Exposició pública

Exposició pública de la modificació parcial de les ordenances fiscals per al 2017

El Plenari del Consell Municipal, en data 21 de juliol de 2017, ha aprovat provisionalment la modificació parcial de les ordenances fiscals per al 2017 (l’acord d’aprovació s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província amb data 24 de juliol de 2017).

L’exposició al públic es farà del 25 de juliol de 2017 al 5 de setembre de 2017, tots dos inclosos. Es poden presentar reclamacions en aquest període a qualsevol oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona, i, en general, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Lloc d’exposició: Direcció de Serveis de Secretaria General, plaça de Sant Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4a.

Comparteix aquest contingut