Normativa comercial bàsica

Aquí posem a la teva disposició les normatives específiques de comerç: sobre els equipaments, els horaris comercials, els serveis, les fires, les intervencions administratives...

Si el que vols és veure la normativa municipal pots accedir-hi des d'aquest mateix web. En cas d’altres normatives pots accedir-hi mitjançant els webs següents:

 

Disposicions comunes

 • Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. CAT
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista. ESTATAL
 • Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària (estatal i bàsica)

 

Equipaments comercials

 • Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. CAT
 • Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials (aquesta llei està derogada pel DL 1/2009, però el decret continua vigent).
 • Cal tenir en compte la legislació urbanística, que també regula aspectes relacionats amb els equipaments comercials. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

 

Serveis

 • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. ESTATAL (llei paraigua).
  Incorpora l’ordenament de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior. Directiva

 

Horaris comercials

 • Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC 24.2.2014)
 • Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials.
 • Decret 2807/1972, de 15 de setembre, pel qual es regula la publicitat i el marcatge de preu, en la venda al públic d’articles al detall.
 • Decret 118/1995, de 3 d’abril, sobre la venda de productes culturals la Diada de Sant Jordi.
 • Ordre EMO/377/2012, de 16 de novembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials els diumenges i dies festius per als anys 2012, 2013 i 2015.

 

Intervenció administrativa

 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. CAT
 • Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el reglament general relatiu a la intervenció integral de l’Administració ambiental de Catalunya.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis. ESTATAL

 

Fires

 • Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals. CAT
 • Decret 144/1995, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’activitats firals.

  

Concurrència pública

 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives. CAT
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordre Int./358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009.

 

 Altres normatives d'interès:

 • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya.
 • Decret 12/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.
 • Reial decret 2695/1977, de 28 d’octubre, sobre normativa en matèria de preus, modificat pel Reial decret 816/1982, de 28 de març.
 • Resolució de 20 d’octubre de 1992, per la qual es dispensa els establiments de pelleteria i joieria de l’obligació de la informació sobre preus establerta a la Llei 23/1991.
 • Reial decret 3423/2000, de 15 de desembre, pel qual es regula la indicació de preus dels productes oferts als consumidors i usuaris. 
 • Decret 73/2002, de 19 de febrer, pel qual es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i usuaris (correcció d’errades en el DOGC núm. 3628, de 03.05.2002).
 • Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.
 • Reial decret 1468/1988, de 2 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes industrials destinats a la venda directa als consumidors i usuaris.
 • Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 • Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.
Una joieria que compleix amb les normativa comercials bàsiques com el respecte pels horaris comercials

Enllaços i materials relacionats