1.204.164 23,6 8,3
Resta de mercaderies 3.071.464 17,3 21,2
Tares 5.598.552 12,8 20,4
Total 32.968.582 16,9 26,3
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

El fort creixement del tràfic comercial amb l’exterior en el que va d’any no té un únic protagonista. S’ha recolzat tant en les importacions de gas natural i derivats del petroli com en la càrrega i descàrrega de productes químics, alimentaris i vehicles. En termes d’origen/destinació, els fluxos comercials amb els ports atlàntics d’Europa i amb els del sud i sud-est asiàtic guanyen rellevància en perjudici dels d’Àfrica i Extrem Orient i Japó.

De les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat en el que va d’any, només cinc no han evolucionat de manera inequívocament alcista. De la resta, aproximadament la meitat han crescut més que el conjunt. Les fruites i verdures, els biocombustibles i altres productes del sector energia, l’agregat resta alimentació i el paper i pasta són les tipologies que actualment mostren uns ritmes de creixement més intens. L’augment d’aquest darrer i dels dos apartats lligats a l’alimentació humana dóna continuïtat a una trajectòria recent extraordinàriament expansiva.

Seguint en la vessant positiva i deixant de banda els ja esmentats creixements interanuals més intensos en termes relatius, convé insistir en l’evolució expansiva del gas natural i resta de productes energètics que ja venien d’un 2017 alcista. El mateix es pot dir dels productes químics, els automòbils, els siderúrgics, els materials de la construcció excepte el ciment, el “calaix de sastre” que anomenem resta de mercaderies i les begudes i derivats. Si bé els seus ritmes de creixement no són els més espectaculars, sí que són determinants en termes absoluts. Pel que fa als signes clarament negatius, corresponen a segments poc rellevants en termes absoluts que venen precedits d’un 2017 clarament expansiu. El gràfic adjunt mostra la creixent especialització del port en dues grans tipologies de productes: l’energia i els d’alimentació humana i animal. En segon terme i amb un avanç més modest es situen els productes químics i els automòbils i maquinària.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, només l’Extrem Orient i Japó i el continent africà tanquen el primer semestre d’enguany al marge de la tendència expansiva general. També es registren creixements relativament minsos en els fluxos amb els ports de França i Itàlia. A banda d’aquestes tres grans àrees, que concentren gairebé la meitat del tràfic amb l’exterior, la resta presenta taxes de creixement molt intenses, encapçalades en termes relatius i per segon any consecutiu per la costa nord-americana del Pacífic. En termes generals, es registra un notable creixement dels fluxos comercials amb els ports americans.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones gn-jn.2018 Variació (%)
Àrees geogràfiques 2018/2017* 2017/2016
França/Itàlia 4.287.413 8,8 4,2
Europa (Atlàntic) 1.974.840 36,6 14,3
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 2.201.049 28,4 24,8
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 2.961.155 52,4 71,1
Sud i sud-est asiàtic 2.638.542 26,4 53,8
Extrem Orient i Japó 3.363.296 2,0 12,6
Nord d'Àfrica 3.246.911 4,3 24,8
Resta d'Àfrica 1.932.127 4,1 43,9
Amèrica del Nord (Atlàntic) 1.077.520 30,3 87,9
Golf de Mèxic 1.120.175 56,1 21,4
Amèrica Central i Carib 718.026 39,7 24,1
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.679.011 21,4 66,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 364.343 75,0 307,5
Amèrica del Sud (Pacífic) 441.304 33,1 78,5
Oceania i Illes del Pacífic 121.094 23,0 13,7
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX