Exposició pública

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES DE BARCELONA

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió del 15 de febrer de 2017, ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari Municipal el 27 de novembre de 1998, per tal d’incloure-hi determinacions relatives als vehicles de mobilitat personal, al transport de mercaderies, al de mercaderies perilloses i al transport escolar.

D’acord amb el que disposa l’article 112 del Reglament orgànic municipal, se sotmet a exposició pública el text aprovat inicialment, del 23 de febrer al 6 d’abril de 2017. Es poden presentar reclamacions en aquest període a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El document aprovat inicialment es pot consultar en aquest anunci, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Secretaria de Mobilitat i Infraestructures, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.30 hores, a l’avinguda Diagonal, 240, 5a planta.