Exposició pública de la modificació dels Estatuts del Patronat Municipal de l’Habitatge amb l’objecte de canviar la seva denominació per la d’“Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona”

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en la sessió celebrada el 23 d’octubre de 2017 va adoptar l’acord següent:
 
APROVAR inicialment la modificació dels estatuts socials de l’entitat pública empresarial Patronat Municipal de l’Habitatge amb l’objecte de canviar la seva denominació per la d’ “Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona”.
 
SOTMETRE a informació pública l’acord i la modificació dels estatuts per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 212.5 i 201 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 
L’expedient corresponent s’exposa al públic en la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions, Plaça Sant Miquel 4, planta sisena, de 9:00 a 14:00 hores i al web o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè puguin formular-s'hi reclamacions i/o suggeriments, i presentar-les a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona a l’atenció de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions.

Data inici de l’exposició: 10.11.17
Data final de l’exposició: 27.12.17

Comparteix aquest contingut