Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
gn-oct. 2018
Variació (%)
Productes 2018/2017* 2017/2016
Gas natural 3.408.752 2,7 64,1
Gasoil, gasolina i fuel 7.175.367 12,3 16,8
Biocombustibles 657.363 28,5 -3,6
Resta energia 420.491 19,1 0,7
Siderometal·lúrgics 2.650.022 5,7 40,5
Potasses i altres adobs 639.698 -3,5 5,8
Productes químics 5.367.440 10,5 20,1
Ciment i clínker 1.064.497 -5,6 -3,0
Altre material construcció 1.336.085 7,7 31,4
Cereals i farines 760.533 4,6 38,1
Fava de soja 1.289.565 7,5 17,0
Pinso i farratges 1.244.611 11,3 9,0
Fruites i verdures 1.353.460 25,0 199,9
Begudes i derivats 931.493 7,8 16,5
Conserves 266.260 4,8 56,0
Tabac, cafè i cacau 598.114 -4,2 29,4
Olis i greixos 832.869 -9,7 19,0
Pesca congelada 384.101 4,0 2,4
Resta alimentació 3.025.019 32,9 67,8
Paper i pasta 2.551.587 24,1 43,2
Fusta 404.610 -13,7 417,2
Maquinària i recanvis 2.430.484 9,6 16,8
Automòbils i peces 1.923.716 17,6 8,3
Resta de mercaderies 4.911.201 11,2 21,2
Tares 9.620.519 10,4 20,4
Total 55.247.858 10,7 26,3
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

El creixement del tràfic comercial amb l’exterior durant 2018 no té un únic protagonista. S’ha recolzat tant en les importacions de derivats del petroli com en la càrrega i descàrrega de productes químics, alimentaris, paper i pasta a més de maquinària i automòbils. En termes d’origen/destinació, els fluxos comercials amb els ports europeus de l’Atlàntic i amb els asiàtics i americans guanyen rellevància en perjudici dels africans.

De les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant els primers deu mesos de 2018, només cinc han evolucionat negativament. De la resta, més de la meitat han crescut a taxes de dos dígits. Les fruites i verdures, l’energia amb l’excepció del gas natural, l’agregat resta alimentació, els automòbils i el paper i pasta  són les tipologies que han mostrat uns ritmes de creixement més elevats. L’augment d’aquest darrer i dels dos apartats lligats a l’alimentació humana dóna continuïtat a una trajectòria recent extraordinàriament expansiva.

Seguint en la vessant positiva i deixant de banda els ja esmentats creixements interanuals més intensos en termes relatius, convé insistir en l’evolució del gas natural, que ja venia d’un 2017 molt alcista. El mateix es pot dir dels productes químics, els siderúrgics, els materials de la construcció excepte el ciment, el “calaix de sastre” que anomenem resta de mercaderies i les begudes i derivats. Si bé els seus ritmes de creixement no són els més espectaculars, sí que són determinants en termes absoluts. Els signes negatius corresponen a segments poc rellevants en termes absoluts que, amb l’excepció del ciment i clínker, venen precedits d’un 2017 clarament expansiu. El gràfic adjunt mostra la creixent especialització del port en dues grans tipologies de productes: l’energia i els d’alimentació humana i animal. En segon terme i amb un avanç més modest es situen els productes químics i els automòbils i maquinària.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, només els ports del continent africà, amb l’excepció dels mediterranis, tanquen els primers nou mesos d’enguany al marge de la tendència expansiva general. Es registren creixements relativament minsos en els fluxos amb la majoria dels ports de la conca mediterrània i estancats en els intercanvis amb la costa atlàntica d’Amèrica del sud. A banda d’aquestes tres grans àrees, que concentren aproximadament el 44% del tràfic amb l’exterior, la resta presenta taxes de creixement molt intenses, encapçalades pel Golf de Mèxic, Amèrica del Nord, l’Europa atlàntica i el Golf Pèrsic. El protagonisme dels ports asiàtics és cada cop més aclaparador.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones
gn-oct.2018
Variació (%)
Àrees geogràfiques 2018/2017* 2017/2016
França/Itàlia 6.756.581 5,0 4,2
Europa (Atlàntic) 3.157.460 28,7 14,3
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 3.341.161 4,6 24,8
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 5.617.194 27,6 71,1
Sud i sud-est asiàtic 4.249.449 20,6 53,8
Extrem Orient i Japó 6.100.253 10,9 12,6
Nord d'Àfrica 5.357.966 0,6 24,8
Resta d'Àfrica 2.763.003 -7,3 43,9
Amèrica del Nord (Atlàntic) 2.020.534 31,5 87,9
Golf de Mèxic 2.334.779 58,2 21,4
Amèrica Central i Carib 1.165.677 19,8 24,1
Amèrica del Sud (Atlàntic) 2.697.694 0,0 66,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 526.793 33,2 307,5
Amèrica del Sud (Pacífic) 882.238 16,5 78,5
Oceania i Illes del Pacífic 181.480 11,6 13,7
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX