Esteu aquí

Activitats socials, lúdiques, festives i religioses

En aquest punt ens referim a activitats lúdiques, festives, culturals, religioses, reivindicatives, esportives de sensibilització i sense ànim de lucre desenvolupades per entitats que tenen com a àmbit d’actuació un o més barris del Districte.

En principi aquestes es consideren d’interès perquè col·laboren a la dinamització dels barris. Per aquest motiu, les tècniques de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori donen assistència a les persones i entitats organitzadores dels actes, facilitant i col·laborant en la tramitació i realització de l’activitat, tenint en compte criteris de benefici social i de creació i enfortiment de vincles i xarxes comunitàries. La Direcció de Serveis al Territori i a les Persones compta amb un pressupost anual per donar suport en l’organització dels mateixos en aspectes logístics, tanques, tarimes, il·luminació, etcètera.

Els principis rectors de l’administració són:

 • Unificar sense uniformar
 • Particularitzar sense privilegiar
 • Afavorir les activitats del barri i per al barri que facilitin l’establiment d’espais de trobada entre veïns i veïnes i el foment de les relacions comunitàries. Han de ser activitats que aportin un valor territorial
 • Racionalitzar la despesa pública

Un cop l’entitat dóna el vist-i-plau sobre la petició feta, per norma general no s’admetran canvis sobre les infraestructures demanades originalment.

Durant el primer trimestre anualment es farà pública la despesa del districte en infraestructures –en total i també per entitat- per tal de fer més transparent la despesa pública en aquest concepte.
 

Respecte els horaris de les activitats a la via pública (*)

Festes Majors, Activitats de Calendari Festiu i Festes de Ciutat:

 • De dilluns a dijous fins les 23h.
 • Divendres i dissabte fins les 02:00 matinada.
 • Cada emplaçament podrà finalitzar l’activitat a les 03:00h de la matinada durant un dels dies de la Festa Major i sempre que sigui en divendres, dissabte o vigília de festiu.
 • Diumenge fins les 23 h.
 • Es respectarà un període horari de descans entre les 14,30 i les 16,30h, sense cap mena d’impacte acústic produït per una font sonora.

Resta d’activitats:

 • De dilluns a dijous: fins les 22 h.
 • Divendres, dissabte i diumenges: fins a les 23 hores.
 • La música (incloses les proves de so) no podrà començar abans de les 11 h del matí.
 • En el cas que s’utilitzi amplificador aquest haurà de disposar de limitador homologat i precintat per medi ambient.
 • No pot haver-hi música entre les 14.30 i les 16.30 h.
 • No es pot tenir més de 6 h seguides de música (proves de so incloses). Si és necessari, cal deixar una hora de descans durant l’activitat. (**)
   

(*) L’horari de muntatge i de desmuntatge no estan incorporats.

(**) Hi pot haver algun tractament específic donada la singularitat de l’activitat, com per exemple en el cas de la festa dels Coros de la Barceloneta.
 

Respecte a les activitats amb servei de bar:

Només s’autoritzarà servei de bar (amb o sense alimentació) a les Festes Majors, Activitats de Calendari Festiu de les diferents comunitats que conformen el Districte i Festes de Ciutat. Resta prohibida la venda d’alcohol a menors de 18, alhora que cal garantir el respecte als veïns i veïnes en tots els seus àmbits, tant en la preparació dels mateixos com durant la celebració de l’acte i amb posterioritat. El servei de bar es podrà autoritzar en altres moments de l’any a les entitats sense ànim de lucre del Districte, sempre i quan no sigui l’activitat principal; es valorarà en cada cas concret la seva idoneïtat.
 

Respecte les activitats alimentàries:

S’autoritzarà l’elaboració de menjars populars (paelles, botifarrades, calçotades i similars) sempre que es compleixin les condicions tècniques exigides en funció de l’espai públic on es vulgui realitzar, que les organitzin entitats sense ànim de lucre i que l’activitat no contingui cap referència promocional d’activitats econòmiques.

En el cas d’usar gas butà, la instal·lació ha d’estar al dia pel que fa a la seva inspecció. En aquest sentit, cal tenir en compte que és obligatori fer-la cada 5 anys. Si s’ha superat la revisió, l’empresa enganxarà un adhesiu que n'acrediti la data i serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un certificat de revisió al propietari, que s’ha de conservar.

En el cas de foc a terra, s’ha de seguir el protocol de les activitats amb foc (model FE04).
 

Respecte les reunions i celebracions religioses:

Es garanteix el tracte igualitari a les entitats religioses l'ús de la via pública per part de comunitats religioses quant a la realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic. Aquestes es solen produir amb motiu de la celebració del culte a l'aire lliure, normalment quan es reuneix un nombre excepcional de persones que s'apropen des de diferents territoris, o bé per celebrar festivitats que requereixen seguir un determinat itinerari per carrers i places.