Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2010 14.047.396 7.133.524 2,00
2011 15.529.218 7.390.777 2,09
2012 15.931.932 7.440.113 2,14
2013 16.485.075 7.571.765 2,20
2014 17.091.852 7.874.941 2,16
  
2015 17.656.329 8.303.649 2,12
gn-fb 1.945.543 956.405 2,03
mç-ab 2.966.502 1.403.801 2,11
mg-jn 3.256.914 1.555.655 2,09
jl-ag 3.690.842 1.606.287 2,30
st-oc 3.340.386 1.559.866 2,14
nv-ds 2.456.142 1.221.635 2,01
  
2016 19.162.580 9.065.650 2,11
gn-fb 2.376.181 1.189.237 2,00
mç-ab 3.085.817 1.458.978 2,12
mg-jn 3.447.901 1.667.879 2,07
jl-ag 3.793.330 1.686.362 2,25
st-oc 3.635.170 1.655.735 2,20
nv-ds 2.817.492 1.389.809 2,03
  
2017
gn-fb 2.741.948 1.361.595 2,01
mç-ab 3.392.385 1.585.321 2,14
mg-jn 3.325.673 1.565.250 2,12
jl-ag 3.678.453 1.611.686 2,28
st 1.708.189 795.140 2,15
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Gremi d'Hotels de Barcelona per a Turisme de Barcelona i elaboració pròpia.
 
Variació (%) Pernoctacions Turistes
jl-st 17/jl-st 16 -4,0 -4,3
1r sem 2017/
1r sem 2016
6,1 4,1
2016/ 2015 8,5 9,2
2015/ 2014 3,3 5,4

El fort impuls viscut per l’activitat hotelera a Barcelona durant el primer terç de 2017 no ha tingut continuïtat la resta de l’any. Les darreres xifres disponibles apunten a uns resultats anuals similars o lleument més baixos que els de 2016. S’inicia una fase de consolidació dels volums assolits després de set anys d’expansió ininterrompuda a un ritme anual mitjà del set per cent.  

Els gairebé set milions de visitants que durant els primers set mesos d’enguany s’han hostatjat als hotels de la capital generant gairebé quinze milions de pernoctacions impliquen uns resultats lleument positius en relació amb el mateix període de 2016. Però aquest resultat global dissimula l’evolució real, atès que després de créixer a un ritme de més del deu per cent interanual durant el primer quadrimestre, l’acumulat dels darrers cinc mesos, maig-setembre, s’ha saldat amb una davallada del nombre de visitants de l’ordre del cinc per cent i del quatre per cent les pernoctacions generades. Les xifres provisionals apunten a una certa accentuació d’aquesta tendència baixista durant l’octubre que previsiblement es mantindrà fins a final d’any.
   
El fort dinamisme que ha exhibit el sector hoteler barceloní durant la major part de 2016 i primers mesos de 2017 no es pot explicar sense la recuperació del  mercat espanyol, que ha començat a corregir l’accentuat to negatiu del primer lustre de l’actual dècada. En paral·lel a la recuperació de l’activitat econòmica i a l’augment del nombre d’ocupats, creix la confiança de la població en la solidesa de l’actual conjuntura expansiva i es comencen a revertir els efectes de la llarga crisi sobre la despesa en viatges de tota mena. En definitiva, la demanda interna va recuperant el seu vigor i Barcelona en surt beneficiada. En tot cas, és una demanda que continuarà marcada per la prudència atès que a l’endeutament que arrossega s’hi afegeix que la recuperació del mercat laboral es produeix en unes condicions de notable precarietat. Quant a la demanda dels estrangers, exhibeix igualment una notable fortalesa, recolzada bàsicament en el cicle expansiu que mostren la majoria de les economies desenvolupades.

Pel que fa als factors d’oferta i malgrat l’atemptat terrorista del darrer agost, Barcelona es reafirma com una de les destinacions de turisme urbà més ben valorades i competitives. A més de disposar d’una de les ofertes hoteleres més àmplia, diversificada i moderna d’Europa, gaudeix d’una àmplia i creixent oferta de connexions aèries i d’un important port de creuers. Actua també com a contrapunt o complement d’estades a altres zones de Catalunya. Tots aquests elements sumen en l’elecció de Barcelona com a destinació turística per part d’una demanda molt diversificada. El que ja no suma, o no ho fa amb la mateixa intensitat, és l’efecte “destinació alternativa” que darrerament ha portat a Barcelona a visitants que volien esquivar el clima d’inseguretat d’algunes capitals europees i la inestabilitat social i política que pateixen algunes àrees de la Mediterrània Oriental i del nord d’Àfrica.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML