El CEMB actualitzarà la seva normativa

El Consell Escolar Municipal de Barcelona desenvolupa actualment un seguit d’actuacions per enfortir la participació de tots els sectors de la comunitat educativa, potenciar les seves activitats, incrementar la coordinació amb els Consells Escolars Municipals de Districte (CEMD), per aconseguir esdevenir el veritable fòrum educatiu de la ciutat.

En el marc de la mesura de govern que s’està elaborant, es planteja la necessitat d’actualitzar la normativa que regeix el CEMB. A aquest efecte, el Plenari del Consell Escolar Municipal de Barcelona, reunit en data 20 de desembre de 2016, va acordar reformar el Reglament de Règim Intern i el Reglament de Constitució del CEMB i dels CEMD, i facultar als secretaris respectius a organitzar els treballs i la recollida de les aportacions que plantegin els diferents sectors representats en els consells. Així mateix, es va acordar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la reforma de l’actual Decret que regula la composició del CEMB.

Es pretén amb aquestes reformes incloure en el CEMB tots els agents educatius que actuen a la ciutat, tant als centres com fora d’ells, tant l’educació formal, obligatòria o no, com el lleure educatiu de base comunitària, l’educació infantil, d’adults o la formació professional, des d’una visió amplia, transversal i inclusiva de l’educació.

El CEMB vol treballar amb unes metodologies que es basin en la cooperació entre els seus membres, amb grups de treball flexibles i adaptats a les necessitats concretes que es vagin detectant, amb l’objectiu d’intensificar la participació de la comunitat educativa i de donar-li tot un sentit pràctic, efectiu i decisiu.

Compartiu aquest contingut