Serveis del Casal

Cessió d'espai i infraestructura

Disposem de despatxos per a treball
 1. El servei de cessió d'espai és un dels serveis bàsics del Casal d’Entitats Mas Guinardó del Districte d’Horta-Guinardó i consisteix en la cessió gratuïta i lloguer d'espais i material, a entitats, grups estables, serveis públics o empreses per a la realització de les seves activitats. Aquestes activitats s’hauran d’ajustar a llei, per tant no es podran fer actes que facin apologia de la violència, intolerància etc. o que discriminin per contingut o dret d’accés a ningú per causa de gènere, raça, cultura o religió.
 2. La sol·licitud haurà de cursar-se amb un mínim de 15 dies d'antelació.
 3. L’equip tècnic, desprès d’haver validat la reserva amb la Comissió Gestora, confirmarà al sol·licitant per escrit les reserves acceptades, o no, en un termini d’entre una o dues setmanes després de rebre la sol·licitud. Si és el cas, a la resposta hi constarà l'import que s’haurà de pagar per la totalitat dels serveis demanats.
 4. Les tarifes de lloguer d’espais corresponen als Preus Públics relatius als serveis dels Centres Cívics, Casals de barri, Casal d’Entitats. Casal de Gent Gran, Espai Boca Nord, Espai Horta-71, Casals Infantils, Ludoteques, Pretaller i Seu del Districte d’Horta-Guinardó. L'import de les tarifes del servei es farà efectiu un cop confirmada la reserva per part del centre i com a mínim tres dies abans de celebrar-se l’activitat. No es considerarà feta la reserva en ferm sense aquest requisit. El pagament es podrà fer en efectiu al mateix centre.
 5. El sol·licitant indicarà en el full de reserva l’hora exacta d’inici i acabament de l’activitat, tenint en compte dins el mateix horari el temps de muntatge i desmuntatge de l’acte, en cas que sigui necessari. En cas que l’activitat es desenvolupi fora de l’horari del centre o aquest s’hagi de perllongar, els sol·licitants es faran càrrec del pagament de les despeses de personal extra, i de l’ampliació del horari emprat, comptabilitzant-se la fracció d’hora com a una hora completa. També s’hauran d’abonar a part els serveis del tècnic de sonorització i il·luminació d’actes, així com els serveis de neteja extraordinaris que es pugin ocasionar.
 6. No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una entitat diferent a la que consta en el full de sol·licitud, ni la realització d’una activitat diferent a la descrita en el protocol de reserva.
 7. Les entitats, grups, associacions no podran fer compra - venda de productes ni objectes, si no és amb fins benèfics o solidaris i amb el vist i plau previ del centre. Aquest fet s’haurà de fer constar a l’apartat de descripció de l’activitat del full de sol·licitud.
 8. A aquelles entitats no lucratives que facin pagar entrada o qualsevol quota per accedir a les activitats organitzades en el marc de la cessió se’ls pot aplicar una quota reduïda del servei de cessió d’espais, segons deliberat per la Comissió Gestora i recollit al Protocol Intern d’Actes, i d’acord amb la normativa del servei de cessió d’espais per als equipaments municipals del Districte d’Horta Guinardó.
 9. L’anul·lació d’una reserva amb quinze dies d’antelació a la celebració de l’activitat té dret a la devolució del total de l’import pagat o a que es reservi una nova data. Si l’anul·lació es produeix fins a tres dies abans es retornarà el 50% de l’import pagat.
 10. L’entitat sol·licitant en el cas d'editar material de difusió de l'acte, acompanyarà la sol·licitud de reserva de l’espai amb els formats, texts i tractament de la mateixa i es farà responsable de la seva distribució i de l’acompliment de la normativa municipal de distribució de publicitat.
 11. En la difusió que el sol·licitant editi de l'activitat, no hi podrà aparèixer el logotip, ni la marca del centre, ni la imatge institucional de l'Ajuntament de Barcelona sense l'autorització prèvia del mateix. En cas d’acord previ es contempla que el logotip Casal d’Entitats Mas Guinardó hi pugui aparèixer en tant que entitat col·laboradora de l’activitat.
 12. L’entitat sol·licitant assumeix la responsabilitat de l'acte i dels danys de les activitats realitzades puguin ocasionar, tant a les instal·lacions, als objectes i/o al mobiliari.
 13. L’entitat sol·licitant es compromet a respectar l’aforament autoritzat dels espais.
 14. Tots els espais del Casal d’Entitats Mas Guinardó son espais lliures de fum.