Exposició pública

Exposició pública de la modificació de l’Ordenança de terrasses, de 20 de setembre de 2013, segons el text que figura en el document adjunt.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2018, va adoptar l’acord següent:

APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança de terrasses, de 20 de setembre de 2013, segons el text que figura en el document adjunt.

SOTMETRE a informació pública l’acord per un termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la seva publicació al BOP, de conformitat amb allò que preveu l’article 178.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del Reglament orgànic municipal.

APROVAR la suspensió cautelar de l’aplicació de la lletra b) relativa a la ubicació de terrasses davant del local, i la lletra c) relativa al nombre de sanitaris, de la disposició transitòria segona de l’Ordenança de terrasses, de 20 de desembre de 2013, que entraran en vigor l’1 de gener de 2018.

L’expedient corresponent romandrà exposat al públic per a la seva consulta a la Gerència de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUiQV) situada a l’av. Drassanes, 6-8, planta 21, de Barcelona, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h, durant el termini de trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin presentar les al·legacions que es considerin adients, que es poden presentar a qualsevol oficina del Registre Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a l’atenció de la Gerència de l’Institut del Paisatge Urbà.

Data d’inici de l’exposició: 9 de febrer de 2018

Data final de l’exposició: 22 de març de 2018

Comparteix aquest contingut