Convocatòria Imatge Stripart 2020
Del 21 d’octubre al 17 de novembre de 2019

Bases

1- El Centre Cívic Guinardó i el Districte d'Horta-Guinardó obren un concurs d'idees adreçat a persones o col·lectius, per obtenir la imatge gràfica de tota la campanya de comunicació del festival d'art jove Stripart, en la seva edició del 2020.

2- Participants. Podran participar en aquesta convocatòria de manera individual o col·lectiva tots/es els/les artistes que compleixin, com a màxim, 35 anys durant l'any 2020.

3- Disseny. En aquesta edició demanem a cada dissenyador que es presenti, un portfolio amb diferents treballs de l’artista que representin la seva línia de treball. El jurat es basarà en la línia/estil dels candidats i després, a partir d'aquí, el guanyador/a haurà de crear la imatge representativa de la propera edició d’Stripart. Durant aquest mes, l'artista haurà d’estar en contacte amb els responsables del festival i la imatge final haurà de ser de mutu acord.

4- Lliurament d'obres. La presentació dels portfolis es realitzarà per correu electrònic, a l'adreça stripart@ccguinardo.cat, posant a l'assumpte "Concurs disseny Stripart 2020". S’haurà d'adjuntar, juntament amb el portfoli:

  • Currículum del/s dissenyador/s.
  • Fotocòpia del DNI o Passaport
  • Telèfon de contacte
  • Correu electrònic de contacte

El termini de presentació d'obres serà del 21 d’octubre al 17 de novembre de 2019 inclusivament.

5- Jurat i veredicte: El jurat estarà format per l'equip de professionals d'Stripart. La resolució del concurs serà abans del 30 de novembre del 2019. El veredicte del jurat serà inapel·lable, notificant el premi, via correu electrònic, al guanyador. Contra els acords que adopti el jurat del concurs, no serà procedent cap reclamació, llevat que hi hagi constància d'haver vulnerat l'estipulat a les presents bases. El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs al qual hauran de presentar nous treballs.

6- Drets de propietat

a) El guanyador del concurs cedeix tots els drets en relació amb el treball realitzat, després d’haver guanyat el concurs, a l'Ajuntament de Barcelona/Districte d'Horta-Guinardó. Pel que l'Ajuntament de  Barcelona/ Districte d'Horta-Guinardó passarà a ser propietari de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que pugui correspondre en relació amb el gràfic i amb la denominació, així com qualsevol altre que li poguessin correspondre, incloent el seu copyright. De la mateixa manera es cedeixen també els drets de manipulació, edició, exposició i reproducció. b) Els guanyadors es faran totalment responsables davant les reclamacions que poguessin sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers puguin fer al respecte, sense caràcter exhaustiu, a l'originalitat, semblants o còpies parcials dels treballs presentats.

7- Premi. S'estableix un únic premi de 400 € per la imatge guanyadora.

8- L'organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

9- La inscripció a aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

Compartir