Impressió

Distribució per sectors, àmbit, dimensió i origen

Distribució dels congressos i convencions celebrats a Barcelona segons caràcter nacional o internacional (2016)
Nombre de reunions Delegats assistents
Caràcter Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total Congressos Jornades
i cursos
Convencions
i incentius
Total
Espanya 78 51 333 462 20.917 9.104 47.720 77.741
Internacional 344 83 1.082 1.509 296.223 10.827 205.697 512.747
Sense especificar 0 0 3 3 0 0 285 285
Total 422 134 1.418 1.974 317.140 19.931 253.702 590.773
Font: Barcelona Convention Bureau, Turisme de Barcelona

Array
Array
Array
Reunions celebrades per sectors (2016)
Congressos
(Associacions)
Convencions i incentius
(Empreses)
Sector (%) Sector (%)
Mèdic 29,4 Farmacèutic 24,9
Científic 18,5 Telec./Tecnològic 15,5
Acadèmic 14,2 Industrial 8,2
Telec./Tecnològic 10,2 Consultoria 6,8
Industrial 5,7 Salut 6,1
Social 5,5 Econòmic/Financer 5,6
Econòmic/Financer 2,4 Automoció 5,2
Consultoria 2,1 Alimentació 3,9
D'altres 12,0 D'altres 23,8
Total 100,0 Total 100,0
Distribució de les reunions celebrades (2016)
Per seu de celebració Per nombre de delegats
Seu (%) Delegats (%)
Hotel 79,8
Palau de congressos 6,0 fins a 99 45,4
Universitat 5,6 de 100 a 249 32,5
Auditori privat 4,9 de 250 a 499 14,3
Hospital 0,6 de 500 a 999 4,6
D'altres 3,1 1.000 i més 3,2
Total 100,0 Total 100,0

El descens del nombre de convencions i incentius durant 2016 s’ha limitat a les de caràcter nacional. El repunt de 2015 no ha tingut continuïtat.

Si hom pren com a referència les xifres dels darrers anys referides als pesos relatius sobre el total de congressos, convencions i similars segons el seu caràcter nacional o internacional, s’observa que la distribució de 2106, 25% nacionals i 75% internacionals, s’ajusta perfectament a la del quadrienni 2011-2014, mentre que la de 2015 és l’excepció. En conseqüència, sembla que s’ha recuperat una certa normalitat. S’han perdut reunions sense perdre assistència i guanyant volum de negoci. 

Pel que fa als sectors econòmics o professionals que han promogut els congressos, convencions i similars, el mèdic i el farmacèutic continuen ocupant una posició molt destacada acaparant més d’una quarta part del total. El segon esglaó se’l disputen el sector de les telecomunicacions/tecnològic i l’acadèmic. Aquest segon estaria pel davant en congressos i el primer en convencions i incentius. En conjunt, aquests quatre sectors han concentrat aproximadament la meitat de les reunions celebrades a Barcelona l’any passat. També tenen una presència rellevant l’industrial, l’econòmic-financer i altres.
 
Pel que fa al caràcter internacional de les reunions contemplades en aquesta estadística –dues de cada tres estan promogudes per entitats estrangeres- són determinants les xifres del segment de les convencions i viatges d’incentius, que expliquen més del setanta per cent del total. En relació a 2015, el creixement de les americanes ha compensat el retrocés d’asiàtiques i africanes i la lleu correcció de les europees. Les grans economies de la UE –amb l’excepció d’Itàlia- liderades pel Regne Unit, juntament amb Suïssa i els Estats Units han aportat gairebé el vuitanta per cent del total de convencions i viatges d’incentius celebrats el darrer any de forma majoritària als hotels de la ciutat.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML