Impressió

Turistes segons procedència

Array
Array
Array
Turistes als hotels segons lloc de procedència
2017  2017/
2016
Var (%)
nombre en %
Espanya 1.553.605 20,2 2,7
Unió Europea 3.211.124 41,8 -1,9
Alemanya   419.774 5,5 -6,7
Àustria   61.017 0,8 -15,7
Bèlgica   130.006 1,7 4,4
Dinamarca   76.513 1,0 3,7
Finlàndia   50.356 0,7 -8,5
França   612.094 8,0 -3,2
Grècia   32.647 0,4 22,7
Irlanda   3.690 0,0 6,8
Itàlia   457.846 6,0 -3,6
Luxemburg   6.384 0,1 -8,1
Països Baixos   185.533 2,4 6,2
Polònia   65.936 0,9 4,7
Portugal   98.806 1,3 12,1
Regne Unit   657.289 8,6 -2,3
República Txeca  22.754 0,3 8,8
Suècia   121.771 1,6 4,4
Resta Unió Europea  207.607 2,7 -0,4
Resta d'Europa 513.310 6,7 9,9
Amèrica 1.300.585 16,9 17,0
Estats Units   734.778 9,6 16,1
Resta d'Amèrica   565.807 7,4 18,3
Japó 161.902 2,1 15,1
Xina 129.800 1,7 20,1
Països africans 131.989 1,7 6,7
Resta del món 943.976 12,3 -8,1
Total 7.686.691 100,0 8,7
Font: Elaboració pròpia a partir de l'explotació del Departament d'Estadística de l'Enquesta d'Ocupació Hotelera de l'INE.

L’atractiu de Barcelona com a destinació turística urbana i capital econòmica es veu reforçat per l’augment de les connexions intercontinentals directes des de l’aeroport de la ciutat. Tot plegat contribueix a explicar el fort increment en termes relatius del nombre de visitants no europeus que el darrer any han fet estada als hotels de la ciutat.

Un dels aspectes que caracteritzen l’evolució dels creixents fluxos turístics que ha rebut la ciutat en les dues darreres dècades és la presència cada cop més nombrosa de visitants estrangers. Tot i que aquesta presència s’ha intensificat tant en termes absoluts com relatius en el darrer trienni, entre altres raons perquè la conjuntura econòmica ha castigat de forma més intensa la demanda interna que l’externa en termes agregats, és indiscutible que Barcelona ha aconseguit situar-se en una posició molt destacada en les grans lligues internacionals de turisme urbà, tant a nivell de cultura, lleure i vacances com de fires i congressos.

Si fins que els fluxos turístics es van començar a enlairar a mitjans dels noranta un de cada dos turistes provenia d’algun punt d’Espanya, durant el darrer trienni aquesta proporció s’ha reduït a només un de cada cinc. Dit d’una altra manera, si fa vint anys per cada visitant espanyol n’arribava un d’estranger, actualment aquesta proporció s’ha quadruplicat. Els principals països emissors són les grans potències econòmiques i demogràfiques de la UE (Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya), que tot i tancar 2017 amb signe lleument negatiu, representen el 35% dels visitants estrangers. A banda d’aquests països però encara dins de la UE, durant el darrer any han destacat els augments en termes relatius de Portugal, Grècia i República Txeca. Augmenta també el nombre de signes lleument negatius. A més dels quatre grans emissors ja esmentats, en aquest apartat sobresurten Àustria i Finlàndia.

Consolidant la tònica de 2016, durant el darrer any s’ha consolidat la recuperació dels fluxos de visitants provinents de l’Europa no comunitària. Pel que fa als originaris de fora del continent europeu, la tònica dominant és clarament expansiva, amb independència del moment del cicle econòmic que viu cada país o àrea geogràfica. S’han registrat taxes de creixement de dos dígits per part dels visitants americans, amb independència de l’hemisferi, i dels japonesos i xinesos. La nota negativa l’han aportat els visitants de l’agregat format per la resta del continent asiàtic, Austràlia i Nova Zelanda, que durant 2017 han enviat a Barcelona un 8,1% menys de visitants que un any abans.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML