Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2009 12.817.171 6.476.034 1,97
2010 14.047.396 7.133.524 2,00
2011 15.529.218 7.390.777 2,09
2012 15.931.932 7.440.113 2,14
2013 16.485.075 7.571.765 2,20
  
2014 17.091.852 7.874.941 2,16
gn-fb 1.836.037 872.048 2,11
mç-ab 2.873.767 1.352.023 2,12
mg-jn 3.172.222 1.487.661 2,13
jl-ag 3.733.494 1.565.763 2,39
st-oc 3.242.402 1.495.040 2,17
nv-ds 2.233.930 1.102.406 2,03
  
2015 17.656.329 8.303.649 2,12
gn-fb 1.945.543 956.405 2,03
mç-ab 2.966.502 1.403.801 2,11
mg-jn 3.256.914 1.555.655 2,09
jl-ag 3.690.842 1.606.287 2,30
st-oc 3.340.386 1.559.866 2,14
nv-ds 2.456.142 1.221.635 2,01
  
2016 19.162.580 9.065.650 2,11
gn-fb 2.376.181 1.189.237 2,00
mç-ab 3.085.817 1.458.978 2,12
mg-jn 3.447.901 1.667.879 2,07
jl-ag 3.793.330 1.686.362 2,25
st-oc 3.635.170 1.655.735 2,20
nv-ds 2.817.492 1.389.809 2,03
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Gremi d'Hotels de Barcelona per a Turisme de Barcelona i elaboració pròpia.
 
Variació (%) Pernoctacions Turistes
nv-ds 16/ nv-ds 15 14,7 13,8
2n sem 2016/ 2n sem 2015 8,0 7,8
2016/ 2015 8,5 9,2
2015/ 2014 3,3 5,4

Tancament immillorable d’un any extraordinari per a l’activitat hotelera. Continua augmentant el nombre de visitants que pernocten als hotels de la ciutat. Una tendència que encadena set anys ininterromputs a l’alça.

Durant el darrer bimestre de 2016 els hotels de Barcelona han acollit a 1,39 milions de visitants que han generat 2,8 milions de pernoctacions. Un 13.8% i un 14,7% més, respectivament, que durant el mateix període de 2015. Un ritme de creixement espectacular i alhora inesperat que accentua la trajectòria ascendent dels darrers anys i posa de manifest com s’està potenciant l’activitat hotelera durant els mesos de baixa ocupació. Aquest repunt de darrera hora sumat al comportament igualment expansiu de la primera meitat de tardor explica que els resultats anuals hagin superat àmpliament les previsions. Gairebé 19,2 milions de pernoctacions hoteleres a càrrec de més de nou milions de visitants, un 8,5% i un 9,2% més que un any abans, són xifres que fixen nous màxims històrics que probablement tindran una vigència efímera.

Darrere d’aquest dinamisme sostingut hi ha tant factors de demanda com d’oferta. Entre els primers, l’accent positiu ja no recau només sobre els visitants d’origen estranger. El  mercat espanyol, amb un creixement interanual molt remarcable, ha començat a corregir l’accentuat to negatiu del trienni anterior. En paral·lel a la recuperació de l’activitat econòmica i a l’augment del nombre d’ocupats, creix la confiança de la població en la solidesa d’aquest canvi de conjuntura i es comencen a revertir els efectes de la llarga crisi sobre la despesa en viatges de tota mena. En definitiva, la demanda interna va recuperant el seu vigor. En tot cas, és una demanda que continuarà marcada per la prudència atès que la recuperació del mercat laboral es produeix en unes condicions de notable precarietat i les previsions de cara al proper bienni apunten a un alentiment del creixement del PIB. Quant a la demanda dels estrangers, exhibeix igualment una notable fortalesa, recolzada bàsicament en el cicle moderadament expansiu que mostren la majoria de les economies desenvolupades i Xina. A banda del moderat creixement dels visitants europeus, esperable d’altra banda, sorprèn relativament la poca incidència de la crisi de les economies emergents en les visites d’originaris d’Amèrica Llatina i Àfrica.

Pel que fa als factors d’oferta, Barcelona es reafirma com una de les destinacions de turisme urbà més ben valorades i competitives. A més de disposar d’una de les ofertes hoteleres més àmplia, diversificada i moderna d’Europa, gaudeix d’una àmplia i creixent oferta de connexions aèries i d’un important port de creuers. Actua també com a contrapunt o complement d’estades a altres zones de Catalunya. Tots aquests elements sumen en l’elecció de Barcelona com a destinació turística per part d’una demanda molt diversificada. També s’ha de tenir en compte que s’està beneficiant de la inestabilitat social i política que pateixen algunes àrees de la Mediterrània Oriental i del nord d’Àfrica.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML