Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2010 17.051 25.927 15.491 12.391 686 10.869 875 2.667 13.616 23.156
2011 18.258 24.808 16.493 12.268 824 9.936 940 2.605 14.695 21.676
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
  
2015 22.541 23.380 17.583 11.857 2.871 9.184 2.087 2.339 18.356 20.620
1r.tr. 5.045 5.322 3.955 2.786 638 2.055 452 481 4.143 4.750
2n.tr. 6.266 6.171 4.711 3.167 986 2.383 569 621 5.101 5.439
3r.tr. 5,587 5.769 4.419 2.985 689 2.298 478 485 4.386 5.008
4t.tr. 5.644 6.119 4.497 2.919 559 2.448 588 752 4.725 5.423
  
2016 23.364 24.149 18.516 13.164 2.624 8.778 2.225 2.206 18.901 20.508
1r.tr. 5.300 5.647 4.127 3.000 673 2.182 495 464 4.311 4.856
2n.tr. 6.185 6.596 4.846 3.518 799 2.346 545 733 4.914 5.574
3r.tr. 6.239 6.195 4.994 3.439 712 2.233 532 524 4.994 5.158
4t.tr. 5.641 5.711 4.549 3.208 439 2.017 652 485 4.681 4.920
   
2017
1r.tr. 6.680 7.077 5.409 3.929 854 2.668 417 480 5.565 6.192
ab-mg 4.661 4.903 3.745 2.991 572 1.523 343 389 3.792 4.250

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
gn-mg. 2017/ gn-mg. 2016
Total 20,5 7,8 23,1
Càrrega general 25,9 6,3 31,1
Líquids a doll 18,9 19,7 18,8
Sòlids a granel -12,2 -19,6 -11,8
2n.sm. 2016/ 2n.sm. 2015
Total 2,8 12,7 1,0
Càrrega general 9,0 9,9 8,8
Líquids a doll -9,2 46,4 -13,6
Sòlids a granel -6,3 -35,2 -4,7
2016/ 2015
Total 3,4 16,6 1,1
Càrrega general 7,5 10,5 6,7
Líquids a doll -5,1 75,1 -10,3
Sòlids a granel -0,8 -13,1 -0,2
2015/ 2014
Total 1,4 -1,5 1,9
Càrrega general 6,7 5,6 7,0
Líquids a doll -7,2 -39,1 -3,8
Sòlids a granel -6,3 33,0 -7,6

El fort increment registrat pel tràfic comercial portuari durant el primer trimestre d’enguany s’ha mantingut durant el bimestre següent. Deixant de banda si aquest augment es recolza parcialment en factors puntuals i aliens a la conjuntura econòmica, la realitat és que la variació de l’acumulat d’enguany es desmarca de la trajectòria lleument expansiva del bienni anterior. La nota discordant l’ofereixen els sòlids a granel que protagonitzen l’evolució negativa del període, replicant la del bienni anterior.

Els 5,3 milions de tones de mercaderies que durant el mes de maig han passat pel port de Barcelona situen l’acumulat dels primers cinc mesos d’enguany en poc més de 23,3 milions de tones, un 20,5% més que durant el mateix període de 2016. Un augment extraordinari que ha situat l’acumulat anual molt a prop dels 52 milions de tones, a un pas de superar el darrer màxim registrat ara fa nou anys, tot just abans de l’inici de la Gran Recessió. Un altre aspecte a destacar és que el tràfic comercial portuari s’endinsa amb força en el quart any consecutiu de recuperació dels volums perduts durant el quadrienni 2009-2012.

L’anomenada càrrega general, la que inclou la major part del béns manufacturats i semielaborats, transportats majoritàriament en contenidors, aconsegueix mantenir el seu protagonisme en aquest context tan expansiu del tràfic portuari. Un protagonisme expressat no només en el lideratge de la trajectòria expansiva sinó també en un constant augment o manteniment de l’elevada quota de mercat: acapara més de dues terceres parts del volum total del tràfic i força més en termes de valor. Alhora, i compensant l’atípic resultat de l’any passat, es reactiva el tràfic amb l’exterior gràcies a la importació de gas natural i a l’augment de la mercaderia contenitzada.

A més del ja esmentat protagonisme de la càrrega general, el tràfic de cabotatge manté la trajectòria expansiva de l’any passat tot i que perdent intensitat i situant-se clarament a l’ombra del tràfic amb l’exterior. L’agregat dels líquids a doll, amb el protagonisme del sector de l’energia i productes químics, sembla disposat a recuperar una bona part del terreny perdut durant el bienni anterior. La imatge més descolorida l’ofereixen els sòlids a granel per tercer any consecutiu: la davallada del tràfic de ciment i clínquer s’ha imposat a l’evolució positiva d’altres productes com ara els adobs i per a l’alimentació animal.

En tot cas, són resultats provisionals i s’haurà d’esperar a que els fluxos comercials es normalitzin un cop s’acabi el conflicte que mantenen els estibadors al conjunt del país per veure quina part d’aquest augment es consolida i quina part correspon a fluxos desviats puntualment des d’altres ports espanyols.

xxxxxxxxx