Impressió

Tràfic de contenidors

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic de contenidors pel port de Barcelona
Nombre de contenidors (Teus)  Mercaderia
Període Total Exterior Cabotatge (milers tones)
2011 2.034.693 1.837.086 197.607 19.861
2012 1.758.647 1.594.119 164.528 17.421
2013 1.722.296 1.554.120 168.177 16.999
2014 1.893.837 1.706.474 187.363 17.815
2015 1.954.262 1.743.875 210.387 18.722
2016 2.243.585 1.998.394 245.191 20.992
1r.tr. 493.592 439.842 53.750 4.693
2n.tr. 580.416 517.877 62.539 5.391
3r.tr. 613.837 545.859 67.978 5.674
4t.tr. 555.740 494.816 60.924 5.234
2017 2.968.758 2.724.079 244.679 29.911
1r.tr. 665.548 604.774 60.774 6.746
2n.tr. 700.163 639.730 60.433 6.981
3r.tr. 845.998 785.024 60.974 8.381
4t.tr. 757.049 694.551 62.498 7.803
2018
1r.tr. 786.262 728.491 57.771 8.231
abril 258.284 239.119 19.164 2.769
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dels darrers trimestres són provisionals.

__________________________ Teus
Variació (%) Total Exterior Cabotatge Tones
gn-ab.2018/
gn-ab.2017
20,2 22,5 -2,8 25,6
2n.sm.2017/
2n.sm.2016
37,1 42,2 -4,2 48,4
2017/2016 32,3 36,3 -0,2 42,5
2016/2015 14,8 14,6 16,5 12,1

El fort increment que ha registrat el tràfic portuari de contenidors s’explica per l’augment de la càrrega general i dels contenidors en trànsit. Després d’un trienni d’expansió sostinguda i creixent, a final del primer terç d’enguany s’ha aconseguit superar àmpliament la cota dels 3,1 milions de Teus anuals, un nou màxim.

Un cop superat el quinquenni 2009-2013 marcat per constants oscil·lacions i canvis de signe de les variacions però amb una tendència de fons moderadament contractiva, sembla que el tràfic portuari de contenidors està consolidant un nou període de creixement relativament extens. L’any 2016 es va tancar de manera brillant amb taxes de creixement de dos dígits en tots els segments. Una evolució que, amb l’excepció del tràfic de cabotatge, es va mantenir durant 2017, augmentant significativament la seva intensitat i donant continuïtat a la trajectòria expansiva iniciada a començament de 2014. Una tendència que s’ha mantingut durant el primer terç d’enguany. Tot plegat ha fet possible superar àmpliament els màxims de 2008, anteriors a l’anomenada Gran Recessió. En tot cas, el fort increment de 2017 s’ha de relativitzar pel protagonisme dels contenidors en trànsit, que van créixer un 137%, i perquè els contenidors buits representaven aproximadament una cinquena part del total. Un augment relativament estabilitzat a l’entorn del cinc per cent de l’acumulat anual del nombre de contenidors plens sense comptabilitzar trànsits pot ser una bona aproximació al creixement sostenible de l’activitat portuària directament relacionada amb l’evolució de l’economia de la seva àrea d’influència.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML