Impressió

Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona

Array
Array
Array
Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona
Període Pernoctacions Turistes (1) Estada mitjana (2)
2010 14.047.396 7.133.524 2,00
2011 15.529.218 7.390.777 2,09
2012 15.931.932 7.440.113 2,14
2013 16.485.075 7.571.765 2,20
2014 17.091.852 7.874.941 2,16
2015 17.656.329 8.303.649 2,12
  
2016 19.162.580 9.065.650 2,11
gn-fb 2.376.181 1.189.237 2,00
mç-ab 3.085.817 1.458.978 2,12
mg-jn 3.447.901 1.667.879 2,07
jl-ag 3.793.330 1.686.362 2,25
st-oc 3.635.170 1.655.735 2,20
nv-ds 2.817.492 1.389.809 2,03
  
2017 18.791.180 8.884.550 2,12
gn-fb 2.741.948 1.361.595 2,01
mç-ab 3.392.385 1.585.321 2,14
mg-jn 3.325.673 1.565.250 2,12
jl-ag 3.678.453 1.611.686 2,28
st-oc 3.319.784 1.571.391 2,11
nv-ds 2.332.936 1.189.308 1,96
2018
gn-fb 2.563.411 1.240.371 2,07
mç-ab 3.131.199 1.505.290 2,08
(1) S'entén per turistes els visitants que almenys pernocten una nit a un hotel de Barcelona, amb independència del motiu de la seva estada.
(2) Dades expressades en nits.
Font : Gremi d'Hotels de Barcelona per a Turisme de Barcelona i elaboració pròpia.
 
Variació (%) Pernoctacions Turistes
mç-ab 18/
mç-ab 17
-7,7 -5,0
gn-ab 18/
gn-ab17
-7,2 -6,8
2017/ 2016 -1,9 -2,0
2016/ 2015 8,5 9,2

Evolució relativament decebedora de l’activitat hotelera durant el primer terç d’enguany. La davallada registrada implica una retallada de poc més de la meitat de l’augment assolit durant el mateix quadrimestre de 2017. S’accentua el progressiu allunyament dels màxims anuals assolits la primavera de l’any passat i estimats en gairebé vint milions de pernoctacions hoteleres. Esborrats de l’escenari alguns dels avantatges competitius que han afavorit l’augment de l’activitat turística a Barcelona, s’inicia la fase d’intentar consolidar els volums assolits després de vuit anys d’expansió ininterrompuda a un ritme anual mitjà del 6,5%.

Els 2,75 milions de visitants que durant el primer quadrimestre d’enguany s’han hostatjat als hotels de la capital generant 5,7 milions de pernoctacions impliquen descensos interanuals de l’ordre del set per cent. Hauríem de retrocedir gairebé deu anys per trobar un començament d’any tan negatiu. I si en aquell moment el context que l’explicava era l’inici d’una recessió econòmica que ha esdevingut històrica, en l’actualitat els factors explicatius són diversos i menys rellevants. A banda del grau de credibilitat que hom atorgui a aquestes dades, la situació actual es pot explicar bàsicament per l’augment de l’oferta de places turístiques al marge de l’hotelera i per l’impacte dels atemptats terroristes de l’estiu passat i la crisi política viscuda amb especial intensitat als carrers de la ciutat durant la darrera tardor i que va tenir un notable ressò als mitjans de comunicació europeus. Tampoc es podia esperar un creixement indefinit de l’activitat turística, especialment quan alguns dels factors que l’han afavorit han esgotat bona part del seu recorregut o han desaparegut. Així, les principals capitals europees i les destinacions turístiques de la costa mediterrània, afectades igualment per la tragèdia terrorista, han tornat al mercat amb preus més competitius que en el passat.

Pel que fa als factors d’oferta, Barcelona es reafirma com una de les destinacions de turisme urbà més ben valorades i competitives. A més de disposar d’una de les ofertes hoteleres més àmplia, diversificada i moderna d’Europa, gaudeix d’una àmplia i creixent oferta de connexions aèries i d’un important port de creuers. Actua també com a contrapunt o complement d’estades a altres zones de Catalunya. Tots aquests elements sumen en l’elecció de Barcelona com a destinació turística per part d’una demanda cada cop més diversificada. El que ja no suma, o no ho fa amb la mateixa intensitat, és l’efecte “destinació alternativa” que darrerament ha portat a Barcelona a visitants que volien esquivar el clima d’inseguretat d’algunes capitals europees i la inestabilitat social i política que pateixen algunes àrees de la Mediterrània Oriental i del nord d’Àfrica.


NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML