Accessibilitat

A la web de de l’Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les següents mesures per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitats amb més facilitat:

  • Multinavegador: Les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

  • Navegació coherent: S'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant a tots els usuaris.

  • Les llistes estan marcades correctament

  • Els títols de pàgina són accessibles

  • Els formularis s’han etiquetat correctament

  • La web te una estructura adequada d’encapçalaments

  • Els enllaços contenen informació contextual

  • El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al que va adreçat el contingut.

El desenvolupament del lloc web http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/ de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut en la web 2.0 (WCAG 2.0), en el nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Trobareu més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors, a http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Barcelona, 12 de juliol de 2016

Back to top