Impressió

Tràfic de contenidors

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic de contenidors pel port de Barcelona
Nombre de contenidors (Teus)  Mercaderia
Període Total Exterior Cabotatge (milers tones)
2010 1.948.423 1.764.993 183.430 19.205
2011 2.034.693 1.837.086 197.607 19.861
2012 1.758.647 1.594.119 164.528 17.421
2013 1.722.296 1.554.120 168.177 16.999
2014 1.893.837 1.706.474 187.363 17.815
  
2015 1.954.262 1.743.875 210.387 18.722
1r.tr. 457.269 410.023 47.246 4.310
2n.tr. 493.183 440.957 52.226 4.873
3r.tr. 501.425 447.681 53.744 4.719
4t.tr. 502.385 445.214 57.171 4.820
2016 2.236.961 1.992.359 244.602 20.935
1r.tr. 493.592 439.842 53.750 4.693
2n.tr. 580.416 517.877 62.539 5.391
3r.tr. 613.837 545.859 67.978 5.674
4t.tr. 549.116 488.781 60.335 5.177
2017
1r.tr. 662.281 602.205 60.076 6.732
2n.tr. 703.430 642.299 61.131 6.995
3r.tr. 845.998 785.024 60.974 8.381
octubre 257.352 237.902 19.449 2.566
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dels darrers trimestres són provisionals.

__________________________ Teus
Variació (%) Total Exterior Cabotatge Tones
gn-oct.2017/gn-oct.2016 31,1 35,2 -2,4 40,6
1r.sm.2017/1r.sm.2016 27,2 29,9 4,2 36,1
2016/2015 14,5 14,2 16,3 11,8
2015/2014 3,2 2,2 12,3 5,1

El fort increment que ha registrat el tràfic portuari de contenidors s’explica per l’augment de la càrrega general i dels contenidors en trànsit. Després d’un trienni de creixement constant, s’assoleix un nou màxim anual amb més de 2,8 milions de Teus.

Un cop superat el quinquenni 2009-2013 marcat per constants oscil·lacions i canvis de signe de les variacions però amb una tendència de fons clarament regressiva, sembla que el tràfic portuari de contenidors està consolidant un nou període de creixement relativament extens. L’any 2016 es va tancar de manera brillant amb taxes de creixement de dos dígits en tots els segments. Una evolució que, amb l’excepció del tràfic de cabotatge, s’ha mantingut durant els primers deu mesos d’enguany donant continuïtat a la trajectòria expansiva iniciada a començament de 2014. Això ha permès superar àmpliament els màxims de 2008. En tot cas, el fort increment del que portem de 2017 s’ha de relativitzar pel protagonisme dels contenidors en trànsit, que han crescut un 130%, i perquè els contenidors buits representen una quarta part del total. L’augment de poc més del quatre per cent i amb tendència a la baixa de l’acumulat dels darrers dotze mesos del nombre de contenidors plens sense comptabilitzar trànsits pot ser una bona aproximació al creixement sostenible de l’activitat portuària directament relacionada amb l’evolució de l’economia de la seva àrea d’influència.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML