Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2011 18.258 24.808 16.493 12.268 824 9.936 940 2.605 14.695 21.676
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
  
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
1r.tr. 5.295 5.647 4.127 3.000 673 2.182 495 464 4.311 4.856
2n.tr. 6.176 6.630 4.852 3.538 778 2.372 545 720 4.899 5.614
3r.tr. 6.271 6.162 4.998 3.436 741 2.206 532 520 5.022 5.137
4t.tr. 5.688 5.711 4.598 3.180 432 2.461 658 502 4.735 4.933
  
2017 29.023 31.047 23.248 17.873 3.587 10.897 2.188 2.278 24.209 27.312
1r.tr. 6.693 7.080 5.420 3.931 856 2.668 417 480 5.576 6.177
2n.tr. 6.993 7.440 5.635 4.463 805 2.361 553 616 5.649 6.424
3r.tr. 7.916 8.361 6.299 4.907 1.016 2.952 601 503 6.598 7.440
4t.tr. 7.421 8.166 5.894 4.572 910 2.916 617 678 6.386 7.271
2018
1r.tr. 7.710 8.501 6.226 4.721 864 3.222 621 558 6.603 7.690
2n.tr. 7.952 8.805 6.596 5.442 941 2.818 414 545 6.502 7.802
3r.tr. 7.791 8.962 6.628 5.295 717 3.171 440 496 6.531 7.991
octubre 2.674 2.853 2.310 1.730 210 928 154 195 2.294 2.454

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
jl-oct. 2018/ jl-oct. 2017
Total 2,6 -0,4 3,1
Càrrega general 7,8 -0,7 9,4
Líquids a doll -6,9 3,5 -8,0
Sòlids a granel -14,4 -22,8 -14,0
1r.sm. 2018/ 1r.sm. 2017
Total 16,9 -0,2 20,0
Càrrega general 18,2 4,3 21,2
Líquids a doll 17,3 -22,7 22,6
Sòlids a granel 3,5 23,4 2,7
2017/ 2016
Total 26,3 5,9 30,4
Càrrega general 29,6 5,2 36,0
Líquids a doll 26,9 11,4 28,9
Sòlids a granel 0,7 -7,4 1,0
2016/ 2015
Total 3,5 16,6 1,2
Càrrega general 7,7 10,6 6,8
Líquids a doll -5,0 75,1 -10,1
Sòlids a granel -0,6 -13,0 -0,1

Les darreres dades disponibles confirmen el final del període fortament expansiu que ha viscut el tràfic comercial pel port de Barcelona durant 2017 i primera meitat de 2018. S’inicia una fase de creixement més moderat i ajustat a l’evolució de l’economia. Una trajectòria que apunta als setanta milions de tones anuals com a objectiu factible a un any vista si no s’accentua la desacceleració del creixement econòmic al conjunt de la UE i a l’espera de l’impacte de les amenaces proteccionistes sobre el comerç mundial.

Els 22,3 milions de tones de mercaderies que durant el quadrimestre juliol-octubre de 2018 han passat pel port de Barcelona equivalen a un creixement interanual del 2,6%, situant l’acumulat dels darrers dotze mesos en 65,5 milions de tones, un catorze per cent més que un any enrere. Es consolida aquest total anual alhora que es modera el ritme de creixement. Són magnituds que responen a un augment sostingut i molt intens al llarg del darrer any i mig, recolzat en el tràfic amb l’exterior, majoritàriament de mercaderia en trànsit. En definitiva, un període excepcional per a l’activitat comercial del port barceloní a remolc d’una conjuntura expansiva dels fluxos comercials i de l’economia mundial que comença a mostrar senyals de feblesa.

L’anomenada càrrega general, la que inclou la major part del béns manufacturats i semielaborats, transportats majoritàriament en contenidors, ha tancat els primers deu mesos de 2018 incrementant el seu protagonisme en aquest context expansiu del tràfic portuari. Un protagonisme expressat tant en la solidesa de la trajectòria expansiva com i molt especialment en l’elevada quota de mercat que acapara: més de dues terceres parts del volum total del tràfic i un percentatge encara més elevat en termes de valor. Alhora, i seguint l’estela de 2017, es manté el dinamisme del tràfic amb l’exterior gràcies al fort increment de la mercaderia en trànsit.

En contraposició a l’evolució expansiva del bienni 2016-2017, el tràfic de cabotatge s’ha estancat com a conseqüència de la negativa evolució dels líquids a doll durant el primer semestre i de la càrrega general durant l’estiu i començament de tardor. Pel que fa al tràfic portuari amb l’exterior, els forts creixements relatius exhibits per la càrrega general i els líquids a doll durant el primer semestre de 2018, s’han moderat en un cas i canviat de signe en l’altre. Una de les conseqüències d’aquesta evolució és que la mercaderia no contenitzada va a la baixa.

 

 

xxxxxxxxx