Impressió

Transport públic urbà i rodalia

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Transport públic urbà (milers de viatgers)
Període Total Xarxa Metro Xarxa Autobusos FGC Servei urbà
2010 615.399 381.222 183.357 27.078
2011 621.147 388.978 181.678 26.296
2012 594.430 373.505 173.965 23.299
2013 594.198 369.937 176,706 23.961
2014 603.288 375.722 178.346 24.727
  
2015 618.002 385.002 182.255 25.355
1r.tr. 153.092 95.183 44.972 6.686
2n.tr. 160.638 99.935 47.546 6.608
3r.tr. 141.163 89.578 40.680 5.185
4t.tr. 163.110 100.305 49.058 6.877
  
2016 623.495 381.486 190.100 25.129
1r.tr. 151.656 92.785 45.833 6.478
2n.tr. 164.739 99.270 51.611 6.938
3r.tr. 143.806 89.414 43.255 5.047
4t.tr. 163.294 100.018 49.401 6.666
Nota. El Total inclou els viatges en tramvia.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Transport de Bcn, FGC i ATM.

Variació (%) Total Urbà Metro Autobús FGC
4t.tr.16/4t.tr.15 0,1 -0,3 0,7 -3,1
2n.sm.16/2n.sm.15 0,9 -0,3 3,3 -2,9
2016/2015 0,9 -0,9 4,3 -0,9
2015/2014 2,4 2,5 2,2 2,5

El nombre d’usuaris del transport públic col·lectiu a l’àrea de Barcelona ha tancat 2016 a l’alça i assolint un nou màxim històric gràcies a la conjuntura expansiva de l’economia i del mercat de treball i a l’augment del nombre de visitants que fan estada a la capital.

La lleu pèrdua de viatgers que ha registrat el servei de metro com a conseqüència bàsicament de les jornades de vaga convocades per la seva plantilla, explica la contenció que mostra el creixement del conjunt del transport públic urbà. Un factor, el del conflicte laboral, que al seu torn, explica també la major part de l’augment d’usuaris que ha registrat la xarxa d’autobusos urbans. El saldo global, sumant-hi el servei urbà de FGC i el tramvia, és positiu tot i que s’ha moderat el ritme de creixement d’un any abans. Per explicar aquest augment del nombre d’usuaris es pot recórrer a l’augment del nombre d’ocupats i del nombre de visitants en un any de traspàs i una conjuntura econòmica expansiva, a més de l’augment del nombre d’usuaris amb títols bonificats. Amb tants focus emissors era d’esperar un creixement molt més intens. En conseqüència, és de suposar que una part de l’augment de la demanda ha optat per altres mitjans d’ús privatiu.

Pel que fa al transport públic de rodalia, les dades disponibles constaten igualment un comportament alcista, recolzat tant en el nombre d’usuaris dels FGC com en els de Renfe. L’ampliació de l’oferta de serveis a l’anomenat Metro del Vallès ha estat determinant en aquesta evolució.

Transport públic de rodalia (milers de viatgers)
  FGC Renfe
Període Total Total Línia
Llobr/Anoia
Metro Vallès Total
2010 156.371 52.683 21.980 30.703 103.688
2011 160.350 54.168 23.036 31.131 106.182
2012 157.577 51.659 21.285 30.374 105.918
2013 156.588 51.500 20.879 30.621 105.088
2014 157.607 52.456 21.253 31.203 105.151
  
2015 160.755 54.294 21.742 32.552 106.460
1r.tr. 39.682 13.927 5.545 8.382 25.755
2n.tr. 41.787 13.792 5.564 8.228 27.995
3r.tr. 37.363 11.293 4.834 6.460 26.070
4t.tr. 41.923 15.283 5.800 9.483 26.640
2016 164.501 56.301 21.759 34.543 108.200
1r.tr. 40.016 14.206 5.458 8.748 25.810
2n.tr. 42.859  15.029 5.686 9.342 27.830
3r.tr. 37.837 11.787 4.879 6.908 26.050
4t.tr. 43.790 15.280 5.735 9.545 28.510
Nota. Línia Llobregat-Anoia: Bcn-Igualada/Manresa; Metro Vallès: Bcn-Terr./Sab.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FGC i de Renfe.

Variació (%) Total FGC Renfe
4t.tr.16/4t.tr.15 4,5 -0,2 7,0
2n.sm.16/2n.sm.15 3,0 1,8 3,5
2016/2015 2,3 3,7 1,6
2015/2014 2,0 3,5 1,2

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML