Esteu aquí

Criteris generals

En l’estudi de la concessió o denegació del permís, i de la possible col·laboració del Districte en la seva realització, es tenen en compte els següents aspectes.
 

Respecte l’activitat:

 • Es valoren positivament les activitats d’interès general, com ara les de sensibilització sobre la salut, el medi ambient, l’habitatge, etc.
 • Es valora que sigui una activitat oberta a la participació lliure i sense cap tipus de restricció prèvia.
 • Quan es tracta d’una activitat de participació restringida i adreçada a un col·lectiu específic, s’avaluarà la idoneïtat.
 • No s’autoritzaran aquelles activitats que puguin vulnerar els drets humans, la igualtat de gènere o l'acceptació dels valors democràtics.
   

Respecte l’espai en el qual es demana realitzar l’activitat:

 • Es valora si l’espai proposat és el més adient per l’activitat, per les seves dimensions, necessitat de dinamització, l’impacte en l’espai concret i en el veïnat en particular, així com la situació general de l’entorn.
 • Si no és possible, de comú acord amb les tècniques del Districte, es proposarà un espai i/o unes dates alternatives. En el cas que sigui possible es dóna curs a la tramitació.
   

Respecte al moment i horaris en què es demana:

 • Es valora si les dates i la durada són possibles i es comprova la possible coincidència amb altres actes, així com l’acumulació d’actes en un mateix espai en poc temps.
   

Respecte a l’impacte acústic:

 • Es tindrà en compte la capacitat acústica de l’espai sol·licitat així com les queixes interposades motivades pel soroll a l’espai públic.
   

Respecte a la urgència:

 • Excepcionalment, es podrà valorar la urgència de la tramitació per part de l’administració, tot i existir uns procediments estandaritzats.
   

Criteris administratius generals

Les persones o entitats que fan peticions de llicències per actes a la via pública han d’estar lliures de deutes amb la Hisenda municipal. També els participants a fires amb llicència individual han de complir aquest criteri. En el cas que en el moment de comprovació es detecti l’existència de deutes, es comunicarà a l’interessat o interessada per tal que en el període que s’estableixi pugui fer la liquidació corresponent. En el cas que no ho solucioni es denegarà la llicència. En conseqüència, en les fires amb molta participació serà necessari rebre la petició de llicència amb temps suficient per poder avisar i solucionar el tema.

Totes les activitats s’han de sol·licitar amb un mes d’antelació. En el supòsit que sol·licitada la llicència l’interessat/a no hagi rebut resposta s’ha d’entendre denegada.

De forma excepcional es podran tramitar peticions d’activitats de suport per a situacions de força major (com ara catàstrofes naturals, atemptats i/o accidents de gran magnitud del territori i dels països d’origen dels veïns i les veïnes del districte, entre d’altres situacions en què la previsió no és possible). Degut a l’excepcionalitat d’aquestes circumstàncies, però, no es podrà garantir la concessió de suport en infraestructures.