Esteu aquí

Taxes i inspecció

Criteris per a l'aplicació de taxes

Les taxes es giraran a la persona titular de la llicència, i es calcularan d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 3.10, de taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d’altres serveis.

En el càlcul de quota tributària, d’acord amb l'ordenança s'estableix que:

  • La superfície es computa atenent el sumatori de la superfície de les parades. No s’afegirà la superfície total de l’àrea, sempre i quan la funció ordinària de l’espai públic quedi garantida. Si aquesta funció es limita, bé per tractar-se d’un espai tancat, bé per ser una ocupació intensiva que exclou qualsevol altra ús de l’espai públic, es calcularà la superfície total.
  • El temps és el de la durada de la utilització de l’espai públic per realitzar l’activitat comercial puntual, incloent el temps destinat al muntatge i desmuntatge de les parades i resta d’instal·lacions.
     

Criteris d'inspecció

L’activitat inspectora es podrà realitzar per l’Ajuntament des del començament del muntatge de l’activitat fins a la finalització de la mateixa. L’activitat inspectora podrà comprovar, en tot cas, l’adequació de les instal·lacions i els de la pròpia activitat i/o els productes de venda a la normativa i als condicionats de la llicència, i podrà exigir els corresponents certificats de legalització i/o solidesa dels diferents corporis autoritzats.