Impressió

Transport públic urbà i rodalia

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Transport públic urbà (milers de viatgers)
Període Total Xarxa Metro Xarxa Autobusos FGC Servei urbà
2011 621.147 388.978 181.678 26.296
2012 594.430 373.505 173.965 23.299
2013 594.198 369.937 176,706 23.961
2014 603.288 375.722 178.346 24.727
2015 618.002 385.002 182.255 25.355
  
2016 623.595 381.486 190.100 25.129
1r.tr. 151.536 92.785 45.833 6.478
2n.tr. 164.939 99.270 51.611 6.938
3r.tr. 143.906 89.414 43.255 5.047
4t.tr. 163.215 100.018 49.401 6.666
  
2017 640.473 390.396 196.972 25.145
1r.tr. 165.107 100.942 50.209 6.896
2n.tr. 168.555 102.232 52.288 6.615
3r.tr. 144.774 88.548 44.724 5.092
4t.tr. 162.037 98.674 49.751 6.542
2018
1r.tr. 164.651 100.903 49.929 6.619
2n.tr. 175.965 107.397 54.040 6.828
Nota. El Total inclou els viatges en tramvia.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Transport de Bcn, FGC i ATM.

Variació (%) Total Urbà Metro Autobús FGC
2n.tr.18/2n.tr.17 4,4 5,1 3,4 3,2
1r.sm.18/1r.sm.17 2,1 2,5 1,4 -0,5
2017/2016 2,7 2,3 3,6 0,1
2016/2015 0,9 -0,9 4,3 -0,9

Augment generalitzat del nombre d’usuaris del transport públic col•lectiu a l’àrea de Barcelona durant el segon trimestre d’enguany. L’augment del nombre d’ocupats n’és el principal factor explicatiu.

L’agregat de l’anomenat transport públic urbà de Barcelona –metro, autobusos urbans, servei urbà dels FGC i tramvia- ha tancat el primer semestre d’enguany amb més de 340 milions de viatges comptabilitzats, un 2,1% més que un any abans. Un ritme de creixement lleument més contingut que el registrat durant 2017 i que es pot explicar per la desacceleració de l’augment de l’ocupació i especialment el descens del nombre de visitants. En tot cas, s’ha tancat un quadrienni de creixement moderat però sostingut que ha permès recuperar amb escreix els usuaris perduts durant el bienni 2012-2013. Una trajectòria directament relacionada amb la consolidació del canvi de cicle de l’economia i especialment amb el procés expansiu del nombre d’ocupats. També s’ha de relacionar amb la darrera fase alcista del nombre de visitants que pernocten a la ciutat.

Pel que fa al conjunt del transport públic ferroviari de rodalia, les dades disponibles constaten igualment un comportament notablement alcista que ha permès recuperar els valors de deu anys enrere i fixar nous màxims històrics. Una trajectòria expansiva recolzada tant en l’augment sostingut del nombre d’usuaris dels FGC, que renova màxims anuals mes rere mes, com en els de Renfe. L’ampliació de l’oferta de serveis a l’anomenat Metro del Vallès ha estat determinant en aquesta evolució.

Transport públic de rodalia (milers de viatgers)
  FGC Renfe
Període Total Total Línia
Llobr/Anoia
Metro Vallès Total
2011 160.350 54.168 23.036 31.131 106.182
2012 157.577 51.659 21.285 30.374 105.918
2013 156.588 51.500 20.879 30.621 105.088
2014 157.607 52.456 21.253 31.203 105.151
2015 160.755 54.294 21.742 32.552 106.460
  
2016 164.501 56.301 21.759 34.543 108.200
1r.tr. 39.616 14.206 5.458 8.748 25.410
2n.tr. 43.199  15.029 5.686 9.342 28.170
3r.tr. 38.437 11.787 4.879 6.908 26.650
4t.tr. 43.250 15.280 5.735 9.545 27.970
2017 172.918 59.203 22.362 36.841 113.515
1r.tr. 43.401 15.616 5.841 9.775 27.785
2n.tr. 44.953 15.083 5.768 9.314 29.870
3r.tr. 39.815 12.425 4.987 7.437 27.390
4t.tr. 44.749 16.079 5.765 10.314 28.470
2018
1r.tr. 43.754 16.124 5.883 10.242 27.630
2n.tr. 47.160 16.550 6.105 10.445 30.610
Nota. Línia Llobregat-Anoia: Bcn-Igualada/Manresa; Metro Vallès: Bcn-Terr./Sab.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FGC i de Renfe.

Variació (%) Total FGC Renfe
2n.tr.18/2n.tr.17 4,9 9,7 9,8
1r.sm.18/1r.sm.17 2,9 6,4 0,9
2017/2016 5,1 5,2 5,1
2016/2015 2,3 3,7 1,6

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML